Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Dutch Techzone 2020 - Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over de subsidieregeling Dutch TechZone 2020 naar aanleiding van de webinars van 11 & 23 juni 2020.

 • Bij MKB kan er sprake zijn van een combinatie. Alles wat je diversificatie wordt gezien, kan ook onder uitbreiding vallen. In de praktijk zal er meestal sprake zijn van een uitbreidingsproject. De ondergrens van de investering moet wel worden gehaald. Bij grote ondernemingen kan dat niet. Een grote onderneming kan immers alleen een vestigingsproject indienen of een diversificatie project. Eem mix van beide kan niet.

 • Voor het APR-deel is geen budget op dit moment. Of dat komt is nu nog niet bekend.

 • De realisatietermijn gaat lopen vanaf de datum van subsidieverlening. Wel mag je na ontvangst van de aanvraag bij SNN alvast verplichtingen aangaan voor eigen rekening en risico.

 • Nee, er is geen sprake van tendersystematiek. Er wordt gewerkt met het molenaarsprincipe. “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.” Let hierbij wel op het volgende: Er wordt pas beslag op het budget kan worden gelegd als de aanvraag compleet is. Het is dus van belang om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen met alle gevraagde bijlage(n). Een aanvrager die later heeft ingediend dan jij maar de aanvraag eerder heeft gecompleteerd gaat voor bij het beslag op het budget.

 • Bij de aanvraag moeten de plannen concreet zijn. Zo moet bekend zijn wat het adres is. Anders kunnen we niet beoordelen of iemand zich in het werkingsgebied vestigt of in het steunkaartgebied en welk subsidiepercentage er gebruikt moet worden. Belangrijk is verder dat er geen verplichtingen zijn aangegaan ten behoeve van de aankoop van het pand. Dus onderteken nog geen voorlopige koopovereenkomst voordat de aanvraag bij het SNN is ontvangen. Zodra de subsidie aanvraag ontvangen is kunnen er verplichtingen aangegaan worden t.a.v. de investeringen waarvoor men de subsidieaanvraag. Na ontvangst van de aanvraag kan de voorlopige koopovereenkomst wel worden getekend. Zorg voor een duidelijke dagtekening bij de handtekening!

 • Het gaat om een fundamentele verandering in het totale productieproces van een bestaande vestiging. Bijvoorbeeld in geval van totaal verouderde productieapparatuur. Voor steun ten behoeve van een fundamentele verandering in het productieproces moeten de in aanmerking komende kosten hoger liggen dan de in de drie voorgaande belastingjaren doorgevoerde afschrijving voor de met de te moderniseren activiteit verband houdende activa. Zie ook de AGVV nr. 651/2014 pagina 38 onder punt 7. Zie verder ook de DTZ 2020 artikel 1 onder n.

 • Uitbreidingsinvesteringen bij grote ondernemingen zijn niet subsidiabel. Een aanvraag voor een uitbreidingsproject van een grote onderneming zal worden afgewezen. Een grote onderneming kan wel subsidieaanvragen voor een diversificatieproject. Dat is nieuwe activiteit van een bestaande onderneming doe niet “dezelfde of vergelijkbare activiteit” is als de activiteit die voordien in die vestiging werd uitgeoefend. Bij een grote onderneming moet dan ook de 4 cijferige Nace-code (ofwel de viercijferige SBI-code) wijzigen.

 • Duurzame bedrijfsuitrusting: een investering die wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en die niet binnen twee jaar wordt afgeschreven, tenzij de bedrijfsuitrusting willekeurig kan worden afgeschreven op grond van fiscale regelgeving; Zie artikel 1 onder l van de regeling. Kleine investeringskosten onder de € 1.000,- worden veelal niet geactiveerd en mogen fiscaal gezien in één keer ten laste van de Verlies en Winstrekening worden gebracht. Deze kosten zijn dan niet subsidiabel.

 • In zo’n geval wordt een subsidieverlening op alle rechtspersonen te naam gesteld, die samen de economische activiteit bedrijven. Een holding, een vastgoedmaatschappij en de feitelijke werkmaatschappij kunnen samen de economische activiteit uitvoeren. Er mag echter geen sprake van een vastgoedmaatschappij die commerciële verhuurtarieven doorberekend aan de werkmaatschappij.

 • Je hoeft niet onder een topsector te vallen om een subsidie aan te vragen voor de DTZ 2020. De topsectoren komen naar voren bij de beoordelingscriteria. Je krijgt een aantal punten als je bedrijf onder een van de benoemde topsectoren valt. Als je niet onder een van de genoemde topsectoren valt kun je toch subsidie aanvragen.

 • Nee de regeling is niet gericht op toeristische bedrijven maar meer op de maakindustrie. Toeristische bedrijven die voldoen aan de ondergrens van de investeringen kunnen wel een aanvraag indienen maar zullen bij de beoordelingscriteria naar alle waarschijnlijkheid niet de ondergrens aan punten niet behalen.

 • Als er aan verplichtingen zijn aangegaan en er al werkzaamheden in uitvoering zijn kan geen subsidie meer worden verleend. Er is dan geen sprake meer van een stimulerend effect van een DTZ subsidie.

 • Bij de EIA en MIA / Vamil gaat het om regelingen die fiscaal voordeel bieden in de vorm van een aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die aanvullend is op de reguliere afschrijving. De Vamil biedt de ondernemer de mogelijkheid de investeringskosten willekeurig af te schrijven en geldt voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de zgn. milieulijst van het ministerie van Economische Zaken. EIA, MIA of Vamil aftrek is niet van invloed op de hoogte van de te verlenen dan wel vast te stellen subsidie.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall