• (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Niet-productieve investeringen water - Fryslân zomer 2019

Ontvang subsidie voor maatregelen die bijdragen aan niet-productieve investeringen water voor KRW- en/of klimaatdoelen afkomstig uit de KRW-nota's en/of het Waterhuishoudingsplan. Dit kan bijvoorbeeld voor het verbreden van te smalle hoofdwatergangen, het verbreden en/of natuurvriendelijk inrichten van te smalle of ecologische KRW-hoofdwatergangen of KRW-boezemkanalen, opzetten peilen, inrichten van bergings- of retentiegebieden, et cetera. De investering dient uitgevoerd te worden op locaties die zijn aangegeven op de "KRW Opgavenkaart POP3 2018". Bij de uitvoering van de maatregelen moet een directe link met de landbouw zijn.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 oktober 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 4.357.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve investeringen water voor één of meerdere KRW-maatregelen zoals weergegeven in het openstellingsbesluit.
 • Niet-productieve investeringen water voor klimaatmaatregelen zoals weergegeven in het openstellingsbesluit.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
 • De investering (KRW-maatregel) dient uitgevoerd te worden op locaties die zijn aangegeven op de "KRW Opgavenkaart POP3 2018".
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen met een aangetoonde directe link met de landbouw.
 • Algemene kosten, kosten van projectmanagement en projectadministratie en voorbereidingskosten zijn subsidiabel met een totaal maximum percentage van 40% van de totale subsidiabele kosten (zie artikel 6 openstellingsbesluit).
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
 • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 200.000 euro.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit en KRW-opgavenkaart

Download alle documenten
 • Wijziging Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/KRW-en klimaat d.d. zomer 2019 - provincie Fryslân
  0.25mb
  Download document
 • Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat - Fryslân zomer 2019
  0.39mb
  Download document
 • KRW-opgavenkaart POP3 2018
  6.09mb
  Download document

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen water - Fryslân zomer 2019

afbeelding vistrap
Raak geïnspireerd
“Minder wateroverlast door de natuur te herstellen”
Gerard Zeemans
foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall