Strategie voor het Noorden

Noord-Nederland kan veel betekenen binnen Europa. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en noordelijke ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheden bundelen daarom hun krachten: voor een sterke, zichtbare positie van onze regio binnen de EU.

RIS3 (2021-2027)

Ook voor de Europese programmaperiode 2021-2027 is een Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3) een voorwaarde voor het inzetten van Structuurfondsen in de regio. Het proces van actualisatie van de RIS3 loopt op dit moment volop.

De RIS3 2021-2027 is een actualisatie van de RIS3 voor de periode 2013-2021. Daarin kenmerkte Noord-Nederland zich al als een van de eerste regio’s die naast economisch- ook maatschappelijk voordeel uit innovatie wil halen. Hiertoe formuleerden we een viertal maatschappelijke uitdagingen die de kapstok vormden voor de RIS3. De afgelopen jaren verbreedt de discussie over economische groei zich wereldwijd steeds meer naar brede welvaart. In 2015 ondertekenden alle leden van de Verenigde Naties een ambitieus pakket van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen oftewel Sustainable Development Goals, hierna: SDG’s.

Wat gaan we doen?

In de periode 2021-2027 gaan we verder op de ingeslagen weg en maken we de koppeling met de SDG’s. We actualiseren deze op grond van maatschappelijke en economische trends en ontwikkelingen en komen hiermee uit op vier grote transitieopgaven voor de regio:

 • Transitie van Lineaire naar Circulaire economie
 • Transitie van Fossiele naar Duurzame energie
 • Transitie in de Zorg
 • Transitie van Analoog naar Digitaal

Lessen uit de vorige RIS3 periode

Meer dan in de vorige periode zetten we in op ‘Smart Specialisation’. We gaan op basis van de sterke punten van onze regio actief op zoek naar ontwikkelkansen waarmee we ons als regio onderscheiden, door partijen beter met elkaar te laten samenwerken. We faciliteren met andere woorden het proces voor Entrepreneurial Discovery. Ontwikkelkansen en nieuwe specialisaties ontdekken is geen aangelegenheid van de overheid alleen, dat doen we met elkaar. Samen willen we een ecosysteem creëren waarin partijen elkaar weten te vinden en samen kansen kunnen ontdekken en verder uit kunnen werken. Hiermee willen we de ontwikkelkracht van de regio versterken.

De RIS3 is hiermee niet bedoeld als een eindproduct van een stakeholdersconsultatie, maar juist als het startpunt van de samenwerking tussen partijen. Veel meer dan een inhoudelijk programma is deze RIS3 bedoeld als richtinggevend document voor een proces waarin samen ontwikkelen met partijen in de triple helix en het samen verkennen en verzilveren van kansen centraal staat. Een gevoel van gezamenlijk eigenaarschap voor het belang van Noord- Nederland is hierbij essentieel.

Het proces

 • Op 29 mei jl. hebben we in breder verband gesproken over de vier transities en over missie georiënteerd innovatiebeleid binnen Smart Specialisation. De presentaties en de verslagen van de werksessie vindt u hieronder.
 • Op 28 november vindt een tweede stakeholderssessie plaats waarin de inhoud van de RIS3 voor Noord Nederland wordt gepresenteerd en wordt stilgestaan bij de ontwikkelkansen voor Noord Nederland met een bijdrage van prof. Smart Specialization Ron Boschma. De presentaties komen binnenkort op deze pagina te staan.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Luc Hulsman door te e-mailen naar hulsman@snn.nl.

RIS3 Downloads

Download alle documenten

RIS3 (2014-2020)

De regionale innovatiestrategie RIS3 is het antwoord van Noord-Nederland op de langetermijndoelstellingen van Europa. (Deze doelstellingen staan hieronder, Europa 2020.)

RIS3 staat voor Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation. Doel van RIS3 is:

 1. het benutten van onderzoek
 2. voor het realiseren van innovaties
 3. en het stimuleren van ondernemerschap.

De RIS3 draagt bij aan economische groei in Noord-Nederland en aan de eerdergenoemde maatschappelijke uitdagingen gezondheid, voedsel, water en duurzame energie. Maar ook aan een toekomstbestendige, duurzame ontwikkeling binnen Europa.

Het SNN, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken nauw samen aan innovaties. Want de beste oplossingen komen meestal niet van één sector of één product. Producenten samen met gebruikers. Allen uit verschillende sectoren en organisaties. Maar ook andere Europese regio’s.

Vragen over de RIS3? Stel ze aan Danny Kerstholt.

RIS3 Downloads

Download alle documenten

Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020

De Noordelijke Innovatieagenda versterkt de noordelijke koers in vooruitstrevend onderzoek, ondernemerschap en grensverleggende innovaties in Europa.

Centraal in de Noordelijke Innovatieagenda staan oplossingen voor gezondheid, voedsel, water en duurzame energie (de zogenoemde maatschappelijke uitdagingen voor Noord-Nederland). De kennis en kunde hiervoor is volop aanwezig in onze regio. Doordat bedrijfsleven en kenniscentra nauw samenwerken, ontstaan nieuwe producten, nieuwe banen en een sterker Noord-Nederland.

In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen tot, en laten zien als:

 • Een veerkrachtige en vernieuwende regio
 • Sterk in het behalen van maatschappelijk en economisch voordeel
 • Innovatief op het gebied van gezond leven en duurzame productie
 • Een aantrekkelijke regio voor wonen en werken

Kennisinstellingen en bedrijfsleven helpen in het bepalen van de speerpunten in de Noordelijke Innovatieagenda. De agenda is uitgewerkt in drie ‘investeringslijnen’ die bepalen waar subsidie aan besteed wordt.

De 3 investeringslijnen

1. Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

De maatschappelijke uitdagingen van Noord-Nederland zijn gezondheid, voedsel, water en duurzame energie. Noordelijke ondernemers en kenniscentra wisselen kennis uit. Hierdoor zijn er sneller oplossingen en ontstaan er nieuwe producten en bedrijven.

2. Een krachtig mkb

Meer kracht, innovatie en internationale oriëntatie voor het noordelijke mkb, betekent dat ondernemers beter in staat zijn nieuwe kennis om te zetten in nieuwe business en werkgelegenheid. Door te investeren in het mkb, versterkt de Noordelijke Innovatieagenda de regionale economie en vergroot het de potentie van bedrijven. Zodat zij weer een bijdrage kunnen leveren aan investeringslijn 1: oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als gezondheid, voedsel, water en duurzame energie.

3. Vernieuwde innovatie-ecosystemen

Om als innovatieve regio bekend te worden, moet Noord-Nederland bedrijven uitnodigen en vasthouden. Het Noorden wil zich profileren als een omgeving met relevante netwerken en kennis, een sterke arbeidsmarkt en kwalitatieve productontwikkel- en testlabs (living labs). Dit vraagt om vernieuwing van het noordelijke innovatie-ecosysteem. De WRR (rapport: Naar een lerende economie) en de SER Noord-Nederland (advies: Mkb en Innovatie) adviseren hierbij.

Noordelijke Innovatieagenda

Download alle documenten

Smart Specialisation komt van onderop

In Noord-Nederland zijn de voorbereidingen voor de volgende regionale innovatiestrategie voor smart specialisation (RIS3) in volle gang. De kracht van smart specialisation is dat regio’s zich richten op gebieden waarin ze kunnen excelleren. Niet nu, maar in de toekomst. Hoe geven wij dat vorm? In dit artikel een interview met Luc Hulsman, Programmabeheerder bij het SNN.

Lees artikel

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall