Bedrijvenregeling Drenthe AANGEVRAAGD EN NU?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

 

Fases van het subsidietraject

Aangevraagd

Het SNN streeft ernaar om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen. Binnen 36 maanden moet het project afgerond zijn. Dan dien je het vaststellingsverzoek in.

Voorschot aanvragen

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. Je komt in aanmerking voor 80% voorschot indien je 20% van het beoogde aantal arbeidsplaatsen hebt gerealiseerd. Dit dien je aan te tonen middels afschriften van de arbeidsovereenkomsten. Deze kun je tijdens het indienen van het voorschotsverzoek uploaden.

Voorschot aanvragen

Voortgangsrapportage

Elke twaalf maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je toekenningsbrief in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket.

Bij de voortgangsrapportage heb je de volgende documenten & formulieren nodig:

 • Machtiging intermediair (enkel wanneer van toepassing)
 • Format overzicht arbeidsplaatsen
 • Format overzicht investeringen
 • Kopie van de arbeidsovereenkomsten
 • Onderbouwing van de indicatoren genoemd in de toekenningsbrief

Gebruik voor de benodigde formulieren onderstaande downloads.

Downloads

Download alle documenten

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Dit is mogelijk tot maximaal dertien weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van het aantal gerealiseerde additionele arbeidsplaatsen tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de gerealiseerde arbeidsplaatsen lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie verlaagd.

Aan te leveren documenten

In het eLoket wordt tijdens het vaststellingsverzoek gevraagd te rapporteren over de afronding van het project. Hierbij worden ter onderbouwing onder andere onderstaande documenten opgevraagd: 

 • Ondertekeningsformulier
 • Machtiging intermediair (wanneer van toepassing)
 • Format overzicht arbeidsplaatsen
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Kopie van de stage- en/of praktijkovereenkomsten
 • Verzamelloonstaten van 12 maanden voorafgaand aan het ontvangst van het vaststellingsverzoek
 • De in de beschikking benoemde bewijsstukken aangaande de indicatoren
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van de IBAN
 • Waar nodig worden project specifieke aanvullende gegevens opgevraagd.

Downloads

Download alle documenten

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Bedrijfsontwikkeling & Groei.

bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl

 

Of bel 050 5224 915 op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall