Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt, horen wij dit graag. Alleen dan kunnen we jouw klacht verhelpen en ervan leren. Je kan met je klacht in eerste instantie terecht bij je contactpersoon binnen het SNN, zodat deze er direct op kan reageren en samen met jou een oplossing voor het probleem kan proberen te zoeken. 

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en je wilt je klacht officieel indienen, dan kan je jouw klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directeur van het SNN. 
Heeft je klacht betrekking op de directeur zelf dan kan je deze richten aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het SNN.

Je dient in ieder geval de volgende zaken op te nemen in de klacht:
a. jouw naam en adres; 
b. de datum; 
c. een duidelijke omschrijving van de klacht. 

Informeel begin

Wanneer er een klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvang je een ontvangstbevestiging. Er gaat een afschrift van de klacht naar de ambtenaar over wie de klacht gaat. Binnen een week wordt er gekeken of we een informele oplossing kunnen vinden voor het probleem. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij een brief sturen om te bevestigen dat de klacht verholpen is. Als we niet tot een informele oplossing kunnen komen, word je uitgenodigd voor een hoorzitting. 

Eventueel formeel vervolg

Indien een informele oplossing niet mogelijk is, zal er een hoorzitting plaatsvinden. Tijdens de hoorzitting kan je jouw klacht toelichten en kunnen er vanuit het SNN vragen gesteld worden ter verduidelijking van de situatie. Ook kunnen eventuele andere belanghebbenden hun mening over de zaak uiten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. 

Besluitvorming

Na de hoorzitting wordt door de directeur of het Dagelijks Bestuur van het SNN, zo mogelijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht, een besluit genomen. Dit besluit wordt samen met het verslag van de hoorzitting naar u toegezonden. Een afschrift van de stukken gaat naar de ambtenaar op wie de klacht van toepassing is en eventueel naar andere belanghebbenden die bij de hoorzitting aanwezig waren. 

Nog niet tevreden?

Mocht u, ondanks een zorgvuldige afweging van onze kant, niet tevreden zijn over het definitieve besluit, dan kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman (0800-3355555). U kunt zich pas tot de Nationale Ombudsman richten nadat u de gehele klachtenprocedure bij het SNN heeft doorlopen. 
 

Klachtenregistratie

Alle klachten die worden ingediend, worden geregistreerd. Aan het eind van ieder jaar wordt hier door de directeur van het SNN een overzicht van opgesteld. Dit overzicht bevat in ieder geval het aantal klachten, de inhoud van deze klachten en de wijze van afhandeling. In het Jaarverslag van het SNN wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de klachtenafhandeling. 

In 2020 zijn er geen klachten bij het SNN ingediend.

Voor bezwaren verwijzen wij u naar onze bezwarenprocedure.

Voor bezwaren inzake EBG regelingen verwijzen wij u naar onze EBG bezwarenprocedure. 

 

Download alle documenten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall