SUBSIDIE RIG 2019 AANGEVRAAGD – EN NU?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Ontvangstbevestiging en inbehandelingname

De provincie Groningen beoordeelt of de aanvraag compleet is. Is dit niet het geval, krijg je een verzoek tot het volledig maken van de aanvraag. Is de aanvraag volledig, draagt de provincie Groningen deze over aan het SNN. Je aanvraag wordt door ons inhoudelijke beoordeeld. Wij nemen vervolgens contact op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens die bedrijfsbezoek bespreken we met jou de aanvraag. Hierna besluiten over de toekenning van de subsidie.

Heb je subsidie toegekend gekregen, dan ontvang je een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Het project moet binnen 36 maanden zijn afgerond.

Werkvoorschot

Een werkvoorschot van 20% van de verleende subsidie kan via het digitaal loket worden aangevraagd, mits er geen beperkende voorwaarden zijn gesteld in de verleningsbeschikking. Let op! Een werkvoorschot wordt alleen worden toegekend wanneer de financiering van het project rond is.

Een werkvoorschot aanvragen

Promotie & Publiciteit

Wanneer bij het project een bouwbord wordt geplaatst, dan moet het volgende op het bouwbord worden vermeld: "Dit project wordt medegefinancierd door het Nationaal Programma Groningen". Daarnaast moeten de logo's van de provincie Groningen, het SNN en het Nationaal Programma op het bouwbord worden weergegeven.

Download alle documenten

Bij de vaststelling van het project verzorgt de provincie Groningen een plaquette. Deze moet op een voor het publiek goed zichtbare plaats te worden opgehangen.

Voortgang rapporteren

Elke 12 maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk 1 jaar en 1 maand na dagtekening van je verleningsbeschikking in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket.

Voorschotverzoek

Je kan tegelijk met de voortgangsrapportage een voorschotverzoek indienen. De hoogte van het voorschot bepalen we door de kosten die volgens je rapportage gemaakt en betaald zijn, te vermenigvuldigen met het verleende subsidiepercentage tot maximaal 80% van de verleende subsidie. Ter onderbouwing van de gemaakte en betaalde kosten lever je bij het voorschotverzoek:

  • een controleverklaring van een Registeraccountant of een AccountantsAdministratieconsulent samen met een door de accountant gewaarmerkt overzicht van de facturen;
  • óf digitale kopieën van de gedeclareerde facturen, digitale kopieën van de betaalbewijzen én uitdraaien van het grootboek of een jaarrekening, waaruit blijkt dat de investeringen zijn geactiveerd aan.
Download alle documenten

Projectwijziging indienen

Je moet een wijziging in jouw project altijd vooraf aan ons melden. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in projectactiviteiten, financiers, begroting, uitvoeringstermijn en dergelijke. Samen met jou kijken we in hoeverre de wijziging gevolgen heeft voor de verleningsbeschikking. Je dient het wijzigingsverzoek in via het eLoket. Het is belangrijk dat je de reden van wijziging goed motiveert.

Wijzigingsverzoek indienen

Vaststelling Indienen

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in via het eLoket. Dit is mogelijk maximaal 13 weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

Onderbouwing vaststelling

In de verleningsbeschikking zijn aanvullende voorwaarden opgenomen. Hierin kunnen voorwaarden staan waarvoor bij vaststelling een onderbouwing moet worden aangeleverd. De subsidie is op basis van bedrijfsgrootte en puntenscore bepaald. Bij de vaststelling wordt een aantal beoordelingscriteria opnieuw getoetst, waaronder de toename in arbeidsplaatsen, opleidingsfaciliteiten voor werknemers, aantal stageplaatsen en de samenwerking met kennisinstellingen. Andere criteria, zoals beschikbaarheid van een onderzoeks- of pilotfaciliteit worden alleen getoetst indien van toepassing.

Let op! Een lager puntenaantal kan leiden tot een lager subsidiepercentage.

Aan te leveren documenten

In het eLoket wordt tijdens het vaststellingsverzoek gevraagd te rapporteren over de afronding van het project. Hierbij worden ter onderbouwing onder andere onderstaande documenten opgevraagd:

  • Verklaring RIG 2019;
  • Controleverklaring van een Registeraccountant of een Accountants-Administratieconsulent;
  • Verzamelloonstaten van 12 maanden voorafgaand aan het ontvangst van de aanvraag, met uitzondering van vestigingsprojecten;
  • Verzamelloonstaten van 12 maanden voorafgaand aan het ontvangst van het vaststellingsverzoek;
  • Onderbouwing van samenwerking met kennisinstellingen doormiddel van bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst of andere onderbouwende documenten;
  • Onderbouwing aantal stageplaatsen doormiddel van stageovereenkomsten.
  • Waar nodig worden project specifieke aanvullende gegevens opgevraagd.

Let op! De bewaartermijn van de projectadministratie is vijf jaar.

Download alle documenten

Regeling en toelichting

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder!

bedrijvenregelingen@snn.eu 050 522 4915

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall