• (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Strategie voor het Noorden

Noord-Nederland kan veel betekenen binnen Europa. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en noordelijke ondernemers, onderzoekers, onderwijs en overheden bundelen daarom hun krachten: voor een sterke, zichtbare positie van onze regio binnen de EU.

Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020

De Noordelijke Innovatieagenda versterkt de noordelijke koers in vooruitstrevend onderzoek, ondernemerschap en grensverleggende innovaties in Europa.

Afbeelding NIA

Centraal in de Noordelijke Innovatieagenda staan oplossingen voor gezondheid, voedsel, water en duurzame energie (de zogenoemde maatschappelijke uitdagingen voor Noord-Nederland). De kennis en kunde hiervoor is volop aanwezig in onze regio. Doordat bedrijfsleven en kenniscentra nauw samenwerken, ontstaan nieuwe producten, nieuwe banen en een sterker Noord-Nederland.

In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen tot, en laten zien als:

 • Een veerkrachtige en vernieuwende regio
 • Sterk in het behalen van maatschappelijk en economisch voordeel
 • Innovatief op het gebied van gezond leven en duurzame productie
 • Een aantrekkelijke regio voor wonen en werken

Kennisinstellingen en bedrijfsleven helpen in het bepalen van de speerpunten in de Noordelijke Innovatieagenda. De agenda is uitgewerkt in drie ‘investeringslijnen’ die bepalen waar subsidie aan besteed wordt.

De 3 investeringslijnen

1. Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

De maatschappelijke uitdagingen van Noord-Nederland zijn gezondheid, voedsel, water en duurzame energie. Noordelijke ondernemers en kenniscentra wisselen kennis uit. Hierdoor zijn er sneller oplossingen en ontstaan er nieuwe producten en bedrijven.

2. Een krachtig mkb

Meer kracht, innovatie en internationale oriëntatie voor het noordelijke mkb, betekent dat ondernemers beter in staat zijn nieuwe kennis om te zetten in nieuwe business en werkgelegenheid. Door te investeren in het mkb, versterkt de Noordelijke Innovatieagenda de regionale economie en vergroot het de potentie van bedrijven. Zodat zij weer een bijdrage kunnen leveren aan investeringslijn 1: oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als gezondheid, voedsel, water en duurzame energie.

3. Vernieuwde innovatie-ecosystemen

Om als innovatieve regio bekend te worden, moet Noord-Nederland bedrijven uitnodigen en vasthouden. Het Noorden wil zich profileren als een omgeving met relevante netwerken en kennis, een sterke arbeidsmarkt en kwalitatieve productontwikkel- en testlabs (living labs). Dit vraagt om vernieuwing van het noordelijke innovatie-ecosysteem. De WRR (rapport: Naar een lerende economie) en de SER Noord-Nederland (advies: Mkb en Innovatie) adviseren hierbij.

Noordelijke Innovatieagenda

Download alle documenten

RIS3 Noord-Nederland

De regionale innovatiestrategie RIS3 is het antwoord van Noord-Nederland op de langetermijndoelstellingen van Europa. (Deze doelstellingen staan hieronder, Europa 2020.)

afbeelding RIS3

RIS3 staat voor Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation. Doel van RIS3 is:

 1. het benutten van onderzoek
 2. voor het realiseren van innovaties
 3. en het stimuleren van ondernemerschap.

De RIS3 draagt bij aan economische groei in Noord-Nederland en aan de eerdergenoemde maatschappelijke uitdagingen gezondheid, voedsel, water en duurzame energie. Maar ook aan een toekomstbestendige, duurzame ontwikkeling binnen Europa.

Het SNN, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken nauw samen aan innovaties. Want de beste oplossingen komen meestal niet van één sector of één product. Producenten samen met gebruikers. Allen uit verschillende sectoren en organisaties. Maar ook andere Europese regio’s.

Vragen over de RIS3? Stel ze aan Danny Kerstholt.

RIS3 Downloads

Download alle documenten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall