Bezwaarprocedure

Ben je het niet eens met een besluit van het SNN? Dan kun je bezwaar maken.   

Wij nemen verschillende besluiten over subsidies. Het kan zijn dat je het niet eens bent met (de inhoud van) een besluit. Onderaan de besluitbrief staat dat je bezwaar kunt maken als je het niet eens bent met het besluit. Je dient dan een bezwaarschrift in. Het bezwaarschrift moet binnen een termijn van zes weken door ons zijn ontvangen. De termijn begint te lopen na de dag van verzending van het besluit. Dien het bezwaarschrift dus op tijd in.   

Foto van vrouw achter computer

Een bezwaarschrift indienen

Het is belangrijk om in ieder geval de volgende zaken op te nemen in het bezwaarschrift: 

 • Jouw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum 
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (kenmerk/projectnummer). En zo mogelijk, maar niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • De datum
 • De gronden van het bezwaar. Dit zijn de redenen waarom je het bezwaar indient
 • Jouw handtekening (wanneer je het bezwaar per post indient)
 • Dien je het bezwaarschrift in voor een ander? Vergeet dan niet een ingevuld en ondertekend machtgingsformulier mee te sturen. 

Digitaal bezwaar maken

Dien je bezwaarschrift via het eLoket bij ons in. Heb je al een eLoket account? Log dan in via eloket.snn.nl. Op de startpagina zie je links een keuzemenu. Klik op het kopje ‘Mijn bezwaren’ om het bezwaarproces te starten.  

Heb je nog geen eLoket account? Maak deze dan aan en doorloop de hierboven genoemde stappen.

Bezwaar maken per post

Wil je liever per post je bezwaarschrift indienen? Gebruik daarvoor onderstaand adres:   

Dagelijks Bestuur SNN   
t.a.v. de afdeling Juridische Zaken   
Postbus 779   
9700 AT Groningen   

Vergeet je bezwaarschrift niet te ondertekenen 

Als het bezwaarschrift door een gemachtigde wordt ingediend, moet het duidelijk zijn dat de indiener ook gemachtigd is om het bezwaar in te dienen. Het kan zijn dat we om een machtiging vragen. Vul daarom het machtigingsformulier in.  

Let op! Zorg dat je het bezwaarschrift op tijd indient en voldoet aan bovengenoemde onderdelen. Zo voorkom je dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard en wij niet inhoudelijk op jouw bezwaar in zullen gaan. 

Ambtshalve toetsing

Wanneer een bezwaar bij ons binnenkomt wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvang je een ontvangstbevestiging. Het bezwaar wordt eerst voorgelegd aan de afdeling die in eerste instantie het besluit heeft opgesteld. Dit is de ambtshalve toetsing. Als de afdeling van mening is dat je geheel of gedeeltelijk gelijk hebt, ontvang je een herzien besluit. Daarna heb je de keus om je bezwaar wel of niet door te zetten. 

Een hoorzitting

Als een ambtshalve herziening niet mogelijk is, vindt er een hoorzitting plaats. Hiervoor ontvang je een uitnodiging. Je wordt tijdens de hoorzitting in de gelegenheid gesteld om het bezwaar mondeling toe te lichten. Dit doe je bij een externe adviescommissie voor de bezwaren. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat op de hoorzitting uit drie leden. De commissieleden werken niet bij het SNN. Aan de adviescommissie is een secretaris toegevoegd. Deze werkt wel bij het SNN.  

Op de hoorzitting wordt ook een vertegenwoordiger van het SNN gehoord. De hoorzitting duurt ongeveer 30 minuten. Vaak wordt de hoorzitting opgenomen (met jouw toestemming). De adviescommissie zal na de hoorzitting een advies aan het Dagelijks Bestuur van het SNN uitbrengen. In het advies staat of de commissie het wel of niet eens is met het bezwaar en zo ja, of deze gegrond of ongegrond is. Gegrond betekent dat de adviescommissie meegaat met het bezwaar en ongegrond betekent dat de adviescommissie niet meegaat met het bezwaar.  

Beslissing op bezwaar 

Nadat de adviescommissie advies heeft gegeven, besluit het Dagelijks Bestuur van het SNN of het eerdere (primaire) besluit in stand kan blijven of moet worden herzien. Dit doet zij in een beslissing op bezwaar en wordt naar je verzonden. Het Dagelijks Bestuur van het SNN is niet verplicht om het advies van de adviescommissie te volgen.  

De hele procedure duurt ongeveer 18 weken en is gratis

De termijn kan worden verlengd met de tijd die nodig is om de benodigde stukken en informatie van degene die bezwaar indient te krijgen. Je betaalt geen kosten bij het SNN voor een bezwaarprocedure.  

Ben je het oneens met de beslissing op bezwaar? Dan kun je beroep indienen

Als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kun je een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken door de rechtbank zijn ontvangen. De termijn begint te lopen na de dag van verzending van de beslissing op bezwaar. Dien het beroepschrift dus op tijd in. 

Een beroepschrift indienen

Het is belangrijk om in ieder geval de volgende zaken op te nemen in het beroepschrift: 

 • Jouw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht ( kenmerk/projectnummer). En zo mogelijk, maar niet verplicht, een afschrift van de beslissing op bezwaar waartegen het beroep is gericht
 • De gronden van het bezwaar. Dit zijn de redenen waarom je het bezwaar indient
 • Jouw handtekening

Dien je beroepschrift digitaal in. Liever per post? Gebruik dan onderstaand adres: 

Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht 
Postbus 150 
9700 AD Groningen  

  
Bij de rechtbank betaal je griffierechten. Hierover ontvang je bericht van de griffier van de rechtbank. Deze griffierechten krijg je terug als de beroepszaak gunstig voor je afloopt. Over wat je in deze procedure verder mag of moet doen, ontvang je bericht van de rechtbank. Ben je het oneens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kan je in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt ook voor het SNN.

Het verschil tussen een bezwaar of beroep en een klacht

Een klacht is iets anders dan een bezwaar of beroep. Een klacht dien je in als je het niet eens bent met een gedraging van (een medewerker van) het SNN. Meer informatie over de klachtenprocedure en hoe je deze kunt starten vind je op de pagina over de klachtenprocedure.