Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

afbeelding vierkant voor werk

Subsidie Vierkant voor Werk 2017 RID aangevraagd en nu?

01 december 2016 00:00

Wachtend op verlening, lopend of in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct jouw persoonlijke account.

Fases van het subsidietraject

Het SNN streeft ernaar om binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. Onderdeel van het beoordelingstraject is de inhoudelijke toetsing van de aanvragen door een externe adviescommissie. Je ontvangt een e-mail met daarin het besluit.

Behandelproces

Behandelproces

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen.

Binnen 3 jaar (36 maanden) na de datum van de verleningsbeschikking, moet je het project afronden. Na de afronding dien je het vaststellingsverzoek in.

 

Behandelproces lopend

behandelproces lopend

Voortgangsrapportage

Elke twaalf maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je verleningsbeschikking in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket.

Je kan tegelijk met de voortgangsrapportage een voorschotverzoek indienen. Hiervoor moet je ook een aantal bijlagen meeleveren.

Je hebt de keuze uit:
a) Een controleverklaring van een accountant bij een door de accountant gewaarmerkt overzicht van de facturen. Het controleprotocol staat bij de downloads
b) - Digitale kopieën van de gedeclareerde facturen én
- Digitale kopieën van de betaalbewijzen én
- Uitdraaien van het grootboek of een jaarrekening waaruit blijkt dat de investeringen zijn geactiveerd.

De benodigde bestanden en meer informatie over het voortschot vind je hieronder bij downloads. Het onderstaande controleprotocol bevat informatie voor de accountant die een opdracht heeft tot controle van de subsidiedeclaratie (voorschotverzoek dan wel vaststellingsverzoek) in het kader van de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk.

Het voorschot vraag je altijd gelijktijdig met het indienen van een voortgangsrapportage aan. In het voorschotsrapportageformulier kan je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor een voorschot. Je komt in het betreffende scherm door op de knop “voorschot aanvragen” te klikken en de schermen te volgen.

Hoogte van het voorschot

De hoogte van het voorschot wordt bepaald door de in de rapportage verantwoorde gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Deze kosten worden vermenigvuldigd met het verleende subsidiepercentage. Het uitgekeerde voorschot bedraagt maximaal 80% van het maximaal verleende subsidiebedrag. Voor het aanvragen voor het voorschot gebruik je het onderstaande formulier. Stuur daarnaast de in het formulier gevraagde bijlagen mee.

Voorschot aanvragen

 

Afschermen van BSN

In verband met de privacywetgeving vragen wij je in het geval er op gevraagde documenten burgerservicenummers vermeld staan, deze te verwijderen of af te schermen voordat je de documenten met het SNN deelt. Je hoeft namelijk nooit burgerservicenummers te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd.

Downloads

Download all documents

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie). Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten of de gerealiseerde arbeidsplaatsen lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie verlaagd.

Downloads

Download all documents
afbeelding heb je een innovatief idee

Heb je een vraag?

Neem contact op met team Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. 

Mail met SNN  050 - 52 24 900

 

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

afbeelding wil jij andere ondernemers inspireren?

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall