Mkb-verklaring

Bij de beoordeling van jouw subsidieaanvraag toetsen wij of je aan de subsidievoorwaarden voldoet. Als in de voorwaarden staat opgenomen dat de subsidie bedoeld is voor mkb-ondernemingen, dan moeten wij dat controleren. Dit doen wij met behulp van de MKB-verklaring.

Met de MKB-verklaring bereken je of je valt binnen de definitie van een mkb-onderneming zoals gesteld door de Europese Commissie. Volgens die definitie heeft een mkb-onderneming minder dan 250 werknemers en bedraagt de jaaromzet minder dan €50 miljoen óf is het balanstotaal minder dan €43 miljoen. Dit geldt voor een zelfstandige onderneming, maar is ook van toepassing op het verband van ondernemingen. Dit is inclusief verbonden ondernemingen en partnerondernemingen.

Maak het jezelf makkelijk!

Is jouw onderneming onderdeel van een verband van ondernemingen? Zorg dan dat je bij het invullen van de mkb-verklaring het volgende bij de hand hebt:

 • Een overzicht van alle ondernemingen die aandelen of stemrechten van jouw onderneming hebben óf waar jouw onderneming aandelen of stemrechten van heeft.
 • De aandelenpercentages en verhouding van stemrechten tussen de ondernemingen binnen het verband.
 • Het aantal fte per onderneming binnen het verband.
 • Jaaromzet per onderneming binnen het verband.
 • Jaarlijkse balanstotaal per onderneming binnen het verband.

Rekenvoorbeelden

Hieronder vind je een aantal voorbeelden voor het berekenen van de omzet, balanstotaal en het aantal fte van het verband van ondernemingen. Deze gegevens heb je nodig om de grenswaarden in de mkb-verklaring in te vullen. 

Onderneming type 1: Verbonden onderneming met partnerondernemingen

Afbeelding verwijderd.

De ondernemingen die verbonden zijn met de directe partnerondernemingen (meteen boven en onder de aanvrager) van de aanvrager neem je naar rato mee op basis van het percentage van de directe partnerondernemingen.

In het voorbeeld hierboven wordt onderneming B meegenomen in de mkb-verklaring omdat deze een verbonden onderneming van directe partneronderneming C is. Aangezien onderneming B een verbonden onderneming van directe partneronderneming C is, neem je onderneming B naar rato mee op basis van het percentage van onderneming C (30%).

Onderneming A nemen we niet mee omdat dit een partner van een partner is.

Berekening:

Totaal aantal fte 25 (van de aanvrager) + 1,5 (partner C 5/100 x 30) + 1,5 ( partner D 5/100 x 30) + 0,6 (partner B 2/100 x 30) = 28,6 fte

Balanstotaal € 220.000 (van de aanvrager) + € 24.000 (partner C € 80.000/100 x 30) + € 42.000 (partner D € 140.000/100 x 30) + € 3.000 ( partner B € 10.000/100 x 30) = € 289.000 balanstotaal

Totale omzet  € 155.000 (van de aanvrager) + € 21.000 (partner C € 70.000/100 x 30) + € 36.900 (partner D € 123.000/100 x 30) + € 27.000 (partner B € 90.000/100 x 30) = € 239.900 totale omzet

Onderneming type 2: Verbonden onderneming zonder partnerondernemingen

Afbeelding verwijderd.

In het voorbeeld hiernaast zijn zowel Holding A als Holding B verbonden ondernemingen van de aanvrager. De cijfers van Holding A en Holding B neem je voor 100% mee in de berekening

Berekening:

Totaal aantal fte: 1 + 2 + 5 = 8

Balanstotaal: € 10.000 + € 15.000 € 25.000 = € 50.000

Totale omzet: € 15.000 + € 7.500 + € 60.000 = € 82.500

 

 

 

 

 

 

 

Onderneming type 3: onderneming met partnerondernemingen

 

Afbeelding verwijderd.

De directe partnerondernemingen (meteen boven en onder de aanvrager) van de aanvrager en van de met haar verbonden ondernemingen neem je naar rato mee. In het voorbeeld hierboven worden partnerondernemingen B en C naar rato meegenomen. Onderneming A daarentegen niet, omdat dit een partner van een partner is.

Berekening:

Totaal aantal fte: 9 (van de aanvrager) + 1,2 (partner B 4/100 x 30) + 3 ( partner C 10/100 x 30) = 13,2 fte

Balanstotaal: € 27.000 (van de aanvrager) + € 4.500 (partner B € 15.000/100 x 30) + € 27.000 (partner C € 90.000/100 x 30) = € 58.500 balanstotaal

Totale omzet: € 30.000 (van de aanvrager) + € 2.700 (partner B € 9.000/100 x 30) + € 45.000 (partner C € 150.000/100 x 30) = € 77.700 totale omzet

Veelgestelde vragen

 • Je bent een mkb-onderneming wanneer:

  • er bij de onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en
  • de jaaromzet de € 50 miljoen en/of
  • de jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet overschrijdt.

  Wanneer er binnen jouw onderneming meer dan 250 fte werkzaam zijn, ben je geen mkb-onderneming. Je bent ook geen mkb-onderneming wanneer jouw jaaromzet de € 50 miljoen en/of de balanstotaal de € 43 miljoen overschrijdt.

 • Je bent een micro-onderneming wanneer er bij jouw onderneming:

  • minder dan 10 fte werkzaam zijn en
  • je jaaromzet de € 2 miljoen of
  • je balanstotaal de € 2 miljoen niet overschrijdt
 • Je bent een kleine onderneming wanneer er bij jouw onderneming:

  • minder dan 50 fte werkzaam zijn en
  • je jaaromzet de € 10 miljoen of
  • je balanstotaal de € 10 miljoen niet overschrijdt
 • Hiervoor vul je de mkb-verklaring in. Meer informatie vind je op de pagina mkb-toets rekenvoorbeelden

 • Een partneronderneming bezit minstens 25% en hoogstens 50% van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor minstens 25% en hoogstens 50% in bezit van een andere onderneming.

  Deze drempel van 25% geldt niet wanneer dat percentage in handen is van openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, personen die geregeld risicokapitaal beleggen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, of institutionele beleggers (met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen) op voorwaarde dat deze niet als verbonden onderneming worden beschouwd. Een participatie- of risicokapitaalmaatschappij is een onderneming die specifiek als doelstelling heeft het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen en eventueel het al dan niet deelnemen aan het bestuur van die ondernemingen. Op het moment dat de participatiemaatschappij meer dan 50% van de aandelen heeft, verandert dit. Dan hebben zij in principe overheersende zeggenschap. In dit geval wordt de participatiemaatschappij een ‘verbonden onderneming’.

  Bij meer dan 50% spreken we van een verbonden onderneming.

 • Een onderneming zien we als een verbonden onderneming wanneer sprake is van overheersende zeggenschap over de andere onderneming(en). Als de ene onderneming overheersende zeggenschap heeft over een andere onderneming zien we beide ondernemingen als één onderneming.

  Er is sprake van overheersende zeggenschap in de volgende situaties: 

  a. één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming; 
   
  b. één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan; 
   
  c. één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming. 
   
  d. één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming. 

  Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de hierboven genoemde situaties verbonden zijn, worden ook als één onderneming beschouwd. 

  Meer informatie over verbonden ondernemingen vind je in artikel 3 van de  Algemene Groepsvrijstellings­verordening (AGVV).

 • De onderneming die de aanvraag indient, ondertekent de mkb-verklaring. Het ondertekenen gebeurt door een tekeningsbevoegd persoon binnen de onderneming.

 • Je doet dit op basis van je meest recente jaarrekening.

  Is er sprake van meerdere ondernemingen waarvan je de mkb-cijfers moet berekenen? Bereken dit dan over hetzelfde jaartal. Meer informatie vind je op de pagina mkb-toets rekenvoorbeelden

 • Ja, mits je voldoet aan de mkb-criteria.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall