Noord-Nederland dient MKB innovatieprogramma EFRO in bij de Europese Commissie

De drie noordelijke provincies hebben gezamenlijk het programma EFRO 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie. Het nieuwe EFRO programma zet in op het verder versterken van de innovatiekracht van Noord-Nederland. In het voorjaar van 2022 worden de eerste subsidie instrumenten verwacht. 

Waar staan we nu? 

Na de succesvolle lobby om de middelen naar het Noorden te halen en vervolgens de goedkeuring van het EFRO programma door de colleges van Gedeputeerde Staten is het programma nu ingediend bij de Europese Commissie. Als de Commissie het programma vervolgens goedkeurt komen de gelden aankomend voorjaar vanuit Brussel definitief naar het Noorden. Het SNN zal dan naar verwachting in mei de eerste subsidie instrumenten openstellen. Deze instrumenten worden zo veel mogelijk ontwikkeld in samenwerking met belangrijke stakeholders. We werken in de tussentijd ook aan een publieksversie van het EFRO programma. 

Voortbouwen op de innovatiestrategie van Noord-Nederland: RIS3 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de Europese structuur- en innovatiefondsen. De basis van het nieuwe EFRO programma ligt in de eerder vastgestelde Regionale Innovatie- en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3) voor Noord-Nederland. De RIS3 vormt de kapstok voor de inzet van Europese fondsen in de komende periode.

Mondiale transities en regionale uitdagingen zetten de brede welvaart onder druk, ook in Noord-Nederland. Dit zijn de transities naar een circulaire economie, naar duurzame energie, naar positieve gezondheid en naar digitalisering. De economie moet zich hieraan aanpassen. Tegelijkertijd bieden deze transities en uitdagingen nieuwe ontwikkelkansen. De kern van de RIS3 is om deze kansen te ontdekken en te verzilveren, en daarmee bij te dragen aan een circulair, gelukkig en inclusief Noord-Nederland.

Wat willen we bereiken met het EFRO programma?

Het specifieke doel van het komende EFRO programma is het vergroten van het vermogen van het MKB om te innoveren. Het EFRO programma 2021-2027 behoudt de goede elementen van het programma 2014-2020 en ontwikkelt zich door. We maken met dit EFRO programma een verschuiving van het voornamelijk stimuleren van individuele innovatietrajecten (gericht op ondernemingen die al structureel met innovatie bezig zijn) naar het vergroten van de groep van innovatieve bedrijven in Noord-Nederland.

Naast innovatietrajecten komen er in het nieuwe programma ook mogelijkheden voor het wegnemen van obstakels die verhinderen dat bedrijven innoveren. Het gaat om investeringen in innovatief ondernemerschap, human capital, digitalisering en interregionale samenwerking. 

En nog meer dan voorheen zetten we in op samenwerking. Samenwerking tussen bedrijven onderling. En de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen. Door met zoveel mogelijk partijen samen te werken ontstaat kruisbestuiving, kennisuitwisseling en vinden we nieuwe en onverwachte kansen voor innovatie. 

Door deze versterking van het Noord-Nederlandse innovatie ecosysteem gaan we gezamenlijk op zoek naar innovatie en kansen die zowel economisch als maatschappelijk impact genereren. Met het nieuwe EFRO programma werken we samen aan de brede welvaart van onze regio. 

Wil je meer weten over het EFRO-programma en/of de RIS3? Kijk dan hier. 
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall