RIS3 als koepel voor noordelijke programma’s

Vanuit de RIS3 zoeken we toegang tot Europese fondsen die bijdragen aan het benutten van onze ontwikkelkansen en het aanjagen van de transities. Op deze plek laten we zien welke programma's waarvoor beschikbaar zijn en wie de contactpersonen zijn

EFRO Programma 2021-2027

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werken we aan een innovatief klimaat en het bevorderen van innovatief ondernemerschap in Noord-Nederland.

Het EFRO Programma voor NNL is een innovatieprogramma - gebaseerd op de leidende principes van de RIS3 - voor het regionale mkb. Daarbij werken wij in Noord-Nederland aan een open en creatief klimaat waar vanuit bestaande sterkten nieuwe ontwikkelkansen en slimme specialisaties ontstaan die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. Dit doen wij vanuit een perspectief van Brede Welvaart. Vier transities (die aansluiten bij onze regionale sterkten) – energie, circulair, digitalisering, gezondheid - vormen het inhoudelijke startpunt. Dit is kort gezegd de visie vanuit onze RIS3. Met dit EFRO programma willen we een proces in gang zetten dat structureel leidt tot een verbetering van het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem. Daarmee zal het resultaat meer zijn dan een optelsom van de projecten. 

Het EFRO programma kent daarvoor, aansluitend op de RIS3, drie pijlers: 

 1. Kansen benutten: ontwikkelingsprojecten die inspelen op het benutten van kansen en valoriseren van kennis vanuit de vier transities:
  a. Van een lineaire naar een circulaire economie 
  b. Van fossiele naar hernieuwbare energie 
  c. Van zorg naar (duurzame) gezondheid 
  d. Van analoog naar digitaal 
 2. Innovatie-ecosysteem verbeteren: initiatieven die het innovatie-ecosysteem verbeteren op basis van het C-EDP. 
 3. Randvoorwaarden op orde: initiatieven op het gebied van human capital, innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden. 

In het programma staan integraliteit en dwarsverbanden voorop. Werken aan de randvoorwaarden is net zo belangrijk als werken aan het benutten van kansen. Vaak dragen activiteiten binnen de ene pijler bij aan andere pijlers. 

Het EFRO programma is ontworpen in nauwe samenwerking met partijen die samen het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem vormen. Die samenwerking is blijvend en wordt doorgezet bij de implementatie. Verbinden, vernieuwen en experimenteren zijn sleutelbegrippen. Door meer met uitvragen te werken, kan meer op maat en opgavegericht worden ondersteund. 
We verwachten <<datum>> de definitieve versie van het EFRO programma te publiceren en <<datum>> de eerste subsidies opengaan. 
 

Download alle documenten
 • EFRO Programma Noord-Nederland - versie EC 1 juni 2021 consultatieversie.pdf
  1mb
  Download document

REACT-EU

Het REACT EU fonds is deze zomer door de Europese Commissie (EC) in het leven geroepen als onderdeel van een breder COVID 19 crisis- en herstelpakket. Lees hier over de inzet van REACT-EU in Noord-Nederland NNL).

Vanuit de Europese Commissie is vanuit het REACT EU programma extra subsidiebudget beschikbaar gesteld voor Noord-Nederland. Dit geld is bedoeld om het herstel van de economie, tijdens en na deze coronacrisis, te stimuleren. REACT EU is een tweejarig programma, waarbij de uitvoeringstermijn verloopt op 31 december 2023. Formeel valt REACT EU onder de Structuurfondsperiode 2014-2020. Dit betekent dat REACT EU middelen worden toegevoegd aan het huidige EFRO-programma, waarmee REACT EU geen nieuw programma is, maar een wijziging betekent van het huidige programma. Inhoudelijk creëren we met deze programmawijziging een logische overgang van het lopende EFRO-programma naar het nieuwe programma voor de periode 2021-2027. Inhoudelijk sluit de wijziging ook goed aan bij de RIS 2021-2027.

In Noord-Nederland richten we ons met REACT EU op het herstel van de economie tijdens en na de coronacrisis, op een groene, digitale en veerkrachtige manier. Daarbij zetten we in op de aanpak van drie knelpunten:

 1. Het (blijven) investeren van mkb en consortia in innovatie en valorisatie;
 2. Het vergroten van het innovatief vermogen van het mkb;
 3. Het in staat stellen van organisaties om hun rol in het innovatie-ecosysteem te kunnen blijven vervullen.

We houden binnen REACT-EU vast aan een aantal instrumenten waarvan bewezen is dat ze bijdragen aan een structurele verbetering van het innovatief vermogen van het mkb. Daarnaast willen we experimenteren met een aantal vernieuwende instrumenten, gericht op de weerbaarheid van het innovatie-ecosysteem, waar reeds goede ervaringen mee zijn opgedaan. Dit in opmaat naar het verder uitwerken van de integrale en innovatieve aanpak die voorzien is voor het programma 2021-2027.

Vragen? neem contact op met

Just Transition Fund (JTF)

In januari 2021 heeft de Europese Commissie, in het kader van de Europese Green Deal, een Fonds voor een Rechtvaardige Transitie voorgesteld, het Just Transition Fund (JTF).

De middelen uit dit fonds zijn bestemd voor die regio’s die voor grote transitieopgaven staan door de klimaattransitie en waar daardoor sterke sociaal economische uitdagingen bestaan. Kort daarna deed de Europese Commissie, in ‘annex D’ van het EU-landenrapport voor Nederland, een aanbeveling waar de JTF-middelen in Nederland terecht zouden moeten komen; Groningen werd aangewezen, maar ook andere gebieden werden genoemd. Er is een analyse uitgevoerd, waarbij de impact van vier criteria (industriële broeikasgasemissies, economisch aandeel industrie, industriële banen en werkeloosheid) op COROP-niveau is onderzocht. Ondertussen werd het budget meer dan verdubbeld als gevolg van het nieuwe Europese herstelfonds. Hierdoor kwam de Nederlandse envelop uit op 623 miljoen euro.

In de Kamerbrief van 8 december 2020 maakte de staatssecretaris van Economische Zaken haar besluit over de verdeling van de JTF middelen bekend. Voor de Groningse COROP-gebieden komt in totaal 330 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast geeft de staatssecretaris aan dat ook gekeken moet worden naar gebieden die buiten het COROP-gebied vallen, maar wel een sterke band hebben met het industriecluster, zoals Emmen.

Noord-Nederland heeft in voorbereiding op de verdeling van de JTF middelen een storyline en een houtskoolschets gemaakt van de mogelijke inzet van JTF middelen in Noord-Nederland. De komende periode worden deze plannen met een intensief stakeholdersproces uitgewerkt in een Territoriaal Just Transition Plan, dat de basis is voor de definitieve aanvraag van de middelen. Naar verwachting is dit plan <<datum>> gereed.

Vragen? neem contact op met projectleider Selma Zorgman- Schippers (tel - email)

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall