Bijeenkomst: EFRO 2021-2027 en eerste subsidie Valorisatie (4 juli 2022)

Om de regionale economie in het noorden verder te ontwikkelen werken we aan het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Dit doen we samen met de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland. Op maandag 4 juli 2022 organiseerden we een bijeenkomst over het vernieuwde EFRO-programma (2021-2027) en de eerste subsidie die in september 2022 opengaat: de Tender Valorisatie 2022, een vernieuwde valorisatie-regeling. Op deze pagina kun je teruglezen en terugkijken wat er in de verschillende onderdelen van deze bijeenkomst aan bod is gekomen. 

OP EFRO 2021-2027 en RIS3 – Joep Hoveling (SNN)

Wat houdt het nieuwe EFRO-programma voor 2021-2027 in? Hoe komen de doelen van de aangescherpte regionale innovatiestrategie (RIS3) hierin terug? En wat betekent dat voor de openstelling van de Tender Valorisatie 2022? Klik op ‘Lees meer’ en lees het verhaal van Joep Hoveling van het SNN.

“Het uitvoeringsprogramma OP EFRO 2021-2027 is één van de programma’s die middelen beschikbaar stelt om de doelen en kansen van onze regionale innovatiestrategie te kunnen bereiken. Ook andere fondsen dragen hieraan bij, zoals het MIT-programma en het Just Transition Fund (JTF) dat naar verwachting aan het einde van 2022 van start gaat. Met het EFRO-budget van 108 miljoen euro kunnen we in Noord-Nederland werken aan een slimmer, groener, socialer en inclusiever Europa.” 

Kansen uit 4 grote transities benutten 

“De kansen voor het noorden liggen in 4 grote transities, die zijn vastgelegd in onze regionale innovatiestrategie. Dit zijn: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie, van zorg naar duurzame gezondheid en van analoog naar digitaal. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart. Daarom willen we als regio deze transities benutten, door te vernieuwen vanuit huidige sterktes en competenties. Zo komen we tot innovaties waarbij economische en maatschappelijke doelstellingen elkaar versterken.” 

“De 4 transities uit de regionale innovatiestrategie komen terug in zowel het nieuwe EFRO-programma, als in Tender Valorisatie 2022. En om de kansen uit die transities te benutten, is ondernemerschap nodig: van de regio als geheel. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren: van ondernemers tot burgers, van onderwijs- en kennisinstellingen tot clusters en netwerken. Zolang we samen vernieuwen, van elkaar leren, verbinden én uitproberen.” 

Nieuw programma, bredere insteek 

“Het nieuwe EFRO-programma heeft een bredere insteek dan voorheen. Die brede insteek zie je terug in de 3 pijlers die centraal staan in het programma. Met deze pijlers verwachten we de verschillende partijen in de hele keten te bereiken, van koplopers tot minder innovatieve ondernemers. We helpen dus niet alleen de bedrijven verder die al met innovaties bezig zijn.” 

 “De eerste pijler gaat over het benutten van kansen, inclusief de kennis rondom de 4 transities. De tweede pijler betreft het verbeteren van het innovatie-ecosysteem, waarbij we het ondernemersklimaat versterken en het aantal innovatieve ondernemers vergroten. De laatste pijler gaat over het versterken van de randvoorwaarden van een innovatie-ecosysteem: op het gebied van human capital, innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden. Hiermee krijgt een innovatie-ecosysteem echt de kans om te groeien.”

Subsidie-instrumenten voor innovatief mkb 

“Met deze 3 pijlers werken we aan een structureel innovatiever mkb. Dit doen we samen met netwerken en partijen die met het mkb werken. We verwachten hierdoor dat het aantal innovatieve bedrijven groeit, de onderlinge verbinding verbetert en de afstand tussen ondernemers en kennisinstellingen kleiner wordt. Dit alles komt samen in het nieuwe EFRO-programma en de bijbehorende nieuwe en vernieuwde subsidie-instrumenten.” 

“Zo willen we aan het einde van 2022 starten met een subsidie-instrument voor het brede mkb, voor ondernemers uit de hele keten. Hiermee willen we onder andere het aantal innovatieve ondernemers vergroten. Maar eerst trappen we het EFRO-programma af met Tender Valorisatie 2022, die past binnen de eerste genoemde pijler: het benutten van kansen met goede, innovatieve ideeën en oplossingen. Deze subsidie richt zich op koplopers én innovatieve bedrijven die koploper willen worden.” 

Meer weten? 

De presentatie die Joep tijdens de bijeenkomst op 4 juli 2022 heeft gegeven, kun je hieronder downloaden. Wil je meer weten over de Tender Valorisatie 2022? Lees dan het blok hieronder, met het verhaal van Charlotte Strijbos van de provincie Fryslân. Of kijk op de pagina Tender Valorisatie 2022 voor meer informatie.  

Download alle documenten

Tender Valorisatie 2022 – Charlotte Strijbos (provincie Fryslân)

Wat houdt de vernieuwde subsidie Tender Valorisatie 2022 precies in? Hoe komen de doelen van de aangescherpte regionale innovatiestrategie (RIS3) hierin terug? En hoe ziet het proces van deze subsidie eruit? Klik op ‘Lees meer’ en lees het verhaal van Charlotte Strijbos van de provincie Fryslân.

“Voor de Tender Valorisatie 2022 zoeken we projecten die impact maken voor de regio, economisch én maatschappelijk. Hierbij zijn we ervan overtuigd dat je maatschappelijke vraagstukken niet alleen kunt oplossen. Daarom willen we partijen stimuleren om de samenwerking aan te gaan. Dit kun je binnen de regio doen, maar je kunt er ook voor kiezen om ontbrekende kennis en kunde van buiten de regio naar het noorden te halen. Zolang je project maar impact maakt op onze regio!”

Uitgangspunten Tender Valorisatie  

“Met deze tender Valorisatie 2022 dagen we partijen uit om met een vernieuwend prototype product, dienst of proces te komen. Hierbij staat een aantal uitgangspunten centraal. Zo benut je de kansen van de 4 transities uit de regionale innovatiestrategie (RIS3) om tot innovatie te komen én draag je met jouw project bij aan unieke, regionale, economische sterktes. Ook maak je voor jouw project gebruik van beschikbare kennis en kunde – kennisvalorisatie – van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen. Bij voorkeur werk je samen met elkaar.”

“Verder zorg je ervoor dat je een probleem oplost, waar mogelijk met een regionale probleemeigenaar. Dit kan een regionale partij bij wie dit probleem speelt, of waar een kans ligt om het vernieuwend prototype product, dienst of proces te testen, toe te passen en te demonstreren. Tot slot het laatste uitgangspunt: zorg ervoor dat je bijdraagt aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.”

Subsidiebudget en proces 

“Het totale subsidiebudget voor de Tender Valorisatie 2022 is 6 miljoen euro. Hiervan is 4 miljoen euro bedoeld voor grote projecten en 2 miljoen euro voor kleine projecten. Grote projecten zijn projecten van 250.000 tot 600.000 euro, kleine projecten zijn projecten van 50.000 tot 200.000 euro. Op basis van het beschikbare budget verwachten we dat we subsidie kunnen verlenen aan ongeveer 10 grote projecten en aan 15 tot 20 kleine projecten. Afhankelijk van de mate van samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen varieert het subsidiepercentage tussen de 25 en 45 procent.” 

“Alleen de beste projecten komen in aanmerking voor deze subsidie, want het betreft een tender. Wanneer je dus een optimale bijdrage levert aan alle genoemde uitgangspunten, is de kans groter dat je subsidie ontvangt. Dit betekent dat er bij deze vernieuwde subsidie meer concurrentie is. Ook realiseren wij ons dat een goed uitgewerkt projectvoorstel veel tijd kost. Daarom bestaat het aanvraagproces dit keer uit twee fasen: eerst een projectvoorstel in 2 pagina’s – een two-pager – en daarna een uitgewerkt projectplan. Tussen deze fasen in ontvang je een vrijblijvende reflectie.” 

Meer weten? 

De presentatie die Charlotte tijdens de bijeenkomst op 4 juli 2022 heeft gegeven, kun je hieronder downloaden. Wil je meer weten over Tender Valorisatie 2022? Kijk dan op de pagina Tender Valorisatie 2022. Hier vind je meer informatie over de subsidie en het aanvraagproces. Ook kun je hier het format downloaden voor het indienen van jouw projectvoorstel in 2 pagina’s (‘two-pager’).

 

Download alle documenten

Voorbeeld Valorisatie-project – Jan Volker (Nedcam)

In de vorige programmaperiode van EFRO (2014-2020) heeft ondernemer Jan Volker van het bedrijf Nedcam uit Heerenveen de eerdere subsidie Valorisatie & Kennisontwikkeling aangevraagd. Met Nedcam is de ondernemer actief binnen verschillende innovatieve netwerken, zoals het ecosysteem ‘3D-print kompas’. Hiermee verbindt het project zich met regionale kennis en kunde. En binnen zijn Valorisatie-project werkt hij samen met het bedrijf CEAD uit Delft, specialist in 3D-printtechniek. Hiermee heeft hij beschikbare kennis en kunde van buiten de regio naar het noorden gehaald.  

Hoe kijkt Jan Volker naar de samenwerkingen die hij heeft? Lees het interview met hem in ons Raak Geïnspireerd-verhaal of bekijk het vraaggesprek tussen Jan Volker en Joep Hoveling van het SNN hieronder in het videofragment van de bijeenkomst van 4 juli 2022: 

Panelgesprek – Jan Volker (Nedcam), André Heeres (Hanzehogeschool) en Wytze Rijke (TCNN)

Waar kunnen innovatie-ecosystemen en netwerken bij helpen als het gaat om valorisatie-projecten? En wat kunnen samenwerkingen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven betekenen? In dit videofragment van de bijeenkomst van 4 juli 2022 zie je een panelgesprek met Jan Volker (Nedcam), André Heeres (Hanzehogeschool) en Wytze Rijke (TCNN). Aan de hand van dit panelgesprek kom je meer te weten over belangrijke aspecten van de Tender Valorisatie 2022 en ontvang je tips om je project beter aan te laten sluiten op de gestelde doelen en criteria: 

Meer weten over de Tender Valorisatie 2022?

Kijk dan op de pagina Tender Valorisatie 2022. Hier vind je meer informatie over de subsidie en het aanvraagproces. Ook kun je hier het format downloaden voor het indienen van jouw projectvoorstel in 2 pagina’s (‘two-pager’) en lees je bij wie je terechtkunt met vragen of voor ondersteuning.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall