Subsidie Waardevermeerdering Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Waardevermeerdering.

Algemeen

 • De subsidie Waardevermeerdering loopt tot 1 juni 2023 in de huidige vorm door. Dat laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer weten. Na 1 juni 2023 wordt de subsidieregeling aangepast. Eerder was aangekondigd dat de regeling al per 1 december 2022 in aangepaste vorm zou doorgaan. 

  Met de verlenging in de huidige vorm komt staatssecretaris Hans Vijlbrief tegemoet aan de wensen van de regio. Ook hoopt hij zo rust voor de inwoners van het aardbevingsgebied te creëren. Daarnaast blijft op deze manier het geld dat voor de Waardemeerderingsregeling is gereserveerd, ook behouden voor de Groningers. 

 • Als er niets zou gebeuren, dan zou de regeling eindigen. De regeling wordt nu verlengd. Voor mensen die vóór 1 juni 2023 een schademelding hebben ingediend bij het IMG verandert er niets. Daarna geldt de regeling voor inwoners die meer dan een jaar moeten wachten op een schadebesluit van het IMG. Hier is door het ministerie van EZK voor gekozen omdat de regeling oorspronkelijk bedoeld is als compensatie voor trage schadeafhandeling en het vaak moeizame traject dat men aflegt om aardbevingsschade erkend te krijgen. De laatste tijd ontvangen steeds meer inwoners binnen één jaar hun schadebesluit. Vanaf één jaar wordt deze overlast als buitengewoon beschouwd.

 • De WVM is bedoeld als compensatie voor trage schadeafhandeling en de overlast die mensen door de schadeafhandeling ervaren. Het IMG streeft ernaar reguliere schademeldingen binnen een halfjaar af te handelen. Vanwege drukte of complexiteit van bepaalde meldingen is dit ondanks hard werk niet altijd mogelijk. Een jaar tussen een schademelding en de afhandeling van schade zien EZK en IMG als buitengewoon veel. Hierdoor kunnen inwoners (extreme) fysieke en/of mentale overlast ervaren. Vanaf een jaar wordt bijvoorbeeld ook de overlastvergoeding van het IMG verhoogd. Voor de eenduidigheid wordt dezelfde grens nu aangehouden voor extreme overlast bij de WVM. 
   

 • Het ministerie van EZK zegt hierover: ‘Het klopt dat hierdoor verschillen ontstaan, maar dat komt niet omdat we een norm aanpassen of een beleidswijziging doorvoeren. Het komt omdat IMG er in slaagt sneller duidelijkheid te geven.’ Het ministerie van EZK geeft aan dat het een ‘royale overgangsregeling’ betreft en benadrukt dat voor wie nog wel lang moet wachten de subsidie Waardevermeerdering blijft bestaan.

 • Ja, zolang je de schademelding voor 1 juni 2023 bij het IMG hebt gedaan, maakt het niet uit wanneer je hier een besluit op hebt gekregen. Er is voldoende subsidiebudget beschikbaar. Je kunt gewoon een subsidieaanvraag doen. 

 • Alle subsidieaanvragen die digitaal zijn ingediend in het eLoket van het SNN zijn terug te vinden in het overzicht dat je krijgt na het inloggen met Digid. Dit is jouw persoonlijke dashboard. Wanneer je een schriftelijke aanvraag hebt ingediend, dan kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen en kunnen wij dit voor je nakijken in het systeem.
   

 • Het SNN heeft voor inwoners van de provincie Groningen alleen subsidies beschikbaar voor woningen met aardbevingsschade. Je kunt voor meer mogelijkheden nog wel kijken bij de volgende websites: 

 • Je kunt meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren tot het maximum van 4.000 euro. 

 • Nee, wij hebben geen lijst met aannemers beschikbaar, Je bent vrij om zelf aannemers/leveranciers te benaderen. Als uitvoerder van de Waardevermeerderingsregeling mogen wij geen voorkeuren uitspreken. 

 • Wij hebben geen energieadviseur in dienst. Hiervoor kun je contact opnemen met het Energieloket Groningen of zelf een energieadviseur zoeken. 

 • De volgende documenten worden gezien als bewijsstuk waaruit blijkt dat je meer dan € 1.000,00 aan aardbevingsschade hebt. 
  Wij hebben maar één van de onderstaande documenten van je nodig.

  • De beslissingsbrief van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) of de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG).
  • De eerste pagina van jouw adviesrapport van het IMG, met hierop jouw gegevens en het geadviseerde schadebedrag.
  • Uw bevestiging op het aanbod voor de vaste vergoeding € 5000,00 van het IMG.

  Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van tekenen vóór de datum van het schaderapport of de besluitbrief? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

Voorwaarden van de subsidie Waardevermeerdering

 • Je komt met terugwerkende kracht in aanmerking voor de subsidie Waardevermeerdering wanneer de eindfactuur en het betaalbewijs een latere datum hebben dan het schaderapport of de schriftelijke bevestiging van erkende bevingsschade. Dit is bijvoorbeeld het adviesrapport of de besluitbrief van het Instituut mijnbouwschade. Bij de aanvraag lever je de eindfactuur en het betaalbewijs aan. 

 • Je mag voor deze subsidie geen contractuele verplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de erkende schade in de besluitbrief. Deze kosten komen daarom niet in aanmerking voor de subsidie Waardevermeerdering. Je mag nog wel een aanvraag indienen voor andere energiebesparende maatregelen.

 • Je kunt een aanvraag indienen wanneer je als nieuwe bewoner nieuwe erkende schade hebt van minimaal 1.000 euro.  

 • Je schade valt in de oude Waardevermeerderingsregeling. Het bedrag dat nog over is van de oude regeling mogen en kunnen wij niet meenemen naar de nieuwe Waardevermeerderingsregeling. Je komt daarom niet in aanmerking voor de nieuwe Waardevermeerderingsregeling.

 • Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie Waardevermeerdering is dat het pand een woonbestemming heeft. Het pand komt daarom niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 • Je mag de werkzaamheden zelf uitvoeren. In dit geval doe je een aanvraag op basis van de facturen en de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Het is hierdoor niet mogelijk om een voorschot te ontvangen. Je krijgt geen subsidie voor eigen gewerkte uren.  

 • Heb je als woningeigenaar van een VvE minimaal € 1.000 erkende schade ontvangen, en betreft dit niet de schade voor de openbare of gezamenlijke delen? Dan kan er enkel een aanvraag worden gedaan als het totale schadebedrag gedeeld door het aantal appartementen een bedrag van minimaal € 1.000,- per appartement oplevert. In dat geval kan elke woningeigenaar voor het eigen huis/appartement een aanvraag indienen. Het is niet mogelijk om als VvE één aanvraag voor alle appartementen/huizen te doen.

  Ook kun je er vanuit deze individuele aanvraag voor kiezen om maatregelen voor de gezamenlijke delen van de VvE uit te laten voeren. Bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen. Je moet dit zelf afstemmen met de rest van de VvE eigenaren. 

   

Waardevermeerdering aanvragen

 • Je hoeft alleen de eerste pagina van het schaderapport met daarop je gegevens en het geadviseerde schadebedrag of de beslissingsbrief aan te leveren. 

 • Wanneer je nog niet de volledige 4.000 euro hebt gebruikt, mag je op een later moment nog een aanvraag indienen voor het overgebleven bedrag.

 • Heb je één van de volgende brieven? Dien dan de aanvraag in via het eLoket Particulieren van het SNN. Je dient de aanvraag in onder het kopje "Waardevermeerderingsregeling 2017".

  • Een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat je tenminste €1000 euro schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018;
  • een schaderapport of een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5000);
  • een schaderapport van het CVW, daterend vanaf 1 januari 2016 en met erkende a of b schade. 
  • een brief van de NAM betreffende oude schademeldingen. 
  • keuzeformulier van het CVW waaruit blijkt dat je erkende a of b schade hebt. 
  • een vaststellingsovereenkomst van de Arbiter bodembeweging, waarin wordt vermeld dat je een aanvraag kunt indienen bij het SNN voor energiebesparende maatregelen. 

  Heb je een brief van de NAM betreffende Pilot buitengebied? Dien dan je aanvraag in onder het kopje "Pilot buitengebied NAM". Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de pagina Subsidie Waardevermeerdering Pilot Buitengebied NAM.

   

  Let op! Ben je de eigenaar van een woning, maar bewoon je deze niet zelf? Dien dan een aanvraag in via het eLoket Zakelijk onder het kopje "niet-hoofdverblijf", dit geldt ook voor een zakelijke aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk.

 • Wij moeten je aanvraag nog in behandeling nemen. Je hoeft op dit moment nog niets te doen. Voldoet je aanvraag (nog) niet aan de gestelde eisen? Dan nemen wij contact met je op. Wij beoordelen de aanvraag binnen 8 weken na indiening. 

 • Als je aanvraag is goedgekeurd ontvang je van ons een beschikking. Dit is de brief met het besluit op je aanvraag. De subsidie wordt binnen 15 werkdagen op je rekening gestort.

  De verduurzamende werkzaamheden aan je huis moeten binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. Wij kunnen met een steekproef controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt de facturen met betaalbewijs op te sturen. Bewaar de facturen en betaalbewijzen dus goed.
   

 • Neem hiervoor contact met ons op via waardevermeerdering@snn.nl of 050 5224 924. Wij sturen dan een formulier waarmee je iemand anders kunt machtigen. Dit formulier lever je bij ons aan tijdens de aanvraag. 

 • Per 1 juli 2022 is er een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling Waardevermeerdering. De aanvraag mag nu ook worden ingediend met een schaderapport van het Instituut mijnbouwschade (IMG). Eerder kon dit alleen met de besluitbrief.
  Dit betekent dat wanneer je een handtekening onder een offerte zet, of een factuur aanlevert, deze na de datum van het schaderapport moet liggen. 

  Is jouw aanvraag in het verleden afgewezen omdat je de offerte had getekend op een datum voor de besluitbrief van het IMG maar wel na het adviesrapport van het IMG? Dan kan je opnieuw een aanvraag indienen.

Offertes en Facturen

 • Een getekende offerte is een offerte die ondertekend is door zowel jezelf als de partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren.  

  Op deze manier kunnen wij nagaan dat je akkoord gaat met het bedrijf die de offerte heeft getekend en dat de energiebesparende maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 • Op de offerte moet in ieder geval het volgende staan: 

  • startdatum van de werkzaamheden; 
  • je eigen handtekening;  
  • handtekening van partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren; 
  • NAW gegevens;
  • project locatie adres;
  • informatie over de werkzaamheden;
  • de kosten inclusief BTW.

  De factuur mag niet ouder zijn dan 2 maanden vanaf de aanvraag. Ook mag er geen verplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de besluitbrief. 

 • Eén van beide is voldoende. Wanneer je een getekende offerte aanlevert, kunnen we op een later moment nog een factuur met betaalbewijs opvragen. Dit wordt dan per e-mail opgevraagd.

 • Nee, dat kan niet. Wij maken het subsidiebedrag alleen naar jouw rekening over. 

 • Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet de startdatum van de werkzaamheden op staan (binnen 24 maanden), met een handtekening van de installateur en van jou als aanvrager. 

  Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van tekenen vóór de datum van het schaderapport of de besluitbrief? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 
   

 • Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs aan. Je komt alleen met terugwerkende kracht in aanmerking voor de subsidie wanneer de datum van je eindfactuur en betaalbewijs liggen op een datum nadat je het schaderapport of de besluitbrief hebt gekregen van bevingsschade. Als je in eerste instantie een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichtingsdatum te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. De verplichting is dan al aangegaan op een datum voor de datum van het schaderapport of de erkenning van schade.

Bezwaar

 • Je kunt binnen 6 weken na datum van het besluit in bezwaar gaan. Kijk voor meer informatie over onze bezwaarprocedure op de pagina Klachtenprocedure.

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem contact op met het SNN.

Staat het antwoord op jouw vraag niet op deze pagina? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

waardevermeerdering@snn.nl 050 5224 924

Bellen kan op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall