MIT Haalbaarheid 2021 Veelgestelde Vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de MIT Haalbaarheid 2021. 

Over de subsidie

 • Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Met de subsidie MIT Haalbaarheid is het mogelijk een haalbaarheidsonderzoek te doen zodat je inzicht krijgt in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen én risico's van jouw vernieuwende idee, project, dienst of procedé. Hierdoor kun je antwoord krijgen op vragen zoals: welke middelen zijn nodig om het project succesvol te kunnen doorvoeren en wat zijn uiteindelijk de slaagkansen? Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet je uiteindelijk een beslissing kunnen nemen of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van je vernieuwende idee.

  Je kunt 40% subsidie krijgen voor:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie;
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.
 • De voorwaarden zijn in grote lijnen gelijk gebleven. Het verschil is dat er bij de MIT Haalbaarheid 2021 gewerkt wordt met Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s)  in plaats van met mkb-innovatieagenda’s bij de MIT Haalbaarheid 2020. Voor de haalbaarheidsprojecten binnen de MIT Haalbaarheid 2021 geeft je in het projectplan aan op welke KIA het uiteindelijk te ontwikkelen product, proces of dienst is gericht. 

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project passen binnen één van de KIA’s zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën (bijlage I bij de regeling). Dit document is op nationaal niveau door de topsectoren uitgewerkt en vastgesteld. 

KIA's

 • KIA's zijn Kennis- en Innovatieagenda's. Er zijn zes KIA's: 

  • Energie en Duurzaamheid 
  • Gezondheidszorg en Zorg 
  • Landbouw, Water en Voedsel 
  • Sleuteltechnologieën 
  • Maatschappelijk verdienvermogen 

  Om voor de MIT subsidie in aanmerking te komen moet het project passen binnen één van de KIA’s zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën (bijlage I bij de regeling). Dit document is op nationaal niveau door de topsectoren uitgewerkt en vastgesteld.  

 • Je vindt meer informatie over KIA's in het document 'Missies en Sleuteltechnologiëen'. Deze kun je vinden op de subsidiepagina van de MIT Haalbaarheid 2021 onder 'Regeling & Toelichting'. Ook kun je het document terugvinden in bijlage I van de regeling MIT Haalbaarheid. 

Haalbaarheidsonderzoek

 • Trial en error onderzoek is het beproeven en testen van bestaande technieken. Hierbij is dus géén sprake van de ontwikkeling van nieuwe technieken of onderdelen. 

 • Er is sprake van een technisch risico als iets nog onduidelijk is of moet worden onderzocht óf iets haalbaar is. Is er al wel aangetoond dat iets haalbaar is, maar moet er nog onderzocht worden 'hoe'? Dan is er geen sprake van technisch risico. 

 • Jouw project is innovatief als het nieuw is voor de wereld óf het heeft een aanmerkelijk vernieuwing in zich.  

Subsidiebudget

 • Er bestaat een kans dat er meer (complete) aanvragen worden ingediend dan dat er subsidiebudget beschikbaar is. Een loting door een notaris bepaalt dan op welke volgorde aanvragen in aanmerking komen voor subsidie. De aanvragen worden dan inhoudelijk op volgorde beoordeeld tot het subsidiebudget op is. 

  Uitgeloot? Het is dan nog steeds mogelijk dat jouw aanvraag alsnog voor subsidie in aanmerking komt. Het kan namelijk zo zijn dat aanvragen niet voldoen aan de voorwaarden of op eigen verzoek worden ingetrokken. Mocht je aanvraag alsnog in behandeling genomen worden, dan ontvang je hierover bericht van ons. 

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Juridische organisatiestructuur

 • Hierdoor krijgen wij een volledig inzicht in het verband van ondernemingen van de onderneming die de aanvraag indient. Wij kunnen op basis van de structuur onder andere de volgende zaken toetsen: 

  • Of er wordt voldaan aan de definitie van een mkb-onderneming;  

  • Of er nog bijzonderheden zijn die we mee moeten nemen in de beoordeling van de aanvraag (wordt er bijvoorbeeld een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit? Of is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eerder een aanvraag heeft ingediend?). 

 • Dit bestaat uit de structuur van het verband van ondernemingen. Deze moet schematisch worden weergegeven inclusief de deelnemingspercentages. Per onderneming moeten de volgende gegevens worden genoemd op basis van de meest recente gegevens (voor elke onderneming voor hetzelfde jaartal): 

  • aantal fte;
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In dit geval dien je de volgende gegevens van je onderneming aan te leveren (op basis van de meest recente gegevens):  

  • aantal fte; 
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Een bedrijf verliest zijn zelfstandigheid wanneer er één of meer partnerondernemingen of verbonden ondernemingen zijn. 

 • Bij een aandelenbezit van meer dan 50% of overwegende zeggenschap worden ondernemingen als verbonden aangemerkt.  

  Een onderneming is ook verbonden met een andere onderneming wanneer:  
  a. een onderneming de meerderheid van de stemrechten van een andere onderneming heeft.  
  b. een onderneming het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan.  
   
  Kortgezegd; een verbonden onderneming bezit de meerderheid (meer dan 50%) van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor meer dan 50% in bezit van een andere onderneming. 

 • Een partneronderneming bezit minstens 25% en hoogstens 50% van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor minstens 25% en hoogstens 50% in bezit van een andere onderneming.

  Deze drempel van 25% geldt niet wanneer dat percentage in handen is van openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, personen die geregeld risicokapitaal beleggen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, of institutionele beleggers (met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen) op voorwaarde dat deze niet als verbonden onderneming worden beschouwd. Een participatie- of risicokapitaalmaatschappij is een onderneming die specifiek als doelstelling heeft het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen en eventueel het al dan niet deelnemen aan het bestuur van die ondernemingen. Op het moment dat de participatiemaatschappij meer dan 50% van de aandelen heeft, veranderd dit. Dan hebben zij in principe overheersende zeggenschap. In dit geval wordt de participatiemaatschappij een ‘verbonden onderneming’.

  Bij meer dan 50% spreken we van een verbonden onderneming.

Jaarrekening

 • Wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen.  

 • In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van de volgende documenten:

  • Kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is 
  • Aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt
  • Openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is
 • Ja:

  • Bij een zelfstandige onderneming lever je de meest recente enkelvoudige jaarrekening aan
  • Bij een verband van ondernemingen lever je de meest recente geconsolideerde jaarrekening op groepsniveau aan 
 • Ja, wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen. Wij graag een onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van (één van) de volgende documenten: 

  • kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is;  
  • aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt; 
  • openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is. 
 • Wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen. In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen.  

  Bestaat je onderneming korter dan 3 jaar? Lever dan (één van) de volgende documenten aan: 

  • kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is;  
  • aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt; 
  • openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is. 

  Bestaat je onderneming langer dan 3 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je een jaarrekening kunt aanleveren. Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op! 

Kosten andere onderneming

 • De subsidie is bedoeld voor de onderneming die de aanvraag indient. Als een partner- en/of verbonden onderneming binnen hetzelfde verband van ondernemingen ook kosten maakt voor het project, dan komen deze kosten alleen voor subsidie in aanmerking als: 

  • De onderneming wordt toegevoegd aan de aanvraag. Dit kan met een instemmingsverklaring. Met deze verklaring stemt je in dat de aangegeven onderneming mede-subsidie ontvanger wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker die vanuit een bovenliggende holding werkzaamheden verricht voor het project. Door het invullen van deze verklaring ga je akkoord met het toevoegen van deze partij aan de verleningsbeschikking. De onderneming die wordt toegevoegd aan de verleningsbeschikking wordt mede-subsidieontvanger. Dit geldt alleen als beide ondernemingen in Noord-Nederland gevestigd zijn of 

  • De kosten worden doorbelast aan de onderneming die de aanvraag indient. Dit betekent dat de onderneming die de aanvraag indient uiteindelijk de kosten gemaakt en betaald heeft. Als bewijs van de doorbelasting moet een factuur en betalingsbewijs worden aangeleverd waaruit blijkt dat de kosten zijn doorbelast. 

Offerte

 • Als je externe kosten gaat maken, dan dien je deze kosten te onderbouwen met een offerte (denk aan huurkosten of het inschakelen van een deskundige). Op basis van de offerte beoordelen wij:

  • In het geval van huurkosten: in hoeverre de huurkosten van belang zijn voor de uitvoer van het project
  • In het geval van het inschakelen van een deskundige: of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden project gerelateerd zijn
  • Of de kosten marktconform zijn 
  • Een specificatie van de kosten.
   - In het geval van huurkosten: wat er gehuurd wordt, en voor welk bedrag en voor welke periode
   - In geval van het inschakelen van een deskundige: het aantal uren, het uurtarief en de activiteiten
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. Daarnaast stelt de regeling dat de deskundige ingeschreven dient te zijn in het Handelsregister)

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie wordt de offerte helaas als ongeldig verklaard.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier kun je downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Projectplan

 • Hiermee zorg je ervoor dat er geen belangrijke informatie over je project ontbreekt bij de aanvraag. Zo verloopt de beoordeling van je aanvraag sneller en soepeler.  

  Let op! Het is belangrijk dat je alle vragen in het projectplan overneemt en herkenbaar en in de aangegeven volgorde beantwoordt. 

 • Probeer het projectplan niet groter dan 5 pagina's te maken. Houdt daarbij rekening met de minimale lettergrootte van 11pt en een regelafstand van minimaal 1. 

 • We raden je sterk af om af te wijken van het format projectplan. Door af te wijken van het format loop je risico dat er benodigde informatie ontbreekt bij de aanvraag, waardoor de aanvraag niet compleet is. 

Ondertekening aanvraag

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

MKB-toets

Heb je vragen over de MKB-toets? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de MKB-toets

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de-minimissteun

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall