Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB 23-27 is de opvolger van het POP3 programma.

De ambitie van het GLB 23-27 is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt. Het programma creëert daarmee draagvlak, maatschappelijke acceptatie én ondersteunt de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave.  

De GLB 23-27 subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Het SNN voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vind je op de website van rvo.nl.

Activiteiten

Je kunt subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld :

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van het boerenbedrijf
  • Versterken van natuur, landschap en biodiversiteit
  • Verbeteren van dierenwelzijn
  • Integrale gebiedsgerichte aanpak voor milieu, klimaat, biodiversiteit en water
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • Bottom-up initiatieven voor regionale ontwikkeling (LEADER)

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor agrarisch ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties, kennisinstellingen, overheden en samenwerkingsverbanden.

Wanneer gaat welke subsidie open?

De eerste subsidies uit het GLB 23-27 programma gaan eind 2023 open. De planning wordt tijdens de programmaperiode telkens aangevuld. Voor nu worden de volgende subsidies verwacht:

Oktober 2023

November 2023

Januari 2024

  • Productieve investeringen voor landbouwers (definitieve datum nog niet bekend)

Heb je vragen over het programma GLB 23-27?

Wil je een aanvraag indienen voor een van de subsidies en heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact op met het team Plattelandsontwikkeling van het SNN. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 - 17:00 uur