Deskundigencommissie

De programma’s EFRO en JTF worden in fases opengesteld met subsidies in de vorm van tenders en open inschrijvingen. Daarbij neemt de Deskundigencommissie de inhoudelijke beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen voor haar rekening. Zij adviseert de managementautoriteit over de toekenning van de subsidie. Dit doet zij op basis van de landelijk afgesproken selectiecriteria. Het SNN toetst de aanvragen vervolgens op basis van (subsidie)technische en beleidsmatige criteria. Op deze pagina lees je wat de Deskundigencommissie precies doet en wie er in deze commissie zitten. 

Wat doet de Deskundigencommissie?

Het adviseren over aanvragen is de kerntaak van de Deskundigencommissie. Daarnaast kan de Deskundigencommissie een rol spelen in andere fases van het subsidieproces. Zo kan de Deskundigencommissie ook gevraagd worden te reflecteren op (ontwerp)aanvragen van potentiële aanvragers of kan de commissie een tussentijdse beoordeling geven op projecten in uitvoering. Dit verschilt per type openstelling en project. De Deskundigencommissie komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar, afhankelijk van het aantal openstellingen en aanvragen.

De afgelopen jaren is de rol van de Deskundigencommissie steeds verder doorontwikkeld. Het SNN werkt sinds 2014 met een externe Deskundigencommissie. Uit een evaluatie, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat deze werkwijze succesvol is. De Deskundigencommissie heeft een belangrijke rol als poortwachter en garandeert hiermee een selectie van kwalitatief hoogstaande projecten. 

De werkwijze van de Deskundigencommissie heeft er onder andere aan bijgedragen dat de kwaliteit van voorgelegde projecten in de loop van het EFRO-programma 2014-2020 duidelijk is verbeterd. De komende jaren zullen we, onder meer op basis van feedback en advies van de Deskundigencommissie, de werkwijze en rollen van de Deskundigencommissie verder blijven ontwikkelen.

Wie zitten er in de Deskundigencommissie?

 • Jouke van Dijk (voorzitter)
 • Jochen Mierau (vicevoorzitter)
 • Ad Meijwaard
 • Aleid Brouwer
 • André Faaij
 • Anneke Haar
 • Anuradha Mahabir
 • Ate van der Meer
 • Derren de Jong
 • Eduard Klasen
 • Jan Post
 • Jeroen Rijnhart
 • Peter Jan Cool
 • Ton Driessen
 • Egberdien ten Brink
 • Marion Arends
 • Margo Verhagen
 • Femmia Haverkamp

De Deskundigencommissie vergadert in 2023 op:

 • 19 januari
 • 9 februari
 • 16 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 8 juni
 • 6 juli
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Heb je voor één van deze data je project ingediend? Dan is een behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. Uiteraard doen wij ons best om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Afhankelijk van het aantal aanvragen en de capaciteit van de commissie worden de projecten in de vergaderingen geagendeerd.

Hoe beoordeelt de Deskundigencommissie subsidieaanvragen?

De Deskundigencommissie beoordeelt de subsidieaanvragen door een kwalitatieve sterkte-zwakteanalyse te doen, waarbij specifieke elementen het verschil kunnen maken tussen een positieve of negatieve beoordeling. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag. Klik op ‘Lees meer ‘ en kom erachter hoe de beoordeling werkt.

Subsidievoorwaarden

De Deskundigencommissie beoordeelt de subsidieaanvragen op de volgende zes beoordelingscriteria, waarvan één criterium alleen van toepassing is op JTF: 

 1. De bijdrage aan de doelstellingen van het programma en de openstelling (en het geldende beleid);
 2. De bijdrage aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact (in het kader van de klimaattransitie);
 3. De mate van sociaaleconomische integraliteit van het voorstel (alleen JTF);
 4. Het financiële en economische toekomstperspectief van een project;
 5. De (sociale) innovativiteit van een project;
 6. De kwaliteit van een aanvraag.

Het beoordelingskader

In elke openstelling nemen we een uitwerking van de selectiecriteria op. Deze uitwerking zorgt ervoor dat de aanvragen die worden geselecteerd een positieve bijdrage leveren aan de programmadoelstellingen en overeenkomen met het type project dat we zoeken. De uitwerking van de beoordelingscriteria is gebaseerd op de beoordelingskaders van de programma’s EFRO en JTF, zoals goedgekeurd door het Comité van Toezicht van EFRO en het Monitoringscomité van JTF. De beoordelingskaders bieden enige ruimte om te variëren in de toepassing van de beoordelingscriteria per openstelling.

Het maximaal te behalen punten

Naast een uitwerking van de beoordelingscriteria wordt voor elk criterium een maximum score per aanvraag opgenomen in de openstelling. Het totaal van de scores op elk criterium tellen we op, met minimaal 0 en maximaal 100 punten. Alleen projectvoorstellen met een minimale totaalscore van ’70 punten worden positief beoordeeld. Daarnaast geldt als uitsluitingsvoorwaarde dat per beoordelingscriterium minimaal 50% van het maximaal te behalen aantal punten moet worden behaald.

De beoordeling

De Deskundigencommissie gebruikt voor het scoren van punten per criterium een 5-puntsschaal voor een Call (first-come first-serve) en een 7-puntsschaal voor een Tender (ranking). De schaal loopt van ‘heel slecht’ tot ‘uitstekend’. De beoordeling wordt vervolgens omgezet in een puntenscore per criterium, waarbij de afstand tussen de verschillende categorieën gelijk is (afrondingsverschillen uitgezonderd).

Voorbeeld 5-puntsschaal:

‘heel slecht’    0    1    2    3    4    ‘uitstekend’

Wanneer maximaal 20 punten te scoren zijn op een criterium, is de score-toekenning als volgt: 

0 = 0 punten
1 = 5 punten
2 = 10 punten
3 = 15 punten
4 = 20 punten

Voorbeeld 7-puntsschaal:

‘heel slecht’    0    1    2    3    4    5    6    ‘uitstekend’

Wanneer maximaal 35 punten te scoren zijn op een criterium, is de score-toekenning als volgt: 

0 = 0 punten
1 = 6 punten
2 = 12 punten
3 = 18 punten
4 = 23 punten
5 = 29 punten
6 = 35 punten

Downloads

Download alle documenten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall