Geen nieuwe VIA, wel andere subsidies voor een structureel innovatiever mkb

Een slimmer, groener, socialer en inclusiever Europa. Daar draagt het nieuwe programma (2021-2027) voor het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij. Het nieuwe EFRO-programma heeft een bredere insteek dan voorheen, en daarbij horen nieuwe én vernieuwde subsidies. Zo gaat medio september 2022 het aanvraagproces voor de Tender Valorisatie 2022 van start, een vernieuwde valorisatie-regeling. Daarna volgen andere subsidies om mkb’ers te ondersteunen en bij te dragen aan een structureel innovatiever noordelijk mkb. Maar dat gebeurt niet meer in de vorm van de subsidie Versneller Innovatieve Ambities (VIA).  

In het nieuwe EFRO-programma komt de komende jaren € 127,5 miljoen beschikbaar voor verdere innovatie van het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Het programma kent 3 pijlers, waarin de bredere insteek van het programma terugkomt. 

De pijlers van het nieuwe EFRO-programma 

Met deze 3 pijlers wil het programma de verschillende partijen in de hele keten bereiken, van koplopers tot minder innovatieve ondernemers: 

  1. Het benutten van kansen, inclusief de kennis rondom de 4 transities uit de regionale innovatiestrategie (RIS3). Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart.  
  2. Het verbeteren van het innovatie-ecosysteem, waarbij we het ondernemersklimaat versterken en het aantal innovatieve ondernemers vergroten.  
  3. Het versterken van de randvoorwaarden van een innovatie-ecosysteem: op het gebied van human capital, innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden. Hiermee krijgt een innovatie-ecosysteem echt de kans om te groeien. 

Op deze manier werkt het programma aan een structureel innovatiever mkb, samen met netwerken en partijen die met het mkb werken. Hierdoor moet het aantal innovatieve bedrijven groeien, de onderlinge verbinding verbeteren en de afstand tussen ondernemers en kennisinstellingen kleiner worden. Dit alles komt samen in het nieuwe EFRO-programma en de bijbehorende nieuwe en vernieuwde subsidie-instrumenten. 

Waarom past de VIA niet bij het nieuwe programma?  

De VIA heeft zes jaar deel uitgemaakt van het vorige EFRO-programma (2014-2020). Kennisvalorisatie door het noordelijk mkb is in het nieuwe programma nog steeds een belangrijke doel. Maar het nieuwe programma heeft – zoals hierboven beschreven – een bredere insteek en nieuwe doelen.  

De vernieuwde valorisatieregeling – de Tender Valorisatie 2022 – richt zich op koplopers en partijen die koploper willen worden. Ook focust de subsidie zich op projecten die een grote impact maken, zowel economisch als maatschappelijk. Verder is het belangrijker dat partijen de samenwerking opzoeken, iets wat bij de VIA niet vaak het geval was. Dit maakt dat de opzet en ambities van de VIA niet meer passen bij het nieuwe EFRO-programma.  

Welke subsidies voor kleinere projecten zijn er wel? 

Ook kleinere projecten kunnen onderscheidend en van grote waarde zijn voor onze regio. Daarom is de ondergrens van de Tender Valorisatie verlaagd van € 100.000,- naar € 50.000,-. Maar het budget voor deze kleinere projecten is – met 2 miljoen euro – beperkt en de verwachting is dat ongeveer 15 tot 20 kleine projecten subsidie ontvangen. De bredere insteek van het nieuwe programma maakt dat er minder geld beschikbaar is voor valorisatie. Ter vergelijking: in een vorige VIA-aanvraagronde kon er gerust ruimte zijn voor bijvoorbeeld 100 tot 200 projecten.  

Voor mkb’ers die willen innoveren, maar niet behoren tot de koplopers, én voor projecten met meer bescheiden ambities, komt eind 2022 een nieuw subsidie-instrument beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld voor het brede mkb en heeft als doel om het aantal innovatieve ondernemers te vergroten. Hierbij zetten we in op een ketenaanpak.  

Tender Valorisatie 2022 voor koplopers 

De Tender Valorisatie 2022 daagt mkb-ondernemers en andere partijen (zoals kennisinstellingen en grote bedrijven) uit om met goede innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Inzet van deze subsidie is om een vernieuwend prototype product, dienst of proces te ontwikkelen. Hierbij staat een aantal uitgangspunten centraal. Ook het proces is vernieuwd. Zo wordt er nu gewerkt met een projectvoorstel in 2 pagina’s (‘two-pager’) in de eerste fase van het aanvraagproces. Meer informatie lees je op de pagina Tender Valorisatie 2022. 

In de komende jaren zal deze subsidie vaker terugkeren, mogelijk weer in aangepaste vorm. Het is namelijk een kwestie van uitproberen, evalueren, aanpassen en opnieuw proberen (continu verbeteren).  

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall