Hulp bij het indienen van de Mkb haalbaarheidsvoucher

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Bij het indienen van je aanvraag voor de Mkb haalbaarheidsvoucher moet je onderstaande documenten aanleveren. Maar waarom is dit nodig? En waar moet je op letten? Wij leggen het je uit!

Status bericht

Let op: Onderstaande informatie is alleen van toepassing op de volgende subsidie:

 • Mkb haalbaarheidsvoucher

Bij het indienen van je aanvraag voor de Mkb haalbaarheidsvoucher moet je onderstaande documenten aanleveren. Maar waarom is dit nodig? En waar moet je op letten? Wij leggen het je uit!

 • Ondertekening aanvraag

 • Bewijsstuk waaruit blijkt wie tekenbevoegd is

 • Format projectplan

 • Format begroting

 • Offerte proeftuin

 • Mkb-verklaring

 • Verklaring financiële moeilijkheden en jaarrekening

 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien je onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen)

 • De-minimisverklaring

 • Machtiging (als een intermediair de aanvraag voor je indient)

 • Kopie bankafschrift (ter verificatie van het bankrekeningnummer)

 • Instemmingsverklaring (indien een verbonden- of partneronderneming kosten maakt)

Ondertekening aanvraag

Log je in met eHerkenning? Dan is het aanleveren van de ondertekening niet nodig. Log je in met een gebruikersnaam en wachtwoord, dan wel!  

Vul het formulier helemaal in, print het uit, en zet met pen een handtekening. Scan het formulier vervolgens in zodat je deze kunt uploaden. Een digitale handtekening is niet geldig. Doe je dit toch, dan is de aanvraag niet compleet. 

Bewijsstuk waaruit blijkt wie tekenbevoegd is

De documenten waarbij een handtekening vereist is, moeten ondertekend worden door iemand die bevoegd is om dat namens de organisatie te doen. 

Dit kun je aantonen door een bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat deze persoon bevoegd is om binnen de organisatie te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld met een KvK-uittreksel, statuten of een intern autorisatieschema.

Projectplan

Om een goed beeld te krijgen van jouw project ontvangen we graag een projectplan. Lees hier waar je op moet letten bij het schrijven van je projectplan. Gebruik voor het projectplan het format dat op onze website staat. Het format kun je vinden op deze pagina.

Zorg dat je alle vragen volledig beantwoordt in het format. Het moet voor ons duidelijk zijn waarom je het haalbaarheidsproject nodig hebt en wat je gaat doen. Hoe duidelijker het plan is, hoe minder vragen wij hoeven te stellen bij de behandeling van jouw aanvraag.

Het projectplan is compleet als alle vragen zijn beantwoord. 

Begroting

Bij de beoordeling van jouw subsidieaanvraag controleren wij of de projectkosten subsidiabel zijn. Daarom vragen we een begroting bij de aanvraag. Gebruik voor de begroting het format dat op onze website staat. Het format kun je vinden op deze pagina.

Offerte proeftuin

Binnen deze subsidie is het verplicht om een proeftuin in te schakelen. Minimaal 40% van de gemaakte kosten binnen het project moeten worden gemaakt voor een proeftuin. Dit toetsen wij aan de hand van een offerte van deze proeftuin. Op deze offerte moet in ieder geval de volgende onderdelen staan:

 • De naam van de proeftuin
 • De naam van de aanvragende onderneming
 • De naam van het project
 • De te onderzoeken haalbaarheidsvragen
 • Een overzicht van wat je afneemt bij de proeftuin, zoals de uit te voeren werkzaamheden, materialen, workshops en/of trainingen. 
 • Hierbij staat bij de werkzaamheden en/of diensten van de proeftuin aangegeven welke inzet deze proeftuin aan jouw onderneming levert. Denk hierbij aan uren onderzoek, uren business development, materialen, inzet/huur van (lab)ruimtes en workshops/trainingen
 • De kosten die hiervoor worden gerekend

Mkb-verklaring

Bij de beoordeling van jouw subsidieaanvraag toetsen wij of jouw bedrijf een mkb-onderneming is. Dit doen wij met behulp van de Mkb-verklaring. Hieronder lees je hoe je de verklaring moet invullen.

Mkb-verklaring

Vul stap 1, 2 en 3 van het stroomschema in. Stap 1 gaat over de juridische structuur van het verband van ondernemingen. Kies voor ja of nee. Zodra je het vakje naar keuze hebt aangeklikt, gaat de route verder. Blijf de opties aanklikken tot je niet verder kunt.

Bij stap 2 vul je het aantal fte en omzetgegevens in. Vul je gegevens in bij stap 3 en onderteken de verklaring. De ondertekening mag digitaal. Als een stap niet of maar deels is ingevuld, is de aanvraag niet compleet. 

Meer weten? Kijk hier voor rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen over de MKB-verklaring.

NB: Dit document dient te worden aangeleverd door zowel de penvoerder, als de projectpartner. 

Foto man met computer.

De-minimisverklaring

Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 200.000,-. Wanneer een subsidie vanuit deze soort steun kan worden verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geef je voor de afgelopen drie jaar aan of je al eerder de-minimissteun hebt ontvangen.

De-minimissteun in het kort

Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 200.000,-. Dit maximum geldt over een periode van drie belastingjaren. Deze steun, de-minimissteun, wordt dan niet gezien als staatssteun. De steun is zo minimaal dat het weinig tot geen effect heeft op het handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.   

Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximum steunbedrag: 

 • goederen vervoer over de weg voor derden: € 100.000,-; 
 • visserij en aquacultuur: € 30.000,-; 
 • primaire productie van landbouwproducten: € 20.000,-. 

In de voorwaarden van de subsidie, de verordening, staat altijd vermeld onder welke regelgeving de subsidie beschikbaar wordt gesteld. Wordt hier verwezen naar de de-minimisverordening? Dan kan de subsidie onder deze voorwaarden worden verleend. 

Zit jij al aan je maximale steun? 

Wanneer een subsidie vanuit deze soort steun kan worden verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geef je voor de afgelopen drie jaar aan of je al eerder de-minimissteun hebt ontvangen.  

Is dat antwoord: ‘ja’? Dan willen we ook weten om hoeveel steun het gaat en waarvoor je deze hebt ontvangen. Zo kunnen wij controleren of er nog ruimte binnen deze steun is om je de gevraagde subsidie te verlenen.  

De invulwijzer 

Soms kan het best lastig zijn om dit formulier goed in te vullen. We geven je daarom graag een aantal tips voor het goed invullen van het de verklaring. 

 • Check of je eerder de-minimissteun toegekend hebt gekregen. Dit staat meestal in de besluitbrief over de aangevraagde subsidie die je van bijvoorbeeld de gemeente, de provincie óf van ons hebt gekregen. Twijfel je? Neem dan contact op met de betreffende instantie. 
 • Bereken de juiste startdatum van de periode (geen) de-minimissteun. Je bepaalt de begindatum waarover je de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 31 januari 2022 is en de begindatum van het belastingjaar is  1 januari 2022. Dan reken je twee jaar terug en is de begindatum van de periode 1 januari 2020. Dit is dan de datum die je invult.  Bestaat je bedrijf korter dan twee jaar? Dan vul je de datum van oprichting in. 
 • De einddatum is de datum van het invullen van de verklaring.
 • Stuur (waar van toepassing) de besluitbrieven van eerder toegekende steun mee. Het maakt hierbij niet uit of de toegekende steun wel of niet is uitbetaald.
 • Let op! De ondertekening mag niet digitaal. Alleen een geprint en ondertekend formulier geldt als rechtsgeldig.

Meer weten?

Kijk hier voor veelgestelde vragen over de de-minimisverklaring.

Verklaring financiële moeilijkheden en jaarrekening

Bij het indienen van de Mkb haalbaarheidsvoucher vragen wij om een jaarrekening en een verklaring financiële moeilijkheden. In dit artikel leggen wij je uit waarom dit nodig is en waar je rekening mee moet houden.

Verklaring financiële moeilijkheden en jaarrekening

Goed om te weten: de verklaring financiële moeilijkheden is opgedeeld per entiteit. Dit artikel gaat in op de eigen vermogenstoets voor ondernemingen met de entiteit BV of NV die bij het behandelen van de aanvraag langer dan 3 jaar bestaan. 

Heeft jouw onderneming een andere rechtsvorm dan een BV of een NV? Ga dan direct door naar het kopje ‘verklaring financiële moeilijkheden’ en lees wat voor jou van toepassing is.

Is jouw onderneming financieel gezond?

Een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen, is dat je onderneming niet in financiële moeilijkheden is. Je bent niet in financiële moeilijkheden als het totaal eigen vermogen hoger is dan de helft van het geplaatst aandelenkapitaal plus de agioreserve.

Dit betekent dat je alleen in aanmerking kunt komen voor subsidie als je onderneming financieel gezond is. Dit beoordelen wij onder andere aan de hand van het eigen vermogen in de jaarrekening.

Hoe wordt beoordeeld of mijn onderneming in financiële moeilijkheden is?

Hiervoor wordt een toets uitgevoerd. Deze toets wordt uitgevoerd voor de onderneming die de aanvraag indient en alle ondernemingen die hieraan verbonden zijn.

Er is sprake van een verbondenheid bij een aandelenbezit van meer dan 50%. Bij verbondenheid kunnen ondernemingen binnen de groep invloed op elkaar uitoefenen. Dit betekent dat wij de verbonden ondernemingen als één geheel zien (verband van ondernemingen). Het is daarom belangrijk om eerst te kijken naar hoe het verband van ondernemingen is opgebouwd.

Stap 1: kijk naar hoe het verband van ondernemingen is opgebouwd

We gaan uit van een verband van ondernemingen waarbij ondernemingen aan elkaar verbonden zijn en langer dan drie jaar bestaan. Dit komt namelijk in de meeste gevallen voor. Bestaat jouw onderneming korter dan drie jaar? Dan is de toets niet van toepassing. Tenzij één verbonden onderneming wel langer dan 3 jaar bestaat. Dan wordt alsnog het hele verband van ondernemingen getoetst.

 

Aan de hand van bovenstaand structuur, moeten de volgende ondernemingen meegenomen worden in de toets:

 • De aanvrager in de afbeelding hierboven is 100% verbonden is met Beheer B.V. Doordat het verband groter is dan 50%, is Beheer B.V. een verbonden onderneming van de aanvrager.
 • Onderneming Y voor 75% verbonden met Beheer B.V. Dit betekent dat onderneming Y verbonden is aan de aanvrager via Beheer B.V.
 • Beheer B.V. 100% verbonden met Holding B.V. Dit maakt dat Holding B.V. ook bij het verband van ondernemingen hoort. Naast de aanvrager zijn daarom Beheer B.V., Holding B.V. en Onderneming Y onderdeel van de toets.
 • Onderneming X is voor 25% verbonden met Beheer B.V. (dus minder dan 50%). Onderneming X hoeft daarom niet worden meegenomen in de toets. Deze onderneming is géén verbonden onderneming.

Stap 2: kijk aan de hand van de jaarrekening naar het eigen vermogen

Kijk hierbij specifiek naar het geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve en de overige elementen van het eigen vermogen.

Stap 3: voer de toets uit

Hierboven zie je een voorbeeld van een onderneming die niet in financiële moeilijkheden is. Uit dit voorbeeld blijkt dat het totaal eigen vermogen € 68.000 is. Er is namelijk sprake € 18.000 aan geplaatst aandelenkapitaal plus agioreserve en € 50.000 aan overige elementen van het eigen vermogen.

Dit betekent dat het totaal eigen vermogen minimaal € 9.000 moet zijn. Het eigen vermogen moet voor een positieve uitkomst van de toets namelijk minimaal de helft van het geplaatst aandelenkapitaal plus agioreserve zijn. In dit voorbeeld is het geplaatst aandelenkapitaal en de agioreserve samen € 18.000. De helft hiervan betreft € 9.000.

Was in bovenstaand voorbeeld het totaal eigen vermogen lager dan de helft van het geplaatst aandelenkapitaal plus agioreserve? Dan is de onderneming wel in financiële moeilijkheden.                                                                                                                

Welke jaarrekening moet ik aanleveren?

Het makkelijkste is om de toets uit te voeren aan de hand van een geconsolideerde jaarrekening op groepsniveau. Hierin zijn alle verbonden ondernemingen een onderdeel van de groepscijfers. In het voorbeeld is dit op het niveau van Holding B.V. Is in deze jaarrekening één verbonden onderneming niet meegenomen? Lever voor deze onderneming dan nog apart een enkelvoudige jaarrekening aan.

Is er helemaal geen geconsolideerde jaarrekening aanwezig? Dan ontvangen wij graag alle enkelvoudige jaarrekeningen in combinatie met een consolidatiestaat (het samenvoegen van de jaarrekeningen van meerdere ondernemingen). Op deze manier kan de toets op groepsniveau uitgevoerd worden.

Verder is het van belang dat je de meest recente jaarrekening aanlevert. Dit zodat de toets op basis van de meest recente situatie kan worden uitgevoerd.

Verklaring financiële moeilijkheden

Om duidelijkheid te krijgen of jouw onderneming wel of niet in financiële moeilijkheden is, vragen wij bij het indienen van een aanvraag naar een ingevulde verklaring financiële moeilijkheden. Zo weet je voordat je een aanvraag indient of je voldoet aan deze voorwaarde (en dus in aanmerking komt voor de subsidie).

Is er sprake van verbonden ondernemingen? Dan kun je deze verklaring invullen op groepsniveau op basis van de geconsolideerde jaarrekening. Is er geen geconsolideerde jaarrekening aanwezig? Dan kun je hiervoor de consolidatiestaat gebruiken.

NB: Dit document dient te worden aangeleverd door zowel de penvoerder, als de projectpartner. 

Juridische organisatiestructuur: hoe is jouw organisatie ingericht?

Voor de beoordeling van jouw aanvraag hebben wij inzicht nodig in hoe jouw organisatie is ingericht. Dit inzicht krijgen wij door middel van een juridische organisatiestructuur. Maar wat is dit eigenlijk? Wij leggen het je verder uit op deze pagina.

Lees meer

Machtiging intermediair

Maak je gebruik van de diensten van een intermediair? Dan moet je deze persoon machtigen om namens jou de aanvraag in te dienen. Vul het formulier helemaal in, print het uit, en zet met pen een handtekening. Scan het formulier vervolgens in zodat je deze kunt uploaden. Een digitale handtekening is niet geldig. Doe je dit toch, dan is de aanvraag niet compleet.

Kopie Bankafschrift

Is het rekeningnummer dat je bij de aanvraag hebt opgegeven wel van jouw onderneming? Dat controleren we aan de hand van het kopie bankafschrift.

Het is belangrijk dat op de kopie bankafschrift zowel de naam van je onderneming als het rekeningnummer zichtbaar is. Je mag andere onderdelen, zoals overboekingen en het saldo onleesbaar maken.

Heb je meer hulp nodig?

 Heb je nog een vraag? Kijk dan eens op de pagina met veelgestelde vragen.

Staat je vraag er niet tussen? Of heb je liever persoonlijk contact? Neem dan gerust contact met ons op. Team Kennis & Innovatie kijkt graag met je mee! Bel 050 5224 908 of stuur een e-mail naar kennis&innovatie@snn.nl

Wij wensen je veel succes met het indienen van je aanvraag!

Terug naar de subsidie