Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 aangevraagd en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

 

Fases van het subsidietraject

Het SNN streeft ernaar om binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. 

Behandelproces

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen.

Binnen 3 jaar (36 maanden) na de datum van de verleningsbeschikking, moet je het project afronden. Na de afronding dien je het vaststellingsverzoek in.

 

Behandelproces lopend

Werkvoorschot aanvragen

Heb je de verleningsbeschikking ontvangen en kun je de financiering van het gehele project aantoonbaar maken? Dan kun je een werkvoorschot aanvragen. Het werkvoorschot bedraagt 20% van het verleende subsidiebedrag.

Let op! In de verleningsbeschikking zijn een aantal indicatoren opgenomen. Bij de aanvraag van uw werkvoorschot wordt gevraagd deze indicatoren in te vullen. Het is hierbij belangrijk om de huidige stand van zaken in te vullen. Wanneer er geen verandering heeft plaatsgevonden ten opzichte van de verleningsbeschikking, kun je de waarden overnemen die in de beschikking staan.

Werkvoorschot aanvragen

Voortgangsrapportage

Elke twaalf maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je verleningsbeschikking in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket.

 

Aan te leveren documenten bij de voortgangsrapportage

  • Ondertekeningsformulier
  • Machtiging intermediair
  • Format overzicht investeringen
  • Onderbouwing waaruit blijkt dat de investeringen zijn geactiveerd: Uitdraaien van het grootboek waaruit blijkt dat de investeringen zijn geactiveerd, of een jaarrekening waaruit blijkt dat de investeringen zijn geactiveerd (activastaat)
  • Overige stukken die zijn opgevraagd in de verleningsbeschikking aangaande de indicatoren.

De benodigde bestanden vind je hieronder bij de downloads.

 

Voorschotverzoek

Je kan tegelijk met de voortgangsrapportage een voorschotverzoek indienen. Hiervoor moet je ook een aantal bijlagen meeleveren.

Je hebt de keuze uit:

  • Een controleverklaring van een accountant bij een door de accountant gewaarmerkt overzicht van de facturen. Het controleprotocol staat bij de downloads.
  • Digitale kopieën van de gedeclareerde facturen én digitale kopieën van de betaalbewijzen én uitdraaien van het grootboek of een jaarrekening waaruit blijkt dat de investeringen zijn geactiveerd.

De benodigde bestanden en meer informatie over het voorschot vind je hieronder bij downloads. Het onderstaande controleprotocol bevat informatie voor de accountant die een opdracht heeft tot controle van de subsidiedeclaratie (voorschotverzoek dan wel vaststellingsverzoek) in het kader van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone.

Het voorschot vraag je altijd gelijktijdig met het indienen van een voortgangsrapportage aan. In het webformulier voor de voortgangsrapportage kan je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor een voorschot. 

 

Hoogte van het voorschot

De hoogte van het voorschot wordt bepaald door de in de rapportage verantwoorde gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Deze kosten worden vermenigvuldigd met het verleende subsidiepercentage. Het uitgekeerde voorschot bedraagt maximaal 80% van het maximaal verleende subsidiebedrag. Voor het aanvragen voor het voorschot gebruik je het onderstaande formulier. Stuur daarnaast de in het formulier gevraagde bijlagen mee.

Voortgangsrapportage indienen

Downloads

Download alle documenten

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie). Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten of de gerealiseerde arbeidsplaatsen lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie verlaagd.

Vaststelling Dutch TechZone 2020 indienen

 

Downloads

Download alle documenten

Wet- en Regelgeving

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Neem contact op met team Bedrijvenregelingen. 

bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl  050 - 52 24 915

 

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall