Biodiversiteit, Natuur en Landschap Groningen 2021

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor het behoud van de biodiversiteit, natuur en het landschap in de provincie Groningen. Subsidie wordt verstrekt voor investeringen die vallen onder het vigerend beleid, gericht zijn op versterking van de biodiversiteit, waaronder het verhogen van de waterpeilen en het realiseren van natte natuur in het gebied 'Dwarsdiep: Westerkwartier'. De locatie is weergegeven op de kaart in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 juli 2021 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 8.000.000 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Subsidie kan worden aangevraagd door grondeigenaren, grondgebruikers, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, provincies of samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het aanpassen en beheersen van grondwaterstanden en oppervlaktewaterstanden
 • Aanleggen van of aanpassen van profielen en watergangen en het aanleggen van kades
 • Afgraven, verplaatsen en verwerken van grond
 • Aanleggen en verwijderen van waterhuishoudkundige kunstwerken
 • Veilige migratie van dieren zoals bijvoorbeeld ontsnipperingsmaatregelen
 • Aanleggen van beplanting
 • Educatie op het gebied van natuur/landschap/water en het beleefbaar maken van natuur en landschap in het gebied
 • Beheerbaarheid zoals bijvoorbeeld ontsluiting voor beheer
 • Monitoring natuur en water t.b.v. natuurdoelstellingen

Wat zijn de voorwaarden?

 • De niet-productieve investeringen moeten plaatsvinden op de locaties zoals op de kaart bij het openstellingsbesluit is weergegeven
 • Subsidie wordt verstrekt voor maatregelen met een directe link met de landbouw
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben
 • Subsidie wordt geweigerd indien de kosten voor begeleiding van de maatregelen meer dan 40% van de berekende totale subsidiabele kosten bedragen (zie openstellingsbesluit)
 • De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten
 • Geen subsidie wordt verstrekt indien het subsidiebedrag na beoordeling lager is dan € 4.000.000,00.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit en kaart geografische begrenzing

Download alle documenten

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall