Open Innovatiekans Noord-Nederland aangevraagd bij SNN en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. 

Denk om de privacy van je werknemers

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Denk om de privacy van je werknemers en verwijder hun burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt. 

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Deskundigencommissie en Dagelijks Bestuur SNN

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvraag tijdens haar vergadering en geeft punten voor:

  • de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van deze uitvraag(35 punten) 
  • de mate van innovatie (0 punten)
  • de business gerichtheid (33 punten)
  • de kwaliteit van de aanvraag (32 punten)
  • en duurzame ontwikkeling  (0 punten)

De beoordelingscriteria en puntenverdeling zijn nader uitgewerkt in de Uitvoeringskader REACT EU Uitvragen 2021. Op basis van de puntenscores worden de voorstellen gerankt. De als hoogst scorende voorstellen, die minimaal als ‘voldoende’ (70 punten of meer) zijn beoordeeld, worden de deskundigencommissie voorgedragen voor subsidie. 

De aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van het SNN. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het nog beschikbare budget.

Zegt ook het Dagelijks Bestuur ‘ja’ tegen een aanvraag, dan voert het SNN nog één laatste controle uit: voldoet de aanvraag aan de (Europese) regelgeving en past het binnen de uitvoeringskader? Als ook dit positief is, wordt subsidie verleend aan het project. Het besluit wordt gepubliceerd in het EFRO Webportal.

Behandelproces

Uitvoeringskader

Download alle documenten

Vergaderdata Deskundigencommissie en Dagelijks Bestuur SNN

Download alle documenten

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de verleningsbeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn (de projectperiode tot maximaal 30 september 2023) in.

Behandelproces

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie). Je kunt het vaststellingsverzoek tot maximaal dertien weken na de einddatum van het project indienen.

Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens de projectperiode, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

 

Het verzoek tot vaststelling dien je in via het EFRO-webportaal.

Behandelproces

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall