Herstel agrarisch cultuurlandschap - Fryslân 2021

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die een bijdrage leveren aan de realisatie van herstel- of inrichtingsmaatregelen voor landschap en in samenhang daarmee op natuur en biodiversiteit in het agrarisch gebied in de provincie Friesland. Subsidie is beschikbaar voor investeringsmaatregelen in de maatregelenlijst van bijlage 1 van het openstellingsbesluit. De niet-productieve investeringen dienen een directe link met de landbouw te hebben.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
08 november 2021 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 3.120.000,00 ?
Subsidiepercentage
40% - 100% ?

Voor wie

Agrarische collectieven en/of samenwerkingsverbanden van agrarische collectieven met natuur- en landschapsorganisaties

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor landschap en natuur die vermeld staan in bijlage 1 van het Openstellingsbesluit
 • Er is maximaal € 600.000,00 subsidie beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen genoemd onder 5b van bijlage 1 van het openstellingsbesluit
 • Er is maximaal € 2.520.000,00 subsidie beschikbaar overige investeringsmaatregelen genoemd in bijlage 1 van het openstellingsbesluit

Wat zijn de voorwaarden?

 • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project
 • De investering heeft een directe link met de landbouw
 • De activiteiten komen overeen met de maatregelenlijst in bijlage 1 van het Openstellingsbesluit en vinden plaats in het gebied dat bij de betreffende investeringsmaatregel is aangegeven
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben
 • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten (zie Openstellingsbesluit)
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 300.000 euro
 • Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden beoordeeld op basis van een geografisch selectiecriterium waarbij de activiteiten plaats dienen te vinden binnen de gebieden conform de investeringslijst in bijlage 1 van het Openstellingsbesluit
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor herstel agrarisch cultuurlandschap 2021 Fryslân
  0.47mb
  Download document

Cases

Raak geïnspireerd

Minder voedselverspilling én een beter leven voor de bokjes

Marieke Louwes

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall