EFRO Noord-Nederland 2021-2027

Hoe is in Noord-Nederland de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) tot stand gekomen en hoe wordt deze vertaald naar het nieuwe Europese subsidieprogramma (EFRO) voor Noord-Nederland 2021-2027? Dat lees je hier. 

De RIS3 is in Noord-Nederland de gezamenlijke en leidende strategie voor de inzet van alle (Europese) subsidies en fondsen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de RIS3. 

Actualiseren van de strategie gebeurde in een interactief proces met regionaal MKB, kennisinstellingen, overheden en andere belanghebbenden. Hiermee is voortgebouwd op de stevige basis die er al lag vanuit de huidige RIS3 en de Noordelijke Innovatie Agenda in de periode 2014-2020. 

Met de RIS3 creëren we samen een open en creatief klimaat waarin we onze sterktes inzetten om de kansen die transities ons bieden te vertalen naar nieuwe ontwikkelkansen en slimme specialisaties die bijdragen aan de brede welvaart van de regio: een circulair, gelukkig en inclusief NNL. De RIS3 vormt de basis voor het opstellen voor het Operationeel Programma voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In de RIS3 staan vier transities centraal:
 

 1. van een lineaire naar een circulaire economie
 2. van fossiele naar hernieuwbare energie
 3. van zorg naar (positieve) gezondheid
 4. van analoog naar digitaal

Kort na de zomer van 2022 verwachten we de eerste openstelling van dit programma.

Invulling Comité van Toezicht EFRO 2021-2027

De Europese Commissie schrijft voor dat voor de governance van EFRO-programma’s zoals het EFRO- programma Noord-Nederland 2021-2027, een Comité van Toezicht (CvT) moet worden ingesteld. Op dit moment worden voor het Comité van Toezicht de leden geworven. 

lees meer

Leden en voorzitter gezocht: Deskundigencommissie Europese subsidiefondsen

Noord-Nederland maakt al twintig jaar succesvol gebruik van Europese subsidies. Zo versterken, vernieuwen en vergroenen we onze regionale economie. Aan wie kennen we de subsidies toe? Daarover raadplegen we deskundigen. Wil je ook meepraten en adviseren? Treed dan toe tot onze Deskundigencommissie. We zoeken een voorzitter en leden.

lees verder

RIS3 (2021 – 2027) - Specialisaties door transities

De Noord-Nederlandse Innovatiestrategie voor de periode 2021-2027 (RIS3) gaat over het vertalen van maatschappelijke vraagstukken naar economisch voordeel. De kernvisie van de RIS3 voor Noord-Nederland is gebruik te maken van de sterke punten die onze regio heeft. Niet alleen om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken die leven, maar vooral ook om kansen te herkennen waarmee Noord-Nederland een economisch voordeel kan creëren ten opzichte van andere regio’s en daarmee bijdraagt aan het stimuleren, realiseren en waarborgen van een brede welvaart.

Proces om te komen tot de RIS3

Bij het realiseren van deze visie gaat het enerzijds om de inhoud: om de maatschappelijke vraagstukken - in de RIS3 vertaald naar ‘Transities’ – en om de kansen die de transities kunnen opleveren. In termen van de RIS3 is dit de ‘wat’-vraag.

Daarnaast gaat het in de RIS3 voor Noord-Nederland vooral ook over de ‘hoe’-vraag: hoe zorgen we ervoor dat er een klimaat en een proces ontstaat waarbij partijen maximaal ‘worden getriggerd’ om kansen te herkennen en te benutten. Bij het proces staat een continue interactie tussen stakeholders centraal, dat ‘continuous entrepreneurial discovery process’ (c-EDP) wordt genoemd.

Bij het realiseren van deze visie gaat het enerzijds om de inhoud: om de maatschappelijke vraagstukken - in de RIS3 vertaald naar ‘Transities’ – en om de kansen die de transities kunnen opleveren. In termen van de RIS3 is dit de ‘wat’-vraag.

Daarnaast gaat het in de RIS3 voor Noord-Nederland vooral ook over de ‘hoe’-vraag: hoe zorgen we ervoor dat er een klimaat en een proces ontstaat waarbij partijen maximaal ‘worden getriggerd’ om kansen te herkennen en te benutten. Bij het proces staat een continue interactie tussen stakeholders centraal, dat ‘continuous entrepreneurial discovery process’ (c-EDP) wordt genoemd. 

 • 2019- begin 2020: RIS3 geactualiseerd in afstemming met noordelijke stakeholders en de klankbordgroep RIS3.
 • 29 mei 2020: in breder verband gesproken over de vier transities en over missie georiënteerd innovatiebeleid binnen Smart Specialisation.
 • 28 november 2020: sessie over de ontwikkelkansen voor Noord- Nederland met een bijdrage van prof. Smart Specialization Ron Boschma. 
 • December 2019: agendering bij de Economic Board Noord-Nederland.
 • Maart 2020: Colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de RIS3 vastgesteld.
 • Periodiek (1- á 2-jaarlijks): met de "klankbordgroep/ aanjaaggroep RIS3" en de EBNN wordt nagegaan of nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot bijstelling. De RIS3 wordt daarna, indien nodig, aangepast. Zo blijft de RIS3 een “levend” document.

Meer weten?

Neem contact op met: 
Maaike Swart - E&E advies m.swart@eeadvies.nl
Sander Bos - provincie Fryslân sander.bos@fryslan.frl
Jenny Otten - provincie Drenthe J.A.Otten@provinciegroningen.nl

Voor meer informatie over de huidige RIS3 en voor downloads m.b.t. de nieuwe RIS3 verwijzen we je graag naar de pagina Strategie voor het Noorden. In de RIS3 zijn vier transities benoemd die gebaseerd zijn op de bestaande sterke kennis- en ondernemersposities in Noord-Nederland die in deze regio kunnen leiden tot nieuwe innovaties en specialisaties waarmee bredere welvaart gestimuleerd kan worden: 

 1. van een lineaire naar een circulaire economie
 2. van fossiele naar hernieuwbare energie
 3. van zorg naar (positieve) gezondheid
 4. van analoog naar digitaal

Als gevolg van deze transities worden er goede ontwikkelkansen voor Noord-Nederland verwacht. De transities  maken sociale en technologische innovaties noodzakelijk en vragen om nieuwe producten, processen en verdienmodellen en nieuwe vormen van organisatie en samenwerking in Noord-Nederland. De integrale vraagstukken dagen ons uit om slimme cross-overs te zoeken tussen de thema’s waarop we in Noord-Nederland een sterke kennispositie hebben. De vier transities geven richting aan de uitvoering en nodigen uit tot samenwerking en creativiteit.

In de RIS3 zijn vier transities benoemd die gebaseerd zijn op de bestaande sterke kennis- en ondernemersposities in Noord-Nederland die in deze regio kunnen leiden tot nieuwe innovaties en specialisaties waarmee bredere welvaart gestimuleerd kan worden: 

 1. van een lineaire naar een circulaire economie
 2. van fossiele naar hernieuwbare energie
 3. van zorg naar (positieve) gezondheid
 4. van analoog naar digitaal

Als gevolg van deze transities worden er goede ontwikkelkansen voor Noord-Nederland verwacht. De transities  maken sociale en technologische innovaties noodzakelijk en vragen om nieuwe producten, processen en verdienmodellen en nieuwe vormen van organisatie en samenwerking in Noord-Nederland. De integrale vraagstukken dagen ons uit om slimme cross-overs te zoeken tussen de thema’s waarop we in Noord-Nederland een sterke kennispositie hebben. De vier transities geven richting aan de uitvoering en nodigen uit tot samenwerking en creativiteit. 
 

RIS3 2021-2027

Download alle documenten

OP EFRO 2021-2027

In de periode april - november 2020 werken we aan het nieuwe OP EFRO programma 2021 - 2027.

Wat is EFRO?

Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stelt de Europese Commissie aan elke regio financiering beschikbaar om projecten te financieren die de regionale ontwikkeling bevorderen. Europa geeft hiervoor dwingende kaders. Voor Nederland geldt dat de EFRO programma's zich moeten richten op het versterken van innovatie en verduurzaming in relatie tot het MKB. De regio’s kunnen zelf bepalen aan welke soort projecten die bijdragen aan deze doelstelling Europese financiering beschikbaar wordt gesteld.  

Wat staat er in het programmadocument (OP) voor EFRO? 

Het Operationeel Programma geeft kaders aan op inhoud, thema’s en beoogde maatregelen. Deze kaders worden te zijner tijd uitgewerkt tot verschillende (subsidie-)instrumenten. Het OP is dus niet gelijk aan deze (subsidie-)instrumenten.

Houtskoolschets Naar een OP EFRO Noord Nederland 2021-2027

In de Houtskoolschets is een eerste stap gezet van de vertaling van de RIS3-doelstellingen naar RIS3 interventies:  activiteiten die we voorzien om de RIS3-doelstellingen te realiseren. Vervolgens is een aanzet gemaakt voor het onderscheiden van het type doelstellingen en acties die vanuit EFRO ondersteund zouden kunnen worden. 

Meedenken met het nieuwe EFRO programma 2021 - 2027

Het OP EFRO 2021-2027 staat voor vernieuwing, voor verbinding en voor structurele oplossingen. De Houtskoolschets is bedoeld als basis om het gesprek te voeren met betrokken partijen in Noord-Nederland en daarbuiten. We willen je dan ook van harte uitnodigen om met ons mee te denken. Wil je geïnformeerd worden of meedenken, laat dan je gegevens achter via onderstaand formulier. 

Laat je gegevens achter

Proces om te komen tot het OP EFRO Programma 2021 - 2027

 • Mei/juni 2020: Stakeholdersgesprekken. Input opgehaald om te komen tot een Operationeel Programma (Houtskoolschets)
 • April - november 2020: Opstellen concept Operationeel Programma door de provincies (SNN), in afstemming met de klankbordgroep RIS3/OP EFRO, op basis van consultatie stakeholders, de EU-, nationale- en regionale kaders.
 • Najaar 2020: Brede consultatie van de stakeholders

Meer weten?

neem contact op met:

Luc Hulsman - SNN hulsman@snn.nl

Jenny Otten - provincie Groningen J.A.Otten@provinciegroningen.nl

Houtskoolschets OP EFRO Noord-Nederland 2021 - 2027

Download alle documenten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall