Fraudebeleid SNN

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Hiervoor verstrekken wij subsidies aan bedrijven en particulieren. Het is belangrijk dat dit gemeenschapsgeld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Daarom werken wij actief aan het voorkomen en detecteren van subsidiefraude. In voorkomende gevallen nemen wij passende maatregelen.

Wat verstaan we onder fraude?

Wij spreken van subsidiefraude als opzettelijk: 

  • valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overlegd met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen;

  • in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen;

  • subsidie wordt misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen.

SNN kan ook te maken krijgen met andere manieren van subsidiecriminaliteit. Bijvoorbeeld door cybercriminaliteit, bedreigingen en strafbaar gedrag van medewerkers of derden.

Hoe proberen we fraude te voorkomen?

Bij het aanvraagproces worden vragen gesteld en onderbouwende documenten opgevraagd om de juistheid van een subsidieaanvraag te verifiëren. 

Hoe onderzoeken we fraude?

Subsidieaanvragen worden zorgvuldig vastgelegd. Bij een vermoeden van fraude vindt er nader onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt gedaan door medewerkers van SNN zelf of door een externe partij. Het SNN heeft toezichthouders aangewezen die op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht een aantal wettelijke bevoegdheden hebben om vast te stellen of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd. Daarnaast werkt het SNN samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Nederland (RIEC). Het RIEC verbindt informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Hoe gaan we om met fraude?

Ontdekken we dat het gaat om fraude, dan kunnen we een aantal maatregelen nemen. Denk aan: 

  • een subsidie niet uitbetalen;

  • een uitgekeerde subsidie terugvorderen;

  • extra gemaakte kosten in rekening brengen;

  • een of alle verleende subsidies intrekken;

  • weigeren van nieuwe subsidieaanvragen;

  • de fraude melden bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF);

  • aangifte doen bij de Nationale Politie.

Meer weten over ons fraudebeleid?

Wil je meer weten over het fraudebeleid van het SNN of wil je een (vermoeden van) fraude melden? Neem dan contact op met ons bestuurssecretariaat via bestuur@snn.eu, (050) 5224 942, of per post via Postbus 779 9700 AT Groningen. Je kan ook een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem.