Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Toplocatie voor rijksdiensten

Nu de Randstad kraakt in haar voegen, is er een mooie kans voor een betere spreiding van rijksdiensten. In Noord-Nederland is voldoende hoog opgeleid personeel beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Ook zijn er ruime huisvestingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid.  

De Rijksoverheid bepaalt de spreiding van rijksdiensten en heeft grote invloed op de spreiding van ZBO’s over Nederland. Het Rijk is de rechtstreekse werkgever voor rijksdiensten zoals gevangenissen, rechtbanken, kazernes en de Belastingdienst. Ze hebben in het Noorden een goede en prettige vestigingsplaats en vormen een onmisbaar onderdeel van de economische infrastructuur en de werkgelegenheid in Noord-Nederland.  

Teveel banen verloren 

Door reorganisaties en bezuinigingen is de werkgelegenheid bij rijksdiensten in de drie noordelijke provincies echter fors afgenomen. Dit druist in tegen beloften van en afspraken met het Rijk.  

Door de opeenstapeling van efficiencyslagen, bezuinigingsoperaties en reorganisaties bij rijksdiensten is de werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies fors afgenomen. Noord-Nederland is de afgelopen jaren onevenredig hard getroffen door deze bezuinigingen. Onevenredige effecten zijn niet in lijn met eerder aangenomen moties. In de komende jaren blijft de werkgelegenheid onder druk staan.

Kansen 

Er zijn echter ook kansen. Door ontwikkelingen als e-dienstverlening is een betere regionale spreiding van rijksdiensten mogelijk en hebben (nieuwe) rijksdiensten een groeiende behoefte aan hoogopgeleid personeel. Het Noorden heeft wat te bieden, namelijk de beschikbaarheid van hoogwaardig ICT-personeel (o.a. IT-Academy), ruime huisvestingsmogelijkheden en lagere huisvestingslasten. Ook voor ander personeel is de arbeidsmarkt relatief ruim. Zo is Noord-Nederland altijd een belangrijk wervingsgebied geweest voor militairen en gevangenispersoneel. Voor nieuwe ontwikkelingen bij Defensie, zoals drones, is volop plek in het Noorden.  

Wat wil het Noorden bereiken  

We willen dat de bestaande rijkswerkgelegenheid in het Noorden niet onevenredig wordt getroffen door efficiencydoelstellingen van de rijksdiensten. Kwetsbare gebieden en gebieden waar sprake is van krimp moeten worden ontzien. We willen juist dat het Noorden wordt herkend en erkend als een uitstekende locatie voor (semi-)rijksdiensten. Ons streven is dat bij nieuwe rijksdiensten en uitbreiding nadrukkelijk wordt gekeken naar vestiging in Noord-Nederland en dat Noord-Nederland meer dan evenredig profiteert van nieuwe rijksbanen. 

Wat hebben we nodig? 

In het Regeerakkoord geeft het kabinet Rutte III aan dat bestaande rechtbanken en gerechtshoven in beginsel niet worden gesloten. Ook is benoemd dat aan de gevangeniscapaciteit zo min mogelijk wordt getornd. Mocht sluiting van gevangenissen onverhoopt aan de orde zijn, dan zullen gevangenissen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien. Daar zijn we blij mee, echter dit moet ook worden vertaald naar de praktijk. We verwachten eveneens dat Noord-Nederland profiteert van de extra investeringen, bijvoorbeeld in de justitiële keten, defensie en de belastingdienst.  

 

Betrokken bestuurders

Gedeputeerde Henk Brink
Henk Brink
Gedeputeerde Henk Brink
Henk Brink
Gedeputeerde Provincie Drenthe

afbeelding Sander de Rouwe
Sander de Rouwe
afbeelding Sander de Rouwe
Sander de Rouwe
Gedeputeerde provincie Fryslân

Burgemeester Marco Out
Marco Out
Burgemeester Marco Out
Marco Out
Burgemeester gemeente Assen

Burgemeester Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout
Burgemeester Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout
Burgemeester gemeente Emmen

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall