Bedrijvenregeling Drenthe Rentekortingsregeling AANGEVRAAGD EN NU?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

 

Fases van het subsidietraject

Aangevraagd

Het SNN streeft ernaar om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen. Binnen 36 maanden moet het project afgerond zijn. Dan dien je het vaststellingsverzoek in.

Voorschot aanvragen

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. Je komt in aanmerking voor 80% voorschot wanneer je de financiering van het gehele project hebt aangetoond, behoudens de subsidie vanuit deze regeling. 

Voorschot aanvragen

 

Voortgangsrapportage

Elke twaalf maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je toekenningsbrief in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket.

Bij de voortgangsrapportage heb je de volgende documenten & formulieren nodig:

 • Format Voortgangsrapportage
 • Machtiging intermediair (enkel wanneer van toepassing)
 • Model rentebetalingen 
 • Format overzicht investeringen
 • Betaalbewijzen of jaaroverzichten van betaalde rentes
 • Onderbouwing van de indicatoren genoemd in de verleningsbeschikking

Gebruik voor de benodigde formulieren onderstaande downloads.

Downloads

Download alle documenten

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in via het eLoket. Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van de rentekosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie verlaagd.

Vaststellingsverzoek indienen

Onderbouwing vaststelling

In de verleningsbeschikking zijn aanvullende voorwaarden opgenomen. Hierin kunnen voorwaarden staan waarvoor bij de vaststelling een onderbouwing moet worden aangeleverd. De subsidie is op basis van bedrijfsgrootte en puntenscore bepaald. Bij de vaststelling wordt een aantal beoordelingscriteria opnieuw getoetst, waaronder de toename in arbeidsplaatsen, opleidingsfaciliteiten voor werknemers, aantal stageplaatsen en de samenwerking met kennisinstellingen. Andere criteria zoals op het gebied van duurzaamheid en R&D worden alleen getoetst indien van toepassing.

Let op! Een lager puntenaantal kan leiden tot intrekking van de subsidie, wanneer het puntenaantal lager is dan het gestelde minimum.

 

Downloads voor vaststelling
0.57mb

Aan te leveren documenten

In het eLoket wordt tijdens het vaststellingsverzoek gevraagd te rapporteren over de afronding van het project. Hierbij worden ter onderbouwing onder andere onderstaande documenten opgevraagd: 

 • Ondertekening Vaststelling
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van de IBAN
 • Format overzicht rentebetalingen
 • Betaalbewijzen of jaaroverzichten van betaalde rentes
 • Beschikkingen van andere instanties (wanneer van toepassing)
 • Machtiging intermediair (wanneer van toepassing)
 • Stukken die zijn opgevraagd in de verleningsbeschikking

Let op! De bewaartermijn van de projectadministratie is vijf jaar.

Wet- en regelgeving

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Bedrijfsontwikkeling & Groei.

bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl

Of bel 050 5224 915 op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Contactgegevens per gemeente

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall