Privacy statement

Transparantie

Het SNN vindt het belangrijk om transparant te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject is het goed mogelijk dat je persoonsgegevens met ons deelt die niet van jou zijn. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens over jouw eigen organisatie en/of personen die bij jouw organisatie werken.

 • Gegevens over organisaties waar je mee samenwerkt en/of personen die bij deze organisaties werken.

Het SNN is één van de ontvangers van de persoonsgegevens die je verwerkt. Het SNN verwacht dat je zelf de betrokken personen laat weten dat je gegevens met het SNN deelt. Ook als je een aanvraag verzorgt voor andere personen of organisaties.

Over wat voor soort persoonsgegevens gaat het?

 • Contactgegevens             | e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.

 • Persoonsidentificatie       | naam, geslacht, geboortedatum etc.

 • Financiële gegevens        | bankrekeningnummer, bankafschrift etc.

 • Digitale sporen               | locatie, IP-adres, surfgedrag, webbrowser etc.

Doeleinden

Met deze gegevens controleren wij of:

 1. de subsidieaanvrager recht heeft op een subsidie,
 2. een subsidieaanvraag terecht is geweigerd en/of
 3. een subsidiebeschikking correct is verleend.

Het SNN doet extern en intern onderzoek, bijvoorbeeld om te kijken wat de effecten van een subsidie zijn in een bepaalde regio en/of een bepaalde sector. Hiervoor worden deze gegevens ook gebruikt.

Rechtsgronden

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats omdat:

 • Artikel 6 lid 1 sub c AVG: het is noodzakelijk om aan een wettelijke plicht te voldoen.

 • Artikel 6 lid 1 sub e AVG: het is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Zo min mogelijk data

Het is belangrijk dat de gegevens die door ons opgevraagd worden passen bij het doel van de regeling. Het is de taak van het SNN om te kunnen laten zien hoe besluiten genomen zijn zodat ze gecontroleerd kunnen worden. Je hoeft daarom nooit burgerservicenummers of bijzondere persoonsgegevens met ons te delen, behalve als wij daar uitdrukkelijk om vragen.

Om niet meer data te verzamelen dan nodig is, vragen we jou om burgerservicenummers en bijzondere persoonsgegevens uit de documenten te halen die met ons worden gedeeld.

Verwerker / (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n)

Het SNN verwerkt de persoonsgegevens die we van jou ontvangen als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n) of verwerker. Deze positie hangt af van de ruimte die het SNN krijgt om zelf te bepalen welke gegevens nodig zijn om een regeling uit te kunnen voeren.

Los van de juridische positie van het SNN, kun je altijd contact zoeken met het SNN voor het uitoefenen van jouw rechten. Het SNN zorgt ervoor dat jouw verzoek wordt afgehandeld in overleg met de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n).

Ontvangers van persoonsgegevens

Het SNN deelt persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

 1. De penvoerder en/of subsidieadviseur van uw organisatie.
 2. De organisaties die krachtens hetzelfde besluit als belanghebbenden zijn aangemerkt.
 3. De (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n).
 4. De verwerkers die in opdracht van het SNN verwerkingen uitvoeren.
 5. De auditorganisaties die bij het SNN controles uitvoeren.
 6. De bij het SNN werkzame personen.
 7. Externe onderzoeksorganisaties.

Opdrachtgevers

Samen met onze opdrachtgevers, de drie noordelijke provincies, is de Algemene Beginselen van een Behoorlijke Gegevensverwerking (ABBG) opgesteld. De ABBG staat voor de algemene beginselen voor een behoorlijke gegevensverwerking. In dit document hebben wij gezamenlijke afspraken gemaakt over de wijze waarop we omgaan met nieuwe verwerkingen zodat de onderlinge verwachtingen helder zijn. 

Rijksuniversiteit Groningen

Het SNN werkt nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Dit willen we op een verantwoorde manier doen en daarom vinden wij het belangrijk dat onze gezamenlijke verantwoordelijkheden op het gebied van privacy helder zijn. Samen hebben we hierover afspraken gemaakt en deze afspraken hebben we vastgelegd in onze gezamenlijke privacyverklaring

Rechten van de betrokkenen

Wanneer je als betrokkene gebruik wilt maken van je rechten, kun je een verzoek indienen bij het SNN. Per situatie (bijvoorbeeld voor het wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens) zal er gekeken worden of het verzoek kan worden geaccepteerd. Dit komt omdat het SNN moet voldoen aan de wettelijke archiverings- en bewijsplicht.

Bewaartermijnen

Het SNN moet zich houden aan de wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen zijn te vinden in de Archiefwet en het Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen. Voor documenten die zijn ontstaan met toepassing van de verordeningen, is de in die verordering genoemde bewaartermijn leidend.

Heb je een klacht?

Ben je het niet eens met de verwerking van persoonsgegevens of heb je een klacht? Dan kun je altijd contact opnemen via privacy@snn.nl en/of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via privacy@snn.nl.