Smart specialisation komt van onderop

Luc Hulsman, programmabeheerder voor Noord-Nederland: Smart specialisation komt van onderop

In Noord-Nederland zijn de voorbereidingen voor de volgende regionale innovatiestrategie voor smart specialisation (RIS3) in volle gang. De kracht van smart specialisation is dat regio’s zich richten op gebieden waarin ze kunnen excelleren. Niet nu, maar in de toekomst. Hoe geven wij dat vorm? In dit artikel een interview met Luc Hulsman, Programmabeheerder bij het SNN.

Het proces is belangrijker dan de keuzes

Een van de lessen die we de afgelopen jaren in mijn ogen over smart specialisation hebben geleerd, is dat het niet makkelijk is goede keuzes te maken. Het ontwerpen en implementeren van een smart specialisation strategie (RIS3) vraagt meer dan in het begin prioritaire keuzes maken en vervolgens daarop alle beleidsinstrumenten richten. Vaak wordt er te snel gekozen voor bestaande sterkten, omdat de onzekerheden over nieuwe keuzes en ontwikkelingen groot zijn. Daarmee wordt RIS3 eerder een keuze voor stagnatie dan vernieuwing. 

Smart specialisation heeft in mijn visie een dynamisch karakter. Doel is het in gang krijgen én houden van een proces van continous entrepreneurial discovery dat uiteindelijk tot scherpe keuzes leidt: a journey towards specialisation. Deze reis is een proces van trial & error en laat ook ruimte voor toeval: kansen die zich onderweg voordoen. Alles aan het toeval overlaten, zou tot inefficiëntie leiden, daarom maken we in het begin een aantal keuzes. Maar die mogen vrij breed zijn. Ze geven de vangrails aan waarbinnen het proces van verfijning plaatsvindt. 

In Noord-Nederland noemen we het inmiddels de dansvloer: de ruimte waar ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en tot ideeën, initiatieven en projecten komen. Niet noodzakelijkerwijs samen, maar wel samenhangend. De overheid bepaalt niet, maar faciliteert en begeleidt. De kunst is om een klimaat te creëren waarin van onderop  ideeën en initiatieven ontstaan die uitgroeien tot succesvolle projecten. 

Richting geven via maatschappelijke uitdagingen

De huidige RIS3 van Noord-Nederland is op bovenstaande uitgangspunten gebaseerd. Onderscheidend ten opzichte van veel andere regio’s is dat wij bij de initiële afbakening een link hebben gelegd met de maatschappelijke uitdagingen in onze regio: uitdagingen op het gebied van gezondheid, voedsel, water en duurzame energie. Daarmee creëren we niet alleen maatschappelijke betrokkenheid en een gevoel van urgentie, maar bevorderen we ook dat vernieuwingsprocessen over sector- en clustergrenzen heengaan. 

In de nieuwe RIS3 bouwen we hierop voort. We sluiten opnieuw aan bij de maatschappelijke uitdagingen, nu expliciet gekoppeld aan de Europese doelstellingen en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties voor 2030. 

Daarnaast onderzoeken we of we het proces van keuzeverfijning kunnen ondersteunen door de maatschappelijke uitdagingen te operationaliseren in de vorm van missies. Wij realiseren ons dat het succesvol opstellen en uitvoeren van missies een grote uitdaging is. Zoals smart specialisation meer vraagt dan alleen het maken van keuzes, vraagt missiegericht innoveren veel meer dan het bedenken van slimme slogans. Cruciaal is dat er bij ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers draagvlak, commitment en enthousiasme voor een missie ontstaan. Daar hebben we nog steeds die dansvloer voor  nodig, waar ideeën en initiatieven kunnen ontstaan. 

Het succesvol combineren van smart specialisation en mission oriënted innoveren: ik denk dat het kan. Maar we doen het stap voor stap, zodat er op de vloer een mooie dans ontstaat.

Luc Hulsman is geïnterviewd voor het Smart Specialisation Platform van de Europese Commissie. Bekijk het originele (Engelstalige) artikel op de website van de Smart Specialisation Platform.


 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall