RIS3 als koepel voor noordelijke programma’s

Vanuit de RIS3 zoeken we toegang tot Europese fondsen die bijdragen aan het benutten van onze ontwikkelkansen en het aanjagen van de transities. Op deze plek laten we zien welke programma's waarvoor beschikbaar zijn en wie de contactpersonen zijn.

EFRO-programma 2021-2027

Heb jij goede ideeën voor nieuwe innovaties? Wil je samen werken met partijen en kennis te delen om samen te nieuwe en verrassende verbindingen te komen? Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt hier de komende jaren een subsidiefonds van 100 miljoen (!) voor beschikbaar. Ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen gezamenlijk deelnemen en profiteren. Doe mee en draag bij aan de brede welvaart van Noord-Nederland.

Het EFRO-programma voor NNL is een innovatieprogramma - gebaseerd op de leidende principes van de RIS3 - voor het regionale mkb. Daarbij werken wij in Noord-Nederland aan een open en creatief klimaat waar vanuit bestaande sterkten nieuwe ontwikkelkansen en slimme specialisaties ontstaan die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. Dit doen wij vanuit een perspectief van Brede Welvaart. Vier transities (die aansluiten bij onze regionale sterkten) – energie, circulair, digitalisering, gezondheid - vormen het inhoudelijke startpunt. Dit is kort gezegd de visie vanuit onze RIS3. Met dit EFRO-programma willen we een proces in gang zetten dat structureel leidt tot een verbetering van het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem. Daarmee zal het resultaat meer zijn dan een optelsom van de projecten. 

Het EFRO-programma kent daarvoor, aansluitend op de RIS3, drie pijlers: 

 1. Kansen benutten: ontwikkelingsprojecten die inspelen op het benutten van kansen en valoriseren van kennis vanuit de vier transities:
  a. Van een lineaire naar een circulaire economie 
  b. Van fossiele naar hernieuwbare energie 
  c. Van zorg naar (duurzame) gezondheid 
  d. Van analoog naar digitaal 
 2. Innovatie-ecosysteem verbeteren: initiatieven die het innovatie-ecosysteem verbeteren op basis van het C-EDP. 
 3. Randvoorwaarden op orde: initiatieven op het gebied van human capital, innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden. 

In het programma staan integraliteit en dwarsverbanden voorop. Werken aan de randvoorwaarden is net zo belangrijk als werken aan het benutten van kansen. Vaak dragen activiteiten binnen de ene pijler bij aan andere pijlers. 

Het EFRO-programma is ontworpen in nauwe samenwerking met partijen die samen het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem vormen. Die samenwerking is blijvend en wordt doorgezet bij de implementatie. Verbinden, vernieuwen en experimenteren zijn sleutelbegrippen. Door meer met uitvragen te werken, kan meer op maat en opgavegericht worden ondersteund. 

Lees publieksversie van EFRO-NNL 2021-2027

Heb jij goede ideeën voor nieuwe innovaties? Wil je samen werken met partijen en kennis te delen om samen te nieuwe en verrassende verbindingen te komen? Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt hier de komende jaren een subsidiefonds van 100 miljoen (!) voor beschikbaar. Ondernemers, kennisinstellingen, overheden en burgers/gebruikers kunnen gezamenlijk deelnemen en profiteren. Doe mee en draag bij aan de brede welvaart van Noord-Nederland. Lees meer in onze publieksversie.

Download alle documenten

REACT-EU

Het REACT-EU-fonds is in de zomer van 2020 door de Europese Commissie (EC) in het leven geroepen als onderdeel van een breder COVID-19-crisis- en herstelpakket. Lees hier over de inzet van REACT-EU in Noord-Nederland.

Vanuit de Europese Commissie is vanuit het REACT-EU-programma extra subsidiebudget beschikbaar gesteld voor Noord-Nederland. Dit geld is bedoeld om het herstel van de economie, tijdens en na deze coronacrisis, te stimuleren. REACT-EU is een tweejarig programma, waarbij de uitvoeringstermijn verloopt op 31 december 2023. Formeel valt REACT-EU onder de Structuurfondsperiode 2014-2020. Dit betekent dat REACT-EU-middelen worden toegevoegd aan het huidige EFRO-programma, waarmee REACT-EU geen nieuw programma is, maar een wijziging betekent van het huidige programma. Inhoudelijk creëren we met deze programmawijziging een logische overgang van het lopende EFRO-programma naar het nieuwe programma voor de periode 2021-2027. Inhoudelijk sluit de wijziging ook goed aan bij de RIS 2021-2027.

In Noord-Nederland richten we ons met REACT-EU op het herstel van de economie tijdens en na de coronacrisis, op een groene, digitale en veerkrachtige manier. Daarbij zetten we in op de aanpak van drie knelpunten:

 1. Het (blijven) investeren van mkb en consortia in innovatie en valorisatie;
 2. Het vergroten van het innovatief vermogen van het mkb;
 3. Het in staat stellen van organisaties om hun rol in het innovatie-ecosysteem te kunnen blijven vervullen.

We houden binnen REACT-EU vast aan een aantal instrumenten waarvan bewezen is dat ze bijdragen aan een structurele verbetering van het innovatief vermogen van het mkb. Daarnaast willen we experimenteren met een aantal vernieuwende instrumenten, gericht op de weerbaarheid van het innovatie-ecosysteem, waar reeds goede ervaringen mee zijn opgedaan. Dit in opmaat naar het verder uitwerken van de integrale en innovatieve aanpak die voorzien is voor het programma 2021-2027.

Just Transition Fund (JTF)

Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig: in duurzame producten (zoals schone brandstof), processen, onderzoek, innovatie en scholing, én in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zo worden - door het stopzetten van de gaswinning in Groningen en de CO2-reductie in het noorden – naar schatting zo’n 20.000 banen in Noord-Nederland geraakt. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter hoe het noorden met het Programma JTF op deze kansen inspringt.

Lees meer

Meer weten of meedenken?

Het uitvoeren van de noordelijke RIS3 doen we samen. Tijdens de programmaperiode zijn er geregeld (digitale) ontmoetingen waarin we met de noordelijke partijen spreken over de programmaring en het instrumentarium. Hier lees je welke bijeenkomsten er gepland zijn, kun je informatie over eerdere bijeenkomsten terugvinden of kun je jouw vraag stellen.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall