Subsidie Digitalisering Fryslân 2022 veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Digitalisering Fryslân 2022

.

Over de subsidie

 • Je kunt subsidie krijgen voor het versterken van het digitale bereik en de weerbaarheid van je bedrijf of organisatie. Dit kan door:

  • Het afnemen of aanschaffen van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier.
  • Het door een externe digitale leverancier laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering.
  • Het laten uitvoeren van een scan voor cybersecurity om de digitale weerbaarheid te versterken.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet bijdragen aan behoudt van omzet of winst óf het vergroten ervan, verbetering van digitale bereik of weerbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het laten opzetten of verbeteren van een website en/of webshop;
  • De aanschaf van een online boekings- of reserveringssysteem;
  • Het laten koppelen van webshops aan voorraadadministratie en/of management;
  • Het online leveren van diensten;
  • Het laten uitvoeren van een scan om de digitale veiligheid te verbeteren;
 • Dit is de verzamelnaam voor allerlei middelen om cybercrime tegen te gaan en de cybersecurity te verhogen.

 • Dit is het beschermen van computers, servers, mobiele apparaten, elektronische systemen, netwerken en gegevens tegen schadelijke aanvallen.

 • De term hardware wordt gebruikt voor alle tastbare onderdelen van en voor de computer. Het betreft zowel interne componenten als randapparatuur. Bijvoorbeeld: processor, pc, laptop, seriële poort, muizen, printers, scanners, toetsenborden, beeldschermen en smartphones.

Budget

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de complete subsidieaanvragen. Is de aanvraag nog niet compleet? Dan geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking de dag waarop de subsidieaanvraag compleet is.

  Wanneer het subsidiebudget op enig moment op raakt, dan volgt een rangschikking op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Dit wordt tot op de minuut geregistreerd. De inhoudelijke controle gaat net zo lang door totdat het budget volledig is verdeeld.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Jouw onderneming of organisatie

 • Dit is een gebouw met een eigen postadres dat in gebruik of beheer is door de onderneming of organisatie van de aanvrager. Het gebouw mag géén privéadres (woonhuis of woning) en ook géén garage behorende bij een woonhuis zijn. Als er geen (economische) activiteiten door de aanvrager worden uitgevoerd in het gebouw is er geen sprake van een fysieke vestiging. 

 • Non-profitorganisaties zijn organisaties zoals stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk. Zij voeren geen economische activiteiten uit en kunnen daardoor ook niet als een onderneming worden aangemerkt.

 • Onder kennisinstellingen vallen bijvoorbeeld: 

  • Universiteiten
  • Hogescholen
  • Onderzoeksinstellingen
  • Academische ziekenhuizen
 • Dit betekent 'in oprichting'. Deze status hebben sommige recent opgerichte rechtsvormen bij de Kamer van Koophandel. De vermelding van i.o. wordt dan in dat geval achter de handelsnaam vermeld.

 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Dit zijn alle ondernemingen zoals ook opgenomen in de juridische organisatiestructuur.

   

 • Een onderneming beschouwen we voor de de-minimis als een verbonden onderneming als sprake is van zeggenschap over de andere onderneming(en). Als de ene onderneming zeggenschap heeft over een andere onderneming beschouwen we beide ondernemingen als één onderneming voor de de-minimis. Het maakt niet uit of de ondernemingen een fiscale eenheid zijn.

  In de de-minimisverordening is het als volgt beschreven:

  Eén onderneming omvat voor de toepassing van deze verordening alle ondernemingen die ten minste één van de volgende banden met elkaar onderhouden:

  a. één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming;

  b. één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;

  c. één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming.

  d. 
  één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.

  Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de in de eerste alinea, onder a. tot en met d., bedoelde banden onderhouden, worden ook als één onderneming beschouwd.

Leverancier

 • De externe digitale leverancier is onafhankelijk en: 

  • biedt aantoonbaar diensten of producten aan op het gebied van digitalisering, automatisering en optimalisering van analoge en handmatige processen en/of;
  • is aantoonbaar expert op het gebied van het versterken van de digitale weerbaarheid;
  • is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Als er sprake is van het inschakelen van een leverancier, dan moet deze onafhankelijk zijn van de aanvragende onderneming. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij er geen sprake is van een onafhankelijke leverancier:

  • Als de leverancier en de aanvrager deel uit maken van hetzelfde verband van ondernemingen
  • Als de leverancier een (financieel) belang in de aanvragende onderneming heeft;
  • Als de subsidieaanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de onderneming van de leverancier;
  • Als de directeur van de aanvragende onderneming ook de directeur van de leveranciersbedrijf is;
  • De aanvrager heeft of runt met de leverancier samen een andere onderneming, zijn vennoten in die onderneming, zijn collega's in een andere onderneming, zijn getrouwd/levenspartners en/of zijn tegelijkertijd in een andere setting gelijkwaardige zakenpartners;
  • In geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad (ouder/kind/broer/zuster) tussen aanvrager en leverancier;
  • Als de leverancier een duidelijk belang heeft in de uitkomsten van het project, verder dan gebruikelijk is.

  Deze opsomming is niet limitatief.

Offerte

 • ​​​​​​Met deze offerte kunnen wij toetsen of de kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen we aan de hand van de offerte toetsen of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.

  • Een specificatie van de kosten:
   - het aantal uren;
   - het uurtarief;
   - de activiteiten.
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. 

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie kan de offerte helaas als ongeldig worden verklaard.

 • Dit is een document waaruit blijkt dat de ontvangen offerte akkoord is en de leverancier met de opdracht van start mag gaan. Op dit document moet ook de datum van opdrachtverlening zichtbaar zijn.

  Er mogen maximaal 3 weken zitten tussen het moment dat je de opdracht verleende en je subsidieaanvraag.

  Hierbij een aantal voorbeelden:

  • een door beide partijen getekende offerte;
  • e-mail naar de leverancier waarin je verwijst naar de offerte en de opdracht bevestigt.

  Let op! Een factuur is geen opdrachtbevestiging.

   

   

 • Onder het aangaan van een verplichting wordt bijvoorbeeld het akkoord gaan met een offerte van een deskundige bedoeld (ongeacht of dit schriftelijk, online of mondeling is). 

Opdrachtbevestiging

 • Dit is een document waaruit blijkt dat de ontvangen offerte akkoord is en de leverancier met de opdracht van start mag gaan. Op dit document moet ook de datum van opdrachtverlening zichtbaar zijn.

  Er mogen maximaal 3 weken zitten tussen het moment dat je de opdracht verleende en je subsidieaanvraag.

  Hierbij een aantal voorbeelden:

  • een door beide partijen getekende offerte;
  • e-mail naar de leverancier waarin je verwijst naar de offerte en de opdracht bevestigt.

  Let op! Een factuur is geen opdrachtbevestiging.

   

   

BTW-verklaring

 • Ben je een maatschappelijke- of culturele organisatie? Dan kan is het goed mogelijk dat deze organisatie geen BTW kan verrekenen of compenseren. Een BTW-verklaring is een brief (bijvoorbeeld van de Belastingdienst) waaruit dit blijkt. 

  Het moet een verklaring zijn van een instantie die daartoe bevoegd is. Een eigen geschreven verklaring of een verklaring van de accountant geldt niet.

Bankafschrift

 • Met het bankafschrift controleren we of de subsidie ook daadwerkelijk op de rekening wordt gestort van de onderneming die de aanvraag indient.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient;
  • de naam van de onderneming;
  • het logo van de bank.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Ondertekening aanvraag

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina over de-minimissteun

 

Terug naar de subsidie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall