De-minimissteun

Op deze pagina vind je meer informatie over de-minimissteun en het invullen van de verklaring de-minimissteun. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen onderaan de pagina!

De-minimissteun: say what?!

Wat is dat? Waar is dit voor nodig? Hoe moet ik dit eigenlijk invullen? Een greep uit de gedachten die misschien door je heen gaan als je van ons het verzoek krijgt om een verklaring de-minimissteun aan te leveren. Wij leggen het je graag uit! 

De-minimissteun in het kort 

Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 200.000,-. Dit maximum geldt over een periode van drie belastingjaren. Deze steun, de-minimissteun, wordt dan niet gezien als staatssteun. De steun is zo minimaal dat het weinig tot geen effect heeft op het handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.   

Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximum steunbedrag: 

 • goederen vervoer over de weg voor derden: € 100.000,-; 

 • visserij en aquacultuur: € 30.000,-; 

 • primaire productie van landbouwproducten: € 20.000,-. 

In de voorwaarden van de subsidie, de verordening, staat altijd vermeld onder welke regelgeving de subsidie beschikbaar wordt gesteld. Wordt hier verwezen naar de de-minimisverordening? Dan kan de subsidie onder deze voorwaarden worden verleend. 

Zit jij al aan je maximale steun? 

Wanneer een subsidie vanuit deze soort steun kan worden verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geef je voor de afgelopen drie jaar aan of je al eerder de-minimissteun hebt ontvangen.  

Is dat antwoord: ‘ja’? Dan willen we ook weten om hoeveel steun het gaat en waarvoor je deze hebt ontvangen. Zo kunnen wij controleren of er nog ruimte binnen deze steun is om je de gevraagde subsidie te verlenen.  

De invulwijzer 

Soms kan het best lastig zijn om dit formulier goed in te vullen. We geven je daarom graag een aantal tips voor het goed invullen van het de verklaring. 

 • Check of je eerder de-minimissteun toegekend hebt gekregen. Dit staat meestal in de besluitbrief over de aangevraagde subsidie die je van bijvoorbeeld de gemeente, de provincie óf van ons hebt gekregen. Twijfel je? Neem dan contact op met de betreffende instantie. 

 • Bereken de juiste startdatum van de periode (geen) de-minimissteun. Je bepaalt de begindatum waarover je de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. Voorbeeld: we leven nu in 2021. De begindatum van het huidige belastingjaar is 1 januari 2021. Dan is de begindatum van de periode 1 januari 2019. Bestaat je bedrijf korter dan twee jaar? Dan vul je de datum van oprichting in. 

 • Vul de juiste einddatum van de periode (geen) de-minimissteun in. De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je de verklaring ondertekent. Dus onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum periode van (geen) steun de datum van vandaag in.  

 • Stuur (waar van toepassing) de besluitbrieven van eerder toegekende steun mee. Het maakt hierbij niet uit of de toegekende steun wel of niet is uitbetaald. 

Veel gestelde vragen

 • De de-minimisverordening is een Europese Vrijstellingsverordening op grond waarvan onder andere subsidie kan worden verleend zonder dat dit staatssteun oplevert. De regeling op grond waarvan je subsidie aanvraagt valt hieronder. Je moet daarom een verklaring invullen hoeveel subsidie aan jouw bedrijf of groep van bedrijven is verleend. Je mag tot € 200.000,- aan de-minimis steun ontvangen over een bepaalde periode. 

  Voor de volgende branches gelden afwijkende bedragen: 

  • Visserij en aquacultuur - € 30.000,- 
  • Primaire productie van landbouwproducten - € 20.000,- 
  • Goederenvervoer over de weg voor derden - € 100.000,- 

  Meer informatie vind je op de website van Europa Decentraal 

 • Verschillende subsidies vallen onder de-minimissteun. We moeten daarom controleren of de onderneming die de subsidie aanvraagt de grens van € 200.000 steun in de afgelopen twee belastingjaren en het lopende belastingjaar nog niet heeft bereikt.  

  Voor de volgende branches gelden afwijkende bedragen: 

  • Visserij en aquacultuur - € 30.000,- 
  • Primaire productie van landbouwproducten - € 20.000,- 
  • Goederenvervoer over de weg voor derden - € 100.000,- 
 • Geen de-minimissteun verleend 

  Als er geen sprake is geweest van de-minimissteun in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor, dan vink je het eerste vakje aan.  

  In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: De startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum periode van geen steun de datum van vandaag in. 

  Beperkte de-minimissteun is verleend 

  Heb je in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wél de-minimissteun ontvangen? Dan vink je het tweede vakje aan. In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: de startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum de datum van vandaag in. 

  Ook moet je het totaalbedrag van de toegekende steun vermelden, hierbij maakt het niet uit of de toegekende steun wel/niet is uitbetaald. Vergeet niet de documenten waaruit de toekenning van de steun blijkt toe te voegen.  

  Reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 

  Het kan zijn dat jouw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de aan te vragen subsidie ook al subsidie/staatssteun heeft ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd.  

  Geef in dat geval aan tot welk bedrag al subsidie/staatssteun is verleend voor de in aanmerking komende kosten.  

 • Dit wordt in de besluitbrief (beschikking) van een subsidieaanvraag aangegeven. Staat er niets in de beschikking over de-minimissteun? Dan kun je ervanuit gaan dat de subsidie geen de-minimissteun is. 

 • Je bepaalt de begindatum waarover je de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. De einddatum is de datum van het invullen van de verklaring. 

  Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 7-07-2021 is en de begindatum van het belastingjaar is 1 januari. Dan is de begindatum van de periode 1-1-2019. 

 • Je berekent toegekende steun in dat geval vanaf de datum dat de onderneming is opgericht. 

 • Ja, je moet ook de ontvangen de-minimissteun van verbonden ondernemingen meenemen. Dit geldt voor alle verbonden ondernemingen in het verband van ondernemingen. De-minimissteun aan partnerondernemingen in het verband van ondernemingen hoeft niet meegeteld te worden. 

 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Een bedrijf verliest zijn zelfstandigheid wanneer er één of meer partnerondernemingen of verbonden ondernemingen zijn. 

 • Een onderneming beschouwen we voor de de-minimis als een verbonden onderneming als sprake is van zeggenschap over de andere onderneming(en). Als de ene onderneming zeggenschap heeft over een andere onderneming beschouwen we beide ondernemingen als één onderneming voor de de-minimis. Het maakt niet uit of de ondernemingen een fiscale eenheid zijn.

  In de de-minimisverordening is het als volgt beschreven:

  Eén onderneming omvat voor de toepassing van deze verordening alle ondernemingen die ten minste één van de volgende banden met elkaar onderhouden:

  a. één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming;

  b. één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;

  c. één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming.

  d. 
  één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.

  Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de in de eerste alinea, onder a. tot en met d., bedoelde banden onderhouden, worden ook als één onderneming beschouwd.

 • Op de de-minimisverklaring vul je de periode van (geen) steun in. Hierbij bereken je de begindatum van de periode van (geen) steun door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. De einddatum komt overeen met de datum van ondertekening van de verklaring.

  Tussen het aanleveren van de de-minimisverklaring en het besluit op je aanvraag zit meestal een aantal weken of maanden. Het is dus mogelijk dat je in de tussentijd meer de-minimissteun hebt ontvangen. In dit geval kijken wij op het moment van verlenen naar de-minimissteun die vanaf die datum tot 2 belastingjaren terug is ontvangen.

  Voorbeeld:
  Je hebt een de-minimisverklaring aangeleverd waarin je hebt aangegeven dat er een steun is ontvangen van € 180.000,-. Je hebt vervolgens 2 subsidieaanvragen ingediend, waarvan één voor € 20.000,- en de ander voor € 30.000,- aan subsidie. Zodra het project van € 20.000,- verleend is, is de maximale te ontvangen steun verleend. Dit betekent dat in de subsidieaanvraag van € 30.000,- wordt beoordeeld dat er geen ruimte meer is om de-minimissteun te verlenen.

  Voorbeeld:
  Je hebt op 07-07-2021 een de-minimisverklaring aangeleverd waarin je hebt aangegeven dat er sinds 01-01-2019 een steun is ontvangen van € 180.000,-. Je hebt een subsidieaanvraag ingediend voor € 50.000,-. Omdat je al € 180.000,- steun hebt ontvangen, kan er nu nog maximaal € 20.000 subsidie worden verleend. 

  De subsidie van € 180.000 is in het geheel in 2019 verleend. Op je subsidieaanvraag wordt op 1 januari 2022 een besluit genomen. Dit betekent dat het jaar 2019 niet meer meegenomen wordt. Hierdoor ontstaat er ruimte om het gehele bedrag van € 50.000,- te verlenen.

   

De ontvangen steun, valt dit onder de-minimis?

 • Nee, de KKC is geen de-minimissteun.  In de toekenningsbrief van deze tegemoetkoming is geen de-minimissteun opgenomen. 

   

 • Nee, de COL is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze lening is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de BMKB-C is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van dit krediet is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de GO-C is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze financiering is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de Tozo is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze lening is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de NOW is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de TOGS is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de NOW is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de TVL is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is de-minimissteun opgenomen. 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall