Programma GLB-NSP 2023-2027

Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB-NSP is de opvolger van het POP3 programma.

De ambitie van het GLB-NSP  is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt. Het programma creëert daarmee draagvlak, maatschappelijke acceptatie én ondersteunt de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave.  

De GLB-NSP subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Het SNN voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vind je op de website van rvo.nl.

Activiteiten

Je kunt subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld :

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van het boerenbedrijf
  • Versterken van natuur, landschap en biodiversiteit
  • Verbeteren van dierenwelzijn
  • Integrale gebiedsgerichte aanpak voor milieu, klimaat, biodiversiteit en water
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • Bottom-up initiatieven voor regionale ontwikkeling (LEADER)

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor agrarisch ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties, kennisinstellingen, overheden en samenwerkingsverbanden.

Wanneer gaat welke subsidie open?

De eerste subsidies uit het GLB-NSP-programma gaan in de tweede helft van 2023 open. De planning wordt tijdens de programmaperiode telkens aangevuld.

Heb je vragen over het programma GLB-NSP?

Wil je een aanvraag indienen voor een van de subsidies en heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact op met het team Plattelandsontwikkeling van het SNN: 

plattelandsontwikkeling@snn.nl 050-5224 998

Wet- en regelgeving

Download alle documenten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall