Sterk Noord-Nederland in 2018

Wij zijn de economie van de toekomst. We hebben in 2018 binnen Public Affairs ons ingezet voor een Sterk Noord-Nederland. Ons doel: bewijzen dat Noord-Nederland de economie van de toekomst in handen heeft. Samen met provincies en gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen werken we op verschillende thema’s om dit doel te bereiken. 2018 stond voor Public Affairs vooral in het teken van het behoud van de Europese fondsen na 2020, duurzame mobiliteit, de inzet van waterstof voor de energietransitie en de Noord-Nederlandse inzet voor de Europese verkiezingen in 2019.

Europese fondsen na 2020

Het beschikbaar hebben van Europese fondsen is belangrijk voor de regionale economische ontwikkeling, de ontwikkeling van het platteland en het toekomstbestendig maken van de regionale arbeidsmarkt. Het behoud van de Europese fondsen voor Noord-Nederland na 2020 was daarom in 2018 een van onze lobbyspeerpunten. Samen met andere provincies en Interprovinciaal Overleg (IPO) trokken we op richting Den Haag en Brussel om het belang van de Europese fondsen voor de landsdelen te onderstrepen. 

Tijdens het jaarlijks evenement Noord in Nieuwspoort hebben het noordelijke bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden opnieuw laten zien dat Noord-Nederland de economie van de toekomst in handen heeft. Deze editie stond in het teken van het belang van Europa voor de regio en de toegevoegde waarde die Noord-Nederland creëert met Europese middelen. “Het is belangrijk dat we elkaar vasthouden en met één mond laten zien in Den Haag en in Brussel dat er prachtige dingen gebeuren in het Noorden”, aldus SNN-voorzitter Jetta Klijnsma.

Europese Parels

Rondom belangrijke kamerdebatten waren we actief op sociale media met onze EU-parels. Verhalen van ondernemers uit Noord-Nederland die laten zien wat voor geweldige innovaties je kan realiseren met steun van de Europese fondsen.

Cases

Raak geïnspireerd

Plantenziekten slaan vaak onverwachts en onbarmhartig toe.

Janneke Hadders, Dacom

#IWNNL2018

Dat Europese fondsen belangrijk zijn voor Noord-Nederland benadrukte EZ-gedeputeerde Sander de Rouwe uit Fryslân tijdens het evenement Innovatiewerkplaats Noord-Nederland:  Tijdens de Innovatiewerkplaats stelde De Rouwe – tijdens het tweegesprek dat moderator Alfred Welink (VNO-NCW) met hem voerde – dat we naast goede ideeën, ambities en durf óók keiharde euro’s nodig hebben om te innoveren. Dat financiële impulsen werken, blijkt uit eerder succes: in de periode 2007-2013 werd met elke EFRO-euro ruim het viervoudige geïnvesteerd in de regio.

Duurzame mobiliteit

30 minuten sneller per trein van Groningen, Friesland en Drenthe naar de randstad in 2030, een verbreding van de sluis bij Kornwerderzand en meer geld voor het onderliggend transportnetwerk. Daar hebben we binnen het thema mobiliteit ons als Noord-Nederland in 2018 voor hard gemaakt.

30 minuten sneller per trein naar de Randstad

30 minuten sneller per trein van Groningen, Friesland en Drenthe naar de randstad in 2030, dat is de inzet van Noord-Nederland. Noordelijke bestuurders en kamerleden ontmoetten elkaar in Den Haag tijdens het Prinsjesdagontbijt. Noord-Nederland heeft daar nogmaals het belang van eensnelle verbinding bepleit. Twee maanden later werd er in de kamer een motie aangenomen om deze ambitie daadwerkelijk te verwezenlijken.

Afbeelding verwijderd.

Afbeelding verwijderd.

Verbreding Sluis Kornwerderzand

Gedeputeerde Klaas Kielstra heeft namens een grote regionale coalitie van provincies, gemeenten en bedrijfsleven het Bidbook Kornwerderzand aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de Tweede Kamer werd later een motie aangenomen waarbij het Ministerie werd opgeroepen om in 2019 een realisatiebesluit te nemen over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.

Ten-T Days

Tijdens het jaarlijkse Europese transportevenement, de TEN-T Dagen, in Ljubljana riep gedeputeerde Henk Brink (provincie Drenthe) namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland met steun van vele Europese partners, op tot meer Europees geld voor transportprojecten binnen het onderliggende netwerk.

Momenteel zijn veel regio’s, waaronder de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe niet aangesloten op het hoofdnetwerk, waar nu wel het overgrote deel van het Europese geld voor transport via de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility) naar toe gaat. Noord-Nederland werkt aan enkele belangrijke transportprojecten, zoals de verbreding van de Kornwerderzandsluis en de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het noorden hoopt dit te kunnen realiseren met steun van de EU.

De huidige budgettaire verdeling tussen het hoofd- en onderliggende netwerk maakt het moeilijk voor Noord-Nederland om aanspraak te kunnen maken op EU-subsidie voor transportprojecten over spoor, weg en water. Het is van belang dat de EU ook investeert in waardevolle projecten buiten de transportcorridors, zoals de interregionale spoorverbindingen tussen Emmen en Rheine en Groningen en Bremen (de Wunderline).

‘De verbetering van de spoorverbindingen tussen Noord-Nederland en Duitsland draagt bij aan werkgelegenheid en de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van de grensregio en daar hebben heel veel mensen profijt van. Juist daarom moet daar meer Europees geld voor beschikbaar komen’, vindt Henk Brink.

Noord-Nederlandse resolutie aangenomen

Tijdens de Annual Business Meeting van de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Noordzee Commissie in Frederikstad (Noorwegen) is de door Noord-Nederland voorgestelde resolutie over transportmiddelen aangenomen. De CPMR Noordzee Commissie vertegenwoordigt 32 regionale autoriteiten in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Met deze resolutie roept de Noordzee Commissie de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad op om meer EU-middelen binnen de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 voor het uitgebreide transportnetwerk beschikbaar te maken.

 

Klaar voor de Europese verkiezingen

Samen bereiken we meer, dat hebben we de afgelopen jaren zeker bewezen. Samen hebben we ons sterk gemaakt voor een goede toegang tot de Europese structuur- en investeringsfondsen, grensoverschrijdende samenwerking, duurzame en slimme mobiliteit, het versterken van de positie van de regio in de energietransitie, het bevorderen van innovatie in de landbouw en het stimuleren van een circulaire economie. Noord-Nederland wil graag voortbouwen op wat er de afgelopen jaren in gang is gezet en wat we hebben bereikt. We zien veel kansen die we kunnen verzilveren op Europese doelstellingen.

European Week of Regions and Cities

Drie evenementen over duurzame energie, circulaire economie en innovatieve landbouw hebben het Brusselse publiek de afgelopen maanden al opgewarmd voor de grande finale: het Noord-Nederlandse event in de Solvay Bibliotheek op 10 oktober. Ook dit jaar was deze feestelijke netwerkavond ‘the place to be’ voor het Europese en noordelijke netwerk tijdens de jaarlijkse European Week of Regions and Cities. De klassieke en historische bibliotheek vormde een mooie omlijsting van de innovatieve topklasse die Noord-Nederland vertegenwoordigt.

Jetta Klijnsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland overhandigde de inzet van Noord-Nederland voor de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019 aan de aanwezige Europarlementariërs. Het noordelijke boekje werd enthousiast ontvangen door de Europarlementariërs. Esther de Lange prees de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en in het bijzonder de rol die waterstof hierin kan spelen. Matthijs van Miltenburg en Lambert van Nistelrooij waren onder de indruk van de ambitieuze plannen en innovatieve ontwikkelingen. De inzet van Noord-Nederland voor de Europese verkiezingen van 2019 vind je hier.

Waterstof

Noord-Nederland heeft zich in 2018 gepresenteerd als regio voor de groene waterstofeconomie. In juni brachten Europarlementariërs een bezoek aan Assen en Groningen om projecten op het gebied van duurzaam vervoer te bekijken. Later in het jaar bracht een delegatie van bedrijven uit Noord-Nederland onder leiding van gedeputeerde Tjisse Stelpstra een bezoek aan Californië. Het bezoek stond in het teken van waterstofmobiliteit.

Meer weten over de standpunten en de inzet van Noord-Nederland? Kijk op:

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall