Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op beschikking

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een beschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen.

Binnen 3 jaar (36 maanden) na de datum van de beschikking, moet je het project afronden. Na de afronding dien je het verzoek tot vaststelling in.

Voorschot aanvragen

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. Je komt in aanmerking voor 80% voorschot indien je 20% van het beoogde aantal arbeidsovereenkomsten bent aangegaan. Dit dien je aan te tonen door de gesloten arbeidsovereenkomsten aan te leveren. Deze kan je tijdens het indienen van het voorschotverzoek uploaden. Gebruik voor het indienen van je voorschotverzoek onderstaande documenten.

Downloads voor voorschotverzoek
1.49mb

Voortgangsrapportage

Het is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag op jouw verleningsbeschikking of je een voortgangsrapportage moet indienen.

Is het subsidiebedrag op jouw verleningsbeschikking lager dan €25.000,-? Dan is het indienen van een voortgangsrapportage niet nodig. Binnen acht weken na de einddatum van je project dien je het verzoek tot vaststelling in via het eLoket.

Is het subsidiebedrag op jouw verleningsbeschikking €25.000,- of hoger? Dan dien je elke twaalf maanden een rapportage in over de voortgang van je project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je verleningsbeschikking in. Hiervoor ontvang je vanuit het eLoket een oproep. Gebruik voor het indienen van je voortgangsrapportage onderstaande documenten.

Downloads voor voortgangsrapportage
1.36mb

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het verzoek tot vaststelling in via het eLoket. Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van de indicatoren in de verleningsbeschikking, stelt SNN de definitieve subsidie vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de beschikking is verleend. Vallen de gerealiseerde arbeidsplaatsen lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie verlaagd.

Onderbouwing vaststelling

In de verleningsbeschikking zijn aanvullende voorwaarden en indicatoren opgenomen. Hierin kunnen voorwaarden staan waarvoor bij vaststelling een onderbouwing moet worden aangeleverd. De subsidie is op basis van bedrijfsgrootte en puntenscore bepaald. Bij de vaststelling wordt een aantal beoordelingscriteria opnieuw getoetst, waaronder de toename in arbeidsplaatsen, opleidingsfaciliteiten voor werknemers, aantal stageplaatsen en de samenwerking met kennisinstellingen. Andere criteria zoals op het gebied van duurzaamheid en R&D worden alleen getoetst indien van toepassing.

Let op! Een lager puntenaantal kan leiden tot een lagere subsidie.

Downloads voor verzoek tot vaststelling
1.89mb

Aan te leveren documenten

In het eLoket wordt tijdens het vaststellingsverzoek gevraagd te rapporteren over de afronding van het project. Hierbij worden ter onderbouwing onder andere onderstaande documenten opgevraagd: 

  • Vaststellingsformulier
  • Machtiging intermediair (wanneer van toepassing)
  • Format overzicht arbeidsplaatsen
  • Kopie van de arbeidsovereenkomst
  • Kopie van de stage- en/of praktijkovereenkomsten
  • Verzamelloonstaten van 12 maanden voorafgaand aan het ontvangst van het vaststellingsverzoek
  • Onderbouwing opleidingskosten
  • Kopie bankafschrift ter verificatie van de IBAN
  • Waar nodig worden project specifieke aanvullende gegevens opgevraagd.

Let op! De bewaartermijn van de projectadministratie is vijf jaar.

Heb je een vraag? Neem contact op met SNN

Wij kijken graag met je mee!

bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl   (050) 5224 915

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wet- & Regelgeving

Download alle documenten

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall