Subsidie R&D samenwerking 2021 aangevraagd bij het SNN – En nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Op 10 september 2021 17:00 is de subsidieregeling MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2021 gesloten. Dit betekent dat er geen nieuwe aanvragen meer mogen worden ingediend voor deze tender en dat de ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld. 

 

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Het project dient 24 maanden na de start van het project uitgevoerd te zijn. 

Bij verlening van de aanvraag ontvangt de aanvrager eenmalig een voorschot van maximaal 40% van de verleende subsidie.

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. 

Voorschot aanvragen

 

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.64mb

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 24 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

De volgende documenten dienen bij vaststelling te worden ingediend:

  • een eindverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten,
  • een mededeling van andere inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft, is gefinancierd; en
  • indien het subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt, een controleverklaring van een accountant of accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat met de aanvraag wordt voldaan aan de voorschriften bedoeld in artikel 4:45 van de Algemene wet bestuursrecht.

Vaststelling R&D samenwerking indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

Afbeelding verwijderd.

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
1.54mb

Wet- en Regelgeving

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Neem contact op met team Bedrijfsontwikkeling & Groei.

Mail met SNN       

Of bel (050) 5224 915, op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall