Subsidie Valorisatie 2017 & mkb aangevraagd bij SNN en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is digitaal ingediend. Na de sluitingsdatum van de Tender controleert het SNN of je subsidieaanvraag compleet is. De subsidieaanvragen gaan vervolgens naar de onafhankelijke deskundigencommissie. Zij beoordelen elke aanvraag op inhoudelijke kwaliteit en wijzen punten toe.   

 

De aanvragen die voldoen aan alle voorwaarden én goed scoren, kunnen subsidie krijgen. Het kan voorkomen dat meerdere subsidieaanvragen dezelfde score hebben, waardoor het budget van de Tender wordt overschreden. Dan bepaalt een loting welk project voor subsidie in aanmerking komt.

 

Binnen 26 weken na sluiting van de Tender hoor je of jouw aanvraag akkoord is. Zo ja, dan ontvang je een subsidieverlening. Hierin staat wie subsidie krijgt, het maximale bedrag en de voorwaarden.

Behandelproces

Uitvoeringsregelingen

Download alle documenten

Vergaderdata Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

Download alle documenten

De subsidieaanvraag is akkoord. Nu volgt de uitvoeringsfase.

 

Voortgangsrapportage

Twee keer per jaar dien je een voortgangsrapportage in bij het SNN. Hierin vertel je over de voortgang van het project, behaalde resultaten en de gemaakte kosten. Binnen 90 dagen wordt de rapportage in behandeling genomen. Het SNN controleert de projectvoortgang en bekijkt of de opgevoerde kosten voldoen aan de voorwaarden van de subsidie.

 

Voorschot

De voortgangsrapportage is ook direct de aanvraag voor een subsidievoorschot. Is aan alle subsidievoorwaarden voldaan, dan wordt het voorschot uitbetaald. De goedgekeurde kosten in de voortgangsrapportage vermenigvuldigt het SNN met het verleende subsidiepercentage. Welk subsidiepercentage aan jouw project is toegekend, staat in de subsidieverlening. Het SNN betaalt het voorschot aan de penvoerder van het project. De penvoerder zorgt voor de doorbetaling aan de andere deelnemers.

 

Projectwijzigingen

Een wijziging van een project kan gevolgen hebben voor de subsidie.

 

De subsidie wordt uitgekeerd voor het project dat staat omschreven in de subsidieverlening. Verandert er iets in de manier waarop het project tot stand komt? En komt dat niet overeen met de projectomschrijving en projectpunten in de subsidieverlening? Dan is het mogelijk dat de subsidie lager uitvalt of zelfs wordt ingetrokken.

 

Geef daarom elke wijziging op tijd door aan het SNN. Dit doe je in het EFRO-webportaal.

 

In het handboek EFRO 2014-2020 (als download op deze pagina) vind je meer uitleg over de procedures en regelgeving.

Behandelproces

Het project is afgerond. Je dient een verzoek tot vaststelling van de totale kosten in. Zorg dat je je vaststellingsverzoek op tijd indient (de uiterste datum staat in de subsidieverlening).

 

Binnen 26 weken na het indienen van het vaststellingsverzoek, krijg je bericht van het SNN. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de subsidie uitgekeerd. Is niet aan alle voorwaarden voldaan, dan kan de subsidie lager zijn of ingetrokken worden.

 

Het verzoek tot vaststelling

Bij het verzoek tot vaststelling stuur je een inhoudelijk en financieel verslag mee over het project. Ook stel je een eindverantwoording op. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven van het gehele project. Dus ook de projectkosten die sinds het laatste voortgangsrapport zijn gemaakt.

 

Het verzoek tot vaststelling dien je in via het EFRO-webportaal.

 

Behandelproces

Heb je een vraag? Neem contact op met Team Europese subsidies

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall