Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Krimp biedt kansen

Een relatief klein land als Nederland hoort in balans te zijn. Momenteel blijft een aantal gebieden achter. Dat vraagt om actie. 

In negen gebieden in Nederland daalt het aantal inwoners. De leefbaarheid en economische vitaliteit staan hierdoor onder druk. Het is een nationaal belang dat ook de krimpregio’s hun volle economische en maatschappelijke potentie halen. 

Het belang van de krimpregio’s voor Nederland is aanzienlijk. Samen leveren deze negen erkende regio’s jaarlijks 11% op van het BBP, met 10% van de arbeidsjaren. Dat betekent dat men hier bovengemiddeld productief is. 

De leefbaarheid en economische vitaliteit staan echter wel onder druk door het dalende bevolkingsaantal. Voor Nederland is het beter als de krimpregio’s hun volle economische potentie halen. Dat voorkomt een ongewenste tweedeling in het land. Om Nederland weer in Balans te krijgen, is een nieuwe koers nodig: van symptoombestrijding naar structuurversterking. Er is een aanpak nodig die te vergelijken is met de herstructurering van onze grote steden waar door ruime beschikbaarheid van nationale middelen de woningvoorraad en de leefbaarheid in de grote steden kon herstellen.  

Wat willen we bereiken? 

 • Het Rijk werkt samen met ons aan de opgaven zoals verwoord in het rapport Nederland in Balans. 

 • Regionaal maatwerk voor krimpregio’s op het gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer. Niet alleen een agenda voor de woningbouwproductie is nodig maar ook een agenda voor het teveel aan woningen in de krimpregio's. 

 • Transformatiefonds voor de noodzakelijke herstructurering, een kwaliteitsslag en sloop van de particuliere woningvoorraad in krimpregio's. 

 • Door vroeg ingrijpen, willen we onnodig hoge kosten in de toekomst vermijden. De kosten van een spiraal van ontvolking, verloedering, ongezonde levensstijl en werkloosheid worden geraamd op 10 miljard euro per jaar. Dat is vele malen hoger dan de benodigde investeringen. 

Wat hebben we nodig? 

 • Een meerjarig investeringspakket van het Rijk voor krimpregio’s op gebied van economie en arbeidsmarkt, bereikbaarheid fysiek en digitaal, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed voor de periode na 2019.  

 • Een Rijks Krimptoets, in plaats van apart krimpbeleid, voor al het nieuwe beleid en wetgeving, zoals ook voor het Waddengebied geldt. Hierdoor wordt rekening gehouden met de impact van beleid op krimpgebieden.    

 • Wetten die rekening houden met de specifieke context, goed voorbeeld is de korting op de verhuurdersheffing voor corporaties werkzaam in krimpregio's. De middelen zijn bijna op, deze zouden wij ook na 1 juli 2018 graag structureel beschikbaar gesteld zien worden. En aanpassing van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging middelbaar onderwijs dat nu nadelig uitpakt voor vo-scholen die worden samengevoegd in krimpgebieden.  

 • Krimp en groei een volwaardige positie in de Nationale Omgevingsvisie geven. 

 

Download alle documenten

Betrokken bestuurders

Foto gedeputeerde Johannes Kramer
Johannes Kramer
Foto gedeputeerde Johannes Kramer
Johannes Kramer
Gedeputeerde provincie Fryslân

Gedeputeerde Henk Jumelet
Henk Jumelet
Gedeputeerde Henk Jumelet
Henk Jumelet
Gedeputeerde provincie Drenthe

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall