MIT R&D Samenwerking 2021 veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie MIT R&D Samenwerking 2021.

Over de subsidie

 • Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen van morgen? Als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je een nieuw product, dienst of procedé dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Tenderprocedure

 • Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De aanvragen die aan de drempelvereisten voldoen en in principe dus in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria.

  Uit de beoordeling van de aanvragen wordt vervolgens een rangschikking gemaakt. De kwalitatief beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.

  Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om te zorgen voor een gelijke behandeling van aanvragers. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag een bestuursorgaan geen rekening houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

 • Nee dat mag niet. Er mag namelijk geen rekening gehouden worden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt door de aanvrager. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

 • Nee, dat mag niet. In een tenderprocedure is het niet mogelijk om inhoudelijk je aanvraag te wijzigen. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

KIA's

 • KIA's zijn Kennis- en Innovatieagenda's. Er zijn zes KIA's: 

  • Energie en Duurzaamheid 
  • Gezondheidszorg en Zorg 
  • Landbouw, Water en Voedsel 
  • Sleuteltechnologieën 
  • Maatschappelijk verdienvermogen 

  Om voor de MIT subsidie in aanmerking te komen moet het project passen binnen één van de KIA’s zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën (bijlage I bij de regeling). Dit document is op nationaal niveau door de topsectoren uitgewerkt en vastgesteld.  

Samenwerking

 • Dit is een project, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling óf een combinatie hiervan. Het gaat om een samenwerking waarbij sprake is van gezamenlijk rekening en risico dat wordt uitgevoerd door een R&D samenwerkingsverband.

 • Dit is een verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden mkb-ondernemers. Het verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een MIT R&D Samenwerkingsproject.

 • Een R&D-Samenwerkingsverband is een verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen. Het verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject. 

  Wij sluiten aan bij de uitleg die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hieromtrent hanteert. Deelnemers worden gezien als van elkaar losstaande ondernemingen als zij niet met elkaar zijn verbonden in de zin van artikel 3, lid 3, van bijlage 1 van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (Verordening 651/2014). Van een verbonden onderneming is onder andere sprake als een onderneming meer dan de helft van de stemrechten van een andere onderneming heeft. Daarnaast is de zeggenschapsverhouding bepalend voor de vraag of twee ondernemingen met elkaar zijn verbonden. Verbonden ondernemingen kunnen niet beide deelnemers in een samenwerkingsverband zijn. Verder moet duidelijk uit de aanvraag blijken:

  • dat het samenwerkingsverband speciaal is opgezet voor het project en
  • dat het samenwerkingsverband zelf geen rechtspersoonlijkheid bezit

  Je kan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Deze is vormvrij.

 • Dit is een samenwerkingspartner die zorgdraagt en verantwoordelijk is voor de projectadministratie, aanvragen en verzoeken.

  • De penvoerder moet een mkb-onderneming zijn met een vestiging in Groningen, Fryslân of Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.
  • Alle aanvragen in een project moeten door de penvoerder gedaan worden.
  • Het SNN betaald de subsidie alleen uit aan de penvoerder.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Juridische organisatiestructuur

 • Hierdoor krijgen wij een volledig inzicht in het verband van ondernemingen van de onderneming die de aanvraag indient. Wij kunnen op basis van de structuur onder andere de volgende zaken toetsen: 

  • Of er wordt voldaan aan de definitie van een mkb-onderneming;  

  • Of er nog bijzonderheden zijn die we mee moeten nemen in de beoordeling van de aanvraag (wordt er bijvoorbeeld een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit? Of is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eerder een aanvraag heeft ingediend?). 

 • Dit bestaat uit de structuur van het verband van ondernemingen. Deze moet schematisch worden weergegeven inclusief de deelnemingspercentages. Per onderneming moeten de volgende gegevens worden genoemd op basis van de meest recente gegevens (voor elke onderneming voor hetzelfde jaartal): 

  • aantal fte;
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In dit geval dien je de volgende gegevens van je onderneming aan te leveren (op basis van de meest recente gegevens):  

  • aantal fte; 
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Een bedrijf verliest zijn zelfstandigheid wanneer er één of meer partnerondernemingen of verbonden ondernemingen zijn. 

 • Bij een aandelenbezit van meer dan 50% of overwegende zeggenschap worden ondernemingen als verbonden aangemerkt.  

  Een onderneming is ook verbonden met een andere onderneming wanneer:  
  a. een onderneming de meerderheid van de stemrechten van een andere onderneming heeft.  
  b. een onderneming het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan.  
   
  Kortgezegd; een verbonden onderneming bezit de meerderheid (meer dan 50%) van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor meer dan 50% in bezit van een andere onderneming. 

 • Een partneronderneming bezit minstens 25% en hoogstens 50% van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor minstens 25% en hoogstens 50% in bezit van een andere onderneming.

  Deze drempel van 25% geldt niet wanneer dat percentage in handen is van openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, personen die geregeld risicokapitaal beleggen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, of institutionele beleggers (met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen) op voorwaarde dat deze niet als verbonden onderneming worden beschouwd. Een participatie- of risicokapitaalmaatschappij is een onderneming die specifiek als doelstelling heeft het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen en eventueel het al dan niet deelnemen aan het bestuur van die ondernemingen. Op het moment dat de participatiemaatschappij meer dan 50% van de aandelen heeft, veranderd dit. Dan hebben zij in principe overheersende zeggenschap. In dit geval wordt de participatiemaatschappij een ‘verbonden onderneming’.

  Bij meer dan 50% spreken we van een verbonden onderneming.

Jaarrekening

 • Wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen.  

 • In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van de volgende documenten:

  • Kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is 
  • Aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt
  • Openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is
 • Ja:

  • Bij een zelfstandige onderneming lever je de meest recente enkelvoudige jaarrekening aan
  • Bij een verband van ondernemingen lever je de meest recente geconsolideerde jaarrekening op groepsniveau aan 
 • Ja, wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen. Wij graag een onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van (één van) de volgende documenten: 

  • kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is;  
  • aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt; 
  • openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is. 
 • Wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen. In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen.  

  Bestaat je onderneming korter dan 3 jaar? Lever dan (één van) de volgende documenten aan: 

  • kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is;  
  • aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt; 
  • openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is. 

  Bestaat je onderneming langer dan 3 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je een jaarrekening kunt aanleveren. Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op! 

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier kun je downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Projectplan

 • Hiermee zorg je ervoor dat er geen belangrijke informatie over je project ontbreekt bij de aanvraag. Zo verloopt de beoordeling van je aanvraag sneller en soepeler.  

  Let op! Het is belangrijk dat je alle vragen in het projectplan overneemt en herkenbaar en in de aangegeven volgorde beantwoordt. 

 • Een projectplan bestaat uit maximaal 20 pagina's. De lettergroote mag maximaal 11 pt. zijn en de regelafstand minimaal 1.

 • We raden je sterk af om af te wijken van het format projectplan. Door af te wijken van het format loop je risico dat er benodigde informatie ontbreekt bij de aanvraag, waardoor de aanvraag niet compleet is. 

MKB-toets

Heb je vragen over de MKB-toets? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de MKB-toets

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de-minimissteun

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall