Privacy statement

Transparantie

Het SNN tracht alle mogelijke transparantie te geven omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Het is echter onvermijdelijk dat u tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject persoonsgegevens met ons deelt die niet aan u toebehoren. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens over uw eigen organisatie en/of de bij uw organisatie werkzame personen.
 • Gegevens over samenwerkende organisaties en/of de bij deze organisaties werkzame personen.

Het SNN is te kwalificeren als één van de ontvangers van persoonsgegevens die u verwerkt. Het SNN verwacht derhalve dat u – en de organisaties / personen die u vertegenwoordigt – aan de betrokkenen kenbaar maakt dat u de persoonsgegevens met het SNN deelt.

Om welke categorieën persoonsgegevens gaat het?

 • Contactgegevens           | e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.
 • Persoonsidentificatie      | naam, geslacht, geboortedatum etc.
 • Financiële gegevens      | bankrekeningnummer, bankafschrift etc.
 • Digitale sporen               | locatie, IP-adres, surfgedrag, webbrowser etc.

Doeleinden

Het verwerken vindt plaats om te controleren of:

 1. de subsidieaanvrager recht heeft op een subsidie,
 2. een subsidieaanvraag terecht is geweigerd en/of
 3. een subsidiebeschikking correct is verleend.

Daarnaast voert het SNN interne en externe onderzoeken uit, bijvoorbeeld om te monitoren wat de effecten van een subsidie zijn in een bepaalde regio en/of een bepaalde sector. Hiervoor worden deze gegevens eveneens gebruikt.

Rechtsgronden

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van:

 • Artikel 6 lid 1 sub c AVG: het is noodzakelijk om aan een wettelijke plicht te voldoen.
 • Artikel 6 lid 1 sub e AVG: het is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Zo min mogelijk data

In alle gevallen dienen de bij u opgevraagde gegevens in verhouding te staan tot het doel van de (wettelijke) regeling en de plicht van het SNN om de besluiten aantoonbaar en controleerbaar te maken. U hoeft daarom nooit burgerservicenummers of bijzondere persoonsgegevens te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd. Om aan dataminimalisatie te kunnen doen, verzoeken wij u om burgerservicenummers en bijzondere persoonsgegevens te verwijderen uit de documenten die u naar het SNN toestuurt.

Verwerker / (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n)

Het SNN verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n) of verwerker. Deze positie verschilt naargelang een (wettelijke) regeling het SNN interpretatieruimte biedt omtrent de bij u op te vragen gegevens.

Ongeacht de juridische positie van het SNN, kunt u het SNN benaderen voor het uitoefenen van uw rechten. Het SNN handelt uw verzoek af in overleg met de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n).

Ontvangers van persoonsgegevens

Het SNN deelt persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

 1. De penvoerder en/of subsidieadviseur van uw organisatie.
 2. De organisaties die krachtens hetzelfde besluit als belanghebbenden zijn aangemerkt.
 3. De (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke(n).
 4. De verwerkers die in opdracht van het SNN verwerkingen uitvoeren.
 5. De auditorganisaties die bij het SNN controles uitvoeren.
 6. De bij het SNN werkzame personen.
 7. Externe onderzoeksorganisaties.

Rechten van de betrokkenen

Ingeval u het recht van wijzigen, verwijderen, inzage, porteren en/of bezwaar wilt uitoefenen, dan kunt u een daartoe strekkend verzoek indienen bij het SNN. Het SNN attendeert u erop dat het accepteren van bepaalde verzoeken (bijvoorbeeld wijzigen of verwijderen) per geval dient te worden beoordeeld. Dit komt voort uit de wettelijke archiverings- en bewijsplicht van het SNN.

Bewaartermijnen

Het SNN is aan wettelijke bewaartermijnen gebonden. De bewaartermijnen zijn te vinden in de Archiefwet 1995 en het Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005. Voor documenten die zijn ontstaan met toepassing van de Verordening (EU) nr. 1303/2013, geldt tevens de in die verordening genoemde bewaartermijn.

Heeft u een klacht?

Bent u het niet eens met de verwerking van persoonsgegevens of heeft u een klacht? Dan kunt u de functionaris gegevensbescherming van het SNN benaderen via privacy@snn.nl en/of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwijderen persoonsgegevens

Wil jij dat een organisatie jouw persoonsgegevens verwijderd, dan kan je gebruik maken van onderstaande voorbeeldbrieven.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten

https://ico.org.uk/your-data-matters/your-right-to-get-your-data-deleted/

Wil je een verzoek voor het verwijderen van je persoonsgegevens bij het SNN indienen, dan spannen wij ons in om binnen een maand het verzoek af te handelen. Wanneer dat niet binnen deze periode lukt, dan informeren wij je hier over. Een verzoek om je gegevens te verwijderen kan maximaal drie maanden in beslag nemen. Je ontvangt binnen drie maanden schriftelijk een inhoudelijke reactie op je verzoek.

We kunnen niet in alle gevallen volledig aan dit verzoek voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld als werkgever de financiële gegevens conform belastingwetten beschikbaar houden.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@snn.nl.

 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall