Raak geïnspireerd

“Ik hoop dat mensen na het lezen van dit verhaal denken: koolhydraten zijn zo slecht nog niet.”

Redmar Postma

Liever niet. De subsidie wordt verleend aan de statutaire naam zoals deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Als je dus een aanvraag indient met de handelsnaam van jouw onderneming, dan passen wij dit aan naar de statutaire naam.

Als je ervoor kiest om de onderneming toe te voegen aan de aanvraag met een instemmingsverklaring, dan kun je bij het indienen van je aanvraag deze onderneming al meenemen in de aanhef van de aanvraag.

Dit doe je als volgt: naam aanvrager / naam onderneming die je wilt toevoegen.

Bij een project met niet-verloning mag het subsidiebedrag niet meer bedragen dan het bedrag aan subsidiabele kosten zonder eigen arbeid.

Bij niet-verloning wordt er ook wel gesproken over eigen arbeid (een bijdrage in natura). Je kunt dan gebruik maken van een vaste uurtarief van € 39,00. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Het prototype is alleen bedoeld om het werkingsprincipe van de innovatie aan te tonen. Het is niet toegestaan om het prototype na afloop door te ontwikkelen tot een eindproduct. Dit betekent ook dat de materialen die in het prototype zijn verwerkt niet gebruikt mogen worden voor andere doeleinden.

Je mag het prototype na afloop wel gebruiken voor verdere testen of als demonstratiemodel.

Je kunt dan wel een aanvraag indienen, maar de samenwerkingspartner wordt geen subsidieontvanger (de penvoerder krijgt het totale subsidiebedrag).

De kosten van de samenwerkingspartner worden wel meegenomen voor de beoordeling van de subsidiabele kosten en het subsidiebedrag. 

Nee. Je mag pas een verplichting aangaan nadat je het project bij ons hebt ingediend. Als je de offerte eerder hebt ondertekend, dan voldoet je aanvraag niet aan de voorwaarden.

Wij moeten beoordelen of de begrote kosten subsidiabel zijn. Voor bijvoorbeeld het inhuren van een deskundige willen wij weten wie deze partij is, wat voor werkzaamheden deze partij gaat uitvoeren en voor welk uurtarief. Voor materiaalkosten moeten wij weten hoe je op het begroot bedrag bent gekomen. 

Als er geen offerte is, dan kun je de kosten ook onderbouwen met bijvoorbeeld mailcontact met de partij waaruit de prijs blijkt, een prijsopgave of een afbeelding van een webshop. 

Abonneer op
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall