Subsidie Mkb personeel en scholing (JTF)

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag € 80.000
Resterend budget € 4.750.000
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het opstellen van strategisch personeelsadvies- en/of beleid op te laten stellen, je personeel bij te scholen op nieuwe vaardigheden en competenties óf door een personeelsmedewerker in dienst te nemen.

Over de subsidie

 • Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het opstellen van strategisch personeelsadvies- en/of beleid op te laten stellen, je personeel bij te scholen op nieuwe vaardigheden en competenties óf door een personeelsmedewerker in dienst te nemen.

 • Je kunt 50% subsidie krijgen voor:

  • het inschakelen van een onafhankelijke deskundige
  • de kosten van een bedrijfsspecifieke training of vakinhoudelijke scholing van medewerkers en zij-instromers tot een maximum van € 5.000 per persoon
  • de loonkosten van de HR-adviseur. Hierbij wordt gerekend met een vast uurtarief van € 55,-; 
  •  een opslag van 1% over de kosten waarvoor een factuur wordt ingediend van meer dan € 250. Dit zijn kosten exclusief btw. 
 • De subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen die zich richten op de proces- en maakindustrie. Dit betekent dat je onderneming alleen voor subsidie in aanmerking kan komen als uw ondernemingsactiviteiten onder één van de volgende SBI-codes vallen: 10 t/m 35, 41 t/m 43, 49 t/m 52, 61 t/m 63 en 72.

  Daarnaast heeft je onderneming een vestiging in de provincie Groningen of gemeente Emmen en voert daar ondernemingsactiviteiten uit.

 • De minimale subsidiabele kosten zijn € 20.000. Je ontvangt 50% subsidie over de subsidiabele kosten. 

 • Ja, het is mogelijk om voor meerdere activiteiten tegelijk subsidie aan te vragen. Licht hierbij goed in het projectplan toe waarom je meerdere activiteiten combineert in een aanvraag en hoe deze activiteiten op elkaar aansluiten.

  Je kunt bij deze subsidie voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

  • het opstellen van strategisch HRM-advies en/of beleid door een externe deskundige 
  • het bij- of omscholen van personeel op nieuwe vaardigheden en competenties
  • het in dienst nemen van een HR-adviseur
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten
 • Over de subsidiabele kosten waarvoor een factuur wordt ingediend wordt een opslag van 1% toegepast. Dit is van toepassing bij de kosten voor een strategisch HRM-advies en de kosten voor een training of scholing voor medewerkers. Dit geldt voor facturen met een factuurbedrag van € 250 of meer, exclusief btw. 

  Deze opslag is er omdat het niet mogelijk is om kosten onder de € 250 te declareren. Om dit te compenseren wordt er op de te maken kosten (waarvoor een factuur wordt ontvangen) een toeslag van 1% berekend. 

  Een uitzondering hierop zijn verzamelfacturen, die facturen onder de € 250 bevatten. Deze kunnen wel gedeclareerd worden als deze in één keer zijn betaald en het totaalbedrag van de verzamelfactuur boven de € 250 (exclusief BTW) uitkomt. 

Strategisch HRM-advies

 • Een strategisch HRM-advies is gericht op het werven, behouden en scholen van je personeel. Dit zorgt voor duurzaam inzetbaar personeel voor je onderneming.

  Het advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • het opstellen van een HR-beleidsplan
  • het in kaart laten brengen van het personeelsbestand van een onderneming en de inzetbaarheid van medewerkers
  • het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan voor de onderneming en loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers
  • het opstellen van een opleidings- en ontwikkelplan ten behoeve van (toekomstige) werkenden in de onderneming 
  • het opstellen van een HR-plan dat je onderneming doorlicht, inclusief toekomstige ontwikkelingen
  • een eenmalig advies voor een onderneming om HR strategie-beleid-uitvoering vorm te geven
  • het ontwikkelen van vraaggerichte kortdurende opleidingsmodule, samen met een kennisinstelling
  • het doorontwikkelen van vakmanschap en scholen van medewerkers in een onderneming
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een programma ter ondersteuning van kwetsbare werkenden en duurzame inzetbaarheid (laaggeletterdheid, gezondheid, schuldenproblematiek, werk-privé, combinatie werk-mantelzorg)

Om- en bijscholing

 • Het gaat om een vakinhoudelijke scholing of bedrijfsspecifieke training. Deze scholing of training moet gericht zijn op het verkrijgen of verbeteren van:

  • basisvaardigheden;
  • arbeidsmarktvaardigheden;
  • sociaal-communicatieve vaardigheden (als deze bijdrage aan de werkzaamheden);
  • of zien op vakgerichte bijscholing 
 • Er zijn een aantal eisen waar de scholing of training moet voldoen:

  • de scholing of training beschikt over een certificering of keurmerk (zoals gesteld in de subsidieregeling)
  • er wordt na afloop een bewijs van afronding afgegeven, bijvoorbeeld een certificaat of diploma
  • het is gericht op basisvaardigheden, arbeidsmarktvaardigheden en sociaal-communicatieve vaardigheden of ziet op een vakgerichte bijscholing

  Kijk voor een uitgebreide toelichting op de voorwaarden in artikel 11b van de subsidieregeling.

 • Het bij- of omscholingstraject kan worden gevolgd door medewerkers in je onderneming, of zij-instromers. Een zij-instromer is iemand die zich wil laten omscholen om in jouw onderneming te kunnen gaan werken. 

  Zowel de medewerker als de zij-instromer moeten in dienst zijn van je onderneming. 

HR-adviseur

 • Het in dienst nemen van een HR-adviseur kan alleen als je in het afgelopen jaar geen HR-adviseur in dienst hebt gehad. Je neemt een HR-adviseur minimaal 12 maanden in dienst en voor minimaal 24 uur per week.

Algemeen

 • De RIS3 is dé innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. In deze innovatiestrategie staan 4 grote ontwikkelingen – transities – centraal:

  - van een lineaire naar een circulaire economie;
  - van zorg naar (positieve) gezondheid;
  - van fossiele naar hernieuwbare energie;
  - van analoog naar digitaal.

  Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden ontwikkelkansen voor een duurzame en brede welvaart in Noord-Nederland. Deze kansen willen we als regio de komende jaren benutten. Dit doen we onder andere samen met mkb’ers, grote bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, netwerk- en clusterorganisaties, maatschappelijke organisaties en eerstelijnsorganisaties (zoals Ik Ben Drents Ondernemer, Ynbusiness en GroBusiness).

  Het Europese subsidieprogramma JTF en de beschikbare subsidies sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van de RIS3. Binnen dit programma draagt subsidie bij aan met name de transitie van fossiele naar hernieuwbare en groene energie én daarmee een klimaatneutrale toekomst.

  Wat houden deze 4 transities exact in? En hoe gaan we als regio deze kansen de komende jaren benutten? Anders gezegd: waar gaan we in het Noorden de komende jaren voor en naar welke innovatieve ideeën en oplossingen zijn we op zoek? 

  Lees meer op deze pagina.

 • Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Met het JTF programma wil de Europese Unie de sociaal-economische ongelijkheid verkleinen die als gevolg van de energietransitie optreedt.

  Voor Noord-Nederland is er 330 miljoen euro beschikbaar binnen het JTF-programma. Tot 2027 gaan er meerdere subsidies open.

  Samenwerkende partners
  De partners binnen dit programma zijn: de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en het UWV) en de drie noordelijke provincies). Het SNN verzorgt de uitvoering van dit programma, in de vorm van subsidies.

  Lees hier over het JTF.

 • In Noord-Nederland zijn de provincie Groningen en de gemeente Emmen door de Europese Commissie aangeduid als JTF-regio. Dit gebied wordt het zwaarst getroffen door de overgang naar een groene economie én maakt daarmee aanspraak op deze subsidiegelden.
  Belangrijk is dat het effect van jouw idee, project, initiatief en daarmee uiteindelijk de subsidie neerslaat én verschil maakt in de provincie Groningen en/of in de gemeente Emmen. Projecten waarbij niet alle of geen activiteiten in de JTF-regio Groningen en Emmen worden uitgevoerd, moeten aantonen dat de resultaten van het project in belangrijke mate terechtkomen in de JTF-regio Groningen en Emmen. Dit moet door de aanvrager(s) in de aanvraag worden uitgelegd en onderbouwd.

 • Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming die op het moment van aanvragen een vestiging heeft in de provincie Groningen of gemeente Emmen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert. Bij een vestiging in de provincie Groningen en gemeente Emmen gaat hier om een fysieke vestiging in deze regio. De effecten van het project moeten uiteindelijk ten goede komen aan deze vestiging. Als er sprake is van een postbusadres wordt er gekeken of er door medewerkers ondernemingsactiviteiten worden uitgevoerd. Wordt er bijvoorbeeld voor een beperkt aantal uren alleen overlegruimtes of belruimtes gehuurd, dan wordt dit niet als vestiging gezien. Om te bepalen of de onderneming binnen de doelgroep van de regeling valt wordt gekeken naar de SBI-code van de onderneming en de website van de onderneming.

 • De klimaattransitie heeft een grote invloed op het bedrijfsleven, en met name op de maakbedrijven waarin relatief veel fossiele brandstoffen worden verbruikt. Het is belangrijk dat er in de toekomst genoeg personeel beschikbaar is voor deze regio. Dit geldt met name voor technische beroepen, waarin nu al een tekort bestaat. Er is namelijk sprake van een grote groep werknemers die komende jaren deze arbeidsmarkt verlaat. Dit vanwege pensionering, vergrijzing en krimping van de bevolking. Ook is er relatief een grote groep jongeren die zonder goede startkwalificaties de arbeidsmarkt betreedt. Daar komt bij dat door het wegvallen van de gaswinning en fossiele productieprocessen in bedrijven veel van de huidige werknemers en werkzoekenden moeten worden bijgeschoold om op de arbeidsmarkt actief te kunnen blijven. De regeling richt zich dan ook op deze bedrijven. Veel van de huidige werknemers en werkzoekenden moeten worden bijgeschoold om op de arbeidsmarkt actief te kunnen blijven, voornamelijk in de technische sectoren. Hierdoor worden de huidige werknemers van de juiste vaardigheden voorzien. 

 • Ja, voor het aanvragen van de subsidie heb je een eHerkenning nodig. Je hebt niveau 2+ van de E-herkenning nodig. Het is belangrijk dat je deze op tijd hebt aangevraagd. 

 • Op de overzichtspagina van de subsidie staat onder het kopje 'In het kort' het resterende budget. Wij passen dit bedrag aan zodra een aanvraag is beschikt. Het is hierdoor mogelijk dat een ingediende aanvraag nog niet meegenomen is in het bedrag op de overzichtspagina.

  Als je meer wilt weten over hoeveel budget er nog beschikbaar is, neem dan contact met ons op.

 • De documenten waarbij een handtekening vereist is, moeten ondertekend worden door iemand die bevoegd is om dat namens de organisatie te doen.

  Dit kun je aantonen door een bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat deze persoon bevoegd is om binnen de organisatie te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld met een KvK-uittreksel, statuten of een intern autorisatieschema.

Voorbereiding

 • Dit bestaat uit de structuur van het verband van ondernemingen. Deze moet schematisch worden weergegeven inclusief de deelnemingspercentages. Per onderneming moeten de volgende gegevens worden genoemd op basis van de meest recente gegevens (voor elke onderneming voor hetzelfde jaartal): 

  • aantal fte;
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • Met de juridische organisatiestructuur krijgen wij een volledig inzicht in het verband van ondernemingen van de onderneming die de aanvraag indient. Wij toetsen op basis hiervan:

  • welke ondernemingen mee moeten in de beoordeling voor de toets financiële moeilijkheden; 
  • of er op basis van de mkb-cijfers voldaan wordt aan de definitie van een mkb-onderneming;  
  • of er nog bijzonderheden zijn die we mee moeten nemen in de beoordeling van de aanvraag (wordt er bijvoorbeeld een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit? Of is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eerder een aanvraag heeft ingediend?);
  • indien er een andere onderneming in het verband van ondernemingen ook kosten gaat maken voor het project dan kunnen wij in de structuur zien hoe deze ondernemingen met elkaar verbonden zijn. 
 • Je bent een mkb-onderneming wanneer:

  • er bij de onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en
  • de jaaromzet de € 50 miljoen of
  • de jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet overschrijdt.

  Wanneer er binnen jouw onderneming meer dan 250 fte werkzaam zijn, ben je geen mkb-onderneming. Je bent ook geen mkb-onderneming wanneer zowel jouw jaaromzet de € 50 miljoen als de balanstotaal de € 43 miljoen overschrijdt.

 • Je doet dit op basis van je meest recente jaarrekening.

  Is er sprake van meerdere ondernemingen waarvan je de mkb-cijfers moet berekenen? Bereken dit dan over hetzelfde jaartal. Meer informatie vind je op de pagina mkb-toets rekenvoorbeelden

 • Ja, mits je voldoet aan de mkb-criteria.

 • Hiervoor vul je de mkb-verklaring in. Meer informatie vind je op de pagina mkb-toets rekenvoorbeelden

 • De onderneming die de aanvraag indient, ondertekent de mkb-verklaring. Het ondertekenen gebeurt door een tekeningsbevoegd persoon binnen de onderneming.

 • Je moet een (gepubliceerde) jaarrekening aanleveren zodat wij de volgende zaken kunnen toetsen:

  • Of je het project financieel kunt dragen. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld of er voldoende cashflow en vermogen is. 
  • Of je niet in financiële moeilijkheden bent. Als wij onvoldoende informatie kunnen herleiden uit de gepubliceerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, dan vragen wij de volledige jaarrekening op.
 • Wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen. In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen.  

  Bestaat je onderneming korter dan 3 jaar? Lever dan (één van) de volgende documenten aan: 

  • kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is;  
  • aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt; 
  • openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is. 

  Bestaat je onderneming langer dan 3 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je een jaarrekening kunt aanleveren. Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op! 

 • In de eerste plaats volstaat dit niet, tenzij de accountant een verklaring afgeeft waarin staat dat de definitieve cijfers niet zullen afwijken van de conceptcijfers. 

 • Een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dat je onderneming niet in financiële moeilijkheden is. Om duidelijkheid te krijgen of de onderneming wel of niet in financiële moeilijkheden is, vragen wij bij het indienen van een aanvraag naar een ingevulde verklaring financiële moeilijkheden. Zo weet je voordat je een aanvraag indient of je voldoet aan deze voorwaarde (en dus in aanmerking komt voor de subsidie).

  Om te toetsen of de onderneming in financiële moeilijkheden is, dien je het beslisschema van de verklaring te doorlopen. De verklaring lever je vervolgens volledig ingevuld en ondertekend aan bij het indienen van je aanvraag. 

  Is er sprake van verbonden ondernemingen? Dan kun je deze verklaring invullen op groepsniveau op basis van de geconsolideerde jaarrekening. Is er geen geconsolideerde jaarrekening aanwezig? Dan kun je hiervoor de consolidatiestaat gebruiken.

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Binnenkort open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 1 mei 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Subsidie Mkb digitalisering en robotisering (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het laten opstellen van een digitaliseringsadvies en/of voor de investering in hard- en software.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Mkb-ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen subsidie van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Strategische, groene projecten (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Draag jij met jouw project bij aan het versnellen van de overgang naar een fossielvrije en circulaire economie in de provincie Groningen en/of de gemeente Emmen? Ga je hiervoor investeren in een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof of ‘net zero’ maakindustriebedrijven of bouw je een...

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie start-up fonds

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang max. € 10.000.000,- subsidie voor investeringen in innovatieve duurzame start-ups.

Voucherregeling mkb Fryslân 2023

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

50% subsidie voor het laten opstellen van een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan of een adviesplan of volgen van een opleiding voor strategische HR.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*50%* subsidie voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

Subsidie investering en opleiding (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 september 2025

Ontvang max. €7.500.000,- subsidie voor investeringen in de proces- en maakindustrie én de scholing van nieuw en bestaand personeel.

Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Fysieke investeringen - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Groningen

Fysieke Investeringen - Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Drenthe

Fysieke investeringen - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Fryslân

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2019

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2018

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2017

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Bedrijven krijgen subsidie tot maximaal 30% van het...