De-minimissteun

Publicatie datum:
Leestijd: 1 minuut leestijd

Wat is dat? Waar is dit voor nodig? Hoe moet ik dit eigenlijk invullen? Een greep uit de gedachten die misschien door je heen gaan als je van ons het verzoek krijgt om een verklaring de-minimissteun aan te leveren. Wij leggen het je graag uit! 

De-minimissteun in het kort 

Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 200.000,-. Dit maximum geldt over een periode van drie belastingjaren. Deze steun, de-minimissteun, wordt dan niet gezien als staatssteun. De steun is zo minimaal dat het weinig tot geen effect heeft op het handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.   

Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximum steunbedrag: 

 • goederen vervoer over de weg voor derden: € 100.000,-

 • visserij en aquacultuur: € 30.000,-

 • primaire productie van landbouwproducten: € 20.000,-

In de voorwaarden van de subsidie, de verordening, staat altijd vermeld onder welke regelgeving de subsidie beschikbaar wordt gesteld. Wordt hier verwezen naar de de-minimisverordening? Dan kan de subsidie onder deze voorwaarden worden verleend. 

Zit jij al aan je maximale steun? 

Wanneer een subsidie vanuit deze soort steun kan worden verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geef je voor de afgelopen drie jaar aan of je al eerder de-minimissteun hebt ontvangen.  

Heb je de-minimissteun toegekend gekregen? Dan willen we ook weten om hoeveel steun het gaat en waarvoor je deze hebt ontvangen. Zo kunnen wij controleren of er nog ruimte over is om je de gevraagde subsidie te verlenen.  

De invulwijzer 

Soms kan het best lastig zijn om dit formulier goed in te vullen. We geven je daarom graag een aantal tips voor het goed invullen van het de verklaring. 

 • Check of je eerder de-minimissteun toegekend hebt gekregen. Dit staat meestal in de besluitbrief over de aangevraagde subsidie die je van bijvoorbeeld de gemeente, de provincie óf van ons hebt gekregen. Twijfel je? Neem dan contact op met de betreffende instantie

 • Bereken de juiste startdatum van de periode (geen) de-minimissteun. Je bepaalt de begindatum waarover je de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 31 januari 2022 is en de begindatum van het belastingjaar is  1 januari 2022. Dan reken je twee jaar terug en is de begindatum van de periode 1 januari 2020. Dit is dan de datum die je invult.  Bestaat je bedrijf korter dan twee jaar? Dan vul je de datum van oprichting in

 • De einddatum is de datum van het invullen van de verklaring

 • Stuur (waar van toepassing) de besluitbrieven van eerder toegekende steun mee. Het maakt hierbij niet uit of de toegekende steun wel of niet is uitbetaald

 • Let op! De ondertekening mag niet digitaal. Alleen een geprint en ondertekend formulier geldt als rechtsgeldig

Veel gestelde vragen

 • De de-minimisverordening is een Europese Vrijstellingsverordening op grond waarvan onder andere subsidie kan worden verleend zonder dat dit staatssteun oplevert. De regeling op grond waarvan je subsidie aanvraagt valt hieronder. Je moet daarom een verklaring invullen hoeveel subsidie aan jouw bedrijf of groep van bedrijven is verleend. Je mag tot € 200.000,- aan de-minimis steun ontvangen over een bepaalde periode. 

  Voor de volgende branches gelden afwijkende bedragen: 

  • Visserij en aquacultuur - € 30.000,- 
  • Primaire productie van landbouwproducten - € 20.000,- 
  • Goederenvervoer over de weg voor derden - € 100.000,- 

  Meer informatie vind je op de website van Europa Decentraal 

 • Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 200.000,-. Dit maximum geldt over een periode van drie belastingjaren. Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximumbedrag. Voor wegvervoer is dat € 100.000,-, voor visserij € 30.000,- en voor landbouw € 20.000,-.

  Hieronder lees je meer over het maximale steunbedrag voor deze sectoren.

  Goederen vervoer over de weg voor derden

  Een onderneming valt onder de sector vervoer wanneer het uitvoeren van vervoer haar hoofdactiviteit is. Vervoer voor eigen rekening valt niet onder de vervoerssector. Ondernemingen die onder de sector goederenvervoer vallen, mogen maximaal € 100.000,- aan de-minimissteun ontvangen over een periode van drie belastingjaren ontvangen.

  De aankoop van vervoermiddelen voor vrachtvervoer over de weg is uitgesloten van de-minimissteun. Als een onderneming compensatiesteun krijgt voor een aan haar opgelegde Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), valt deze niet onder de reguliere de-minimisverordening.

  Visserij en aquacultuur

  Op basis van de de-minimisverordening voor de visserijsector (Verordening (EU) nr. 717/2014) kan over een periode van drie belastingjaren tot € 30.000,- aan de-minimissteun aan één onderneming in de visserij- en aquacultuursector worden verleend.

  Primaire productie van landbouwproducten

  Op basis van de de-minimisverordening voor de landbouwsector (Verordening (EU) nr. 1408/2013) kan een maximaal steunbedrag van € 20.000,- over drie belastingjaren als de-minimisssteun worden gegeven aan primaire producenten van landbouwproducten. In bijlage 1 bij het Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VwEU) staat welke producten als landbouwproducten moeten worden aangemerkt.

  De productie van landbouwproducten valt onder de landbouw de-minimisverordening. De verwerking en afzet van landbouwproducten valt deels onder de reguliere de-minimisverordening. Heb je hier vragen over? Neem dan telefonisch contact met ons op.

 • Verschillende subsidies vallen onder de-minimissteun. We moeten daarom controleren of de onderneming die de subsidie aanvraagt de grens van € 200.000 steun in de afgelopen twee belastingjaren en het lopende belastingjaar nog niet heeft bereikt.  

  Voor de volgende branches gelden afwijkende bedragen: 

  • Visserij en aquacultuur - € 30.000,- 
  • Primaire productie van landbouwproducten - € 20.000,- 
  • Goederenvervoer over de weg voor derden - € 100.000,- 
 • De-minimissteun checklist

  De vragen in de checklist zijn bedoeld om te kijken hoeveel de-minimissteun jouw onderneming mag ontvangen. Standaard mag jouw onderneming de-minimissteun van maximaal € 200.000 ontvangen.

  Voor een aantal sectoren geldt hier een uitzondering op en is er een ander maximum steunbedrag van toepassing. De eerste checklistvraag is bedoeld om te kijken of dit voor jouw onderneming het geval is.

  1. Is de onderneming actief in een van de onderstaande sectoren, dan geldt een ander maximum:
  • visserij;
  • primaire productie van landbouwproducten;
  • verwerking en afzet van landbouwproducten of;
  • goederenvervoer over de weg voor derden.

   Zo kan aan een onderneming in de visserij- en aquacultuursector maximaal € 30.000 aan de-minimissteun worden verleend. Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000 aan de-minimissteun worden verleend. Voor de landbouwsector kan een maximaal steunbedrag van € 20.000 worden gegeven aan primaire producenten van landbouwproducten.
  1. In de tweede checklistvraag wordt gevraagd of jouw onderneming onderdeel is van een groep van verbonden ondernemingen. De maximale de-minimissteun die jouw onderneming mag ontvangen geldt namelijk voor alle verbonden ondernemingen in jouw groep.

   Is jouw onderneming een verbonden onderneming? Dan vink je ‘ja’ aan. Is jouw onderneming een zelfstandige onderneming? Dan vink je ‘nee’ aan.

  Lees in de rest van de veelgestelde vragen over de de-minimissteun meer over verbonden ondernemingen.

  Verklaring

  In de verklaring wordt gevraagd om een begindatum van de periode in te vullen. De periode die hier bedoeld wordt is: de afgelopen drie belastingjaren van je onderneming. Dit is de periode waarin je onderneming het maximale bedrag aan de-minimissteun mag ontvangen. Je bepaalt de begindatum van deze periode door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen.

  Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 31 januari 2022 is en de begindatum van het belastingjaar is 1 januari 2022. Dan reken je twee jaar terug en is de begindatum van de periode 1 januari 2020. Dit is dan de datum die je invult. Bestaat jouw onderneming korter dan twee jaar? Vul dan de datum in waarop jouw onderneming is opgericht.

  Als je de begindatum van de periode hebt berekend ga je na of jouw onderneming (of een verbonden onderneming) vanaf deze datum tot aan de datum van vandaag de-minimissteun heeft ontvangen. Kies daarna de optie op de verklaring die van toepassing is: geen de-minimissteun is toegekend of de-minimissteun is toegekend.  

  Geen de-minimissteun is toegekend
  Dit vakje vink je aan als jouw onderneming (of een verbonden onderneming) geen de-minimissteun heeft ontvangen in de berekende periode.

  De-minimissteun is toegekend
  Heb je in de berekende periode wel de-minimissteun ontvangen? Dan vink je dit vakje aan.  Vervolgens geef je aan of je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties en/of van het SNN. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties lever je een kopie van dat besluit aan. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van het SNN vul je de projectnummers in. Vervolgens tel je alle bedragen dat je aan de-minimissteun hebt ontvangen bij elkaar op. Dit totaalbedrag vul je in bij ‘Voor een totaalbedrag van’.

  Ondertekening

  De laatste stap is het invullen van de gegevens van jouw onderneming. Dit is de onderneming waarvoor je de subsidie aanvraagt. Vervolgens vul je je eigen gegevens, de plaats van ondertekening en de datum van het invullen van de de-minimisverklaring in. Als laatste zet je je handtekening. Dit doe je met een pen. Een digitale handtekening is niet toegestaan.  

 • Dit wordt in de besluitbrief (beschikking) van een subsidieaanvraag aangegeven. Staat er niets in de beschikking over de-minimissteun? Dan kun je ervanuit gaan dat de subsidie geen de-minimissteun is. 

 • Je bepaalt de begindatum van deze periode door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen.

  Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 31 januari 2022 is en de begindatum van het belastingjaar is 1 januari 2022. Dan reken je twee jaar terug en is de begindatum van de periode 1 januari 2020. Dit is dan de datum die je invult.

  Bestaat jouw onderneming korter dan twee jaar? Vul dan de datum in waarop deze is opgericht.

 • Je berekent toegekende steun in dat geval vanaf de datum dat de onderneming is opgericht. 

 • Ja, je moet ook de ontvangen de-minimissteun van verbonden ondernemingen meenemen. Dit geldt voor alle verbonden ondernemingen in het verband van ondernemingen. De-minimissteun aan partnerondernemingen in het verband van ondernemingen hoeft niet meegeteld te worden.

  Het kan dus zijn dat verleende steun aan verschillende ondernemingen bij elkaar opgeteld moeten worden. De uitkomst van deze optelsom is dan leidend om te bepalen of het maximale steunbedrag wordt overschreden.

 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Dit zijn alle ondernemingen zoals ook opgenomen in de juridische organisatiestructuur.

   

 • Dit zijn alle ondernemingen die meer dan 50% verbonden zijn met elkaar.

 • Op de de-minimisverklaring vul je de periode van (geen) steun in. Hierbij bereken je de begindatum van de periode van (geen) steun door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. De einddatum komt overeen met de datum van ondertekening van de verklaring.

  Tussen het aanleveren van de de-minimisverklaring en het besluit op je aanvraag zit meestal een aantal weken of maanden. Het is dus mogelijk dat je in de tussentijd meer de-minimissteun hebt ontvangen. In dit geval kijken wij op het moment van verlenen naar de-minimissteun die vanaf die datum tot 2 belastingjaren terug is ontvangen.

  Voorbeeld:
  Je hebt een de-minimisverklaring aangeleverd waarin je hebt aangegeven dat er een steun is ontvangen van € 180.000,-. Je hebt vervolgens 2 subsidieaanvragen ingediend, waarvan één voor € 20.000,- en de ander voor € 30.000,- aan subsidie. Zodra het project van € 20.000,- verleend is, is de maximale te ontvangen steun verleend. Dit betekent dat in de subsidieaanvraag van € 30.000,- wordt beoordeeld dat er geen ruimte meer is om de-minimissteun te verlenen.

  Voorbeeld:
  Je hebt op 07-07-2021 een de-minimisverklaring aangeleverd waarin je hebt aangegeven dat er sinds 01-01-2019 een steun is ontvangen van € 180.000,-. Je hebt een subsidieaanvraag ingediend voor € 50.000,-. Omdat je al € 180.000,- steun hebt ontvangen, kan er nu nog maximaal € 20.000 subsidie worden verleend. 

  De subsidie van € 180.000 is in het geheel in 2019 verleend. Op je subsidieaanvraag wordt op 1 januari 2022 een besluit genomen. Dit betekent dat het jaar 2019 niet meer meegenomen wordt. Hierdoor ontstaat er ruimte om het gehele bedrag van € 50.000,- te verlenen.
   

De ontvangen steun, valt dit onder de-minimis?

 • Nee, de KKC is geen de-minimissteun.  In de toekenningsbrief van deze tegemoetkoming is geen de-minimissteun opgenomen. 

   

 • Nee, de COL is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze lening is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de BMKB-C is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van dit krediet is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de GO-C is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze financiering is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de Tozo is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze lening is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de NOW is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de TOGS is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de TVL is geen de-minimissteun. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.