Voucherregeling mkb Fryslân 2023

Locatie:
Friesland
Maximaal bedrag € 2.500 of € 5.000
Resterend budget
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

50% subsidie voor het laten opstellen van een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan of een adviesplan of volgen van een opleiding voor strategische HR.

Mijn dossier

Subsidie aanvragen

 • Liever niet. De subsidie wordt verleend aan de statutaire naam zoals deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

  Als je dus een aanvraag indient met de handelsnaam van jouw onderneming, dan passen wij dit aan naar de statutaire naam.

 • Er is op dit moment budget beschikbaar voor twee onderdelen: bedrijfsontwikkeling of strategisch HR. Bij het indienen van je aanvraag kies je voor welk onderdeel je een aanvraag wilt indienen: 

  • Laat je een ondernemers-, financierings-, procesoptimalisatie- of een innovatie-adviesplan opstellen? Dan valt jouw aanvraag onder bedrijfsontwikkeling.
  • Laat je een HR-beleidsplan opstellen, of is er sprake van het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling? Dan valt jouw aanvraag onder strategisch HR. 

  Let op: je kunt niet twee onderdelen combineren in één aanvraag.

 • In totaal mag je twee keer een subsidie ontvangen voor de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023. 

  Heb je bijvoorbeeld in 2021 subsidie ontvangen? Dan kun je in 2022 nog één aanvraag indienen. 

 • Je mag binnen deze regeling geen subsidie ontvangen voor een activiteit waarvoor al eerder subsidie is verstrekt. 

  Heb je bijvoorbeeld in 2021 subsidie ontvangen voor het laten opstellen van een bedrijfsplan? Dan kun je hier niet nogmaals subsidie voor ontvangen. 

Voorwaarden

 • Nee. Dit mag pas nadat je de subsidie bij ons hebt aangevraagd. 

  Je gaat een verplichting aan bij bijvoorbeeld het (mondeling) bevestigen van een opdracht of een ondertekening voor akkoord van een offerte. Ook als er is gestart met de werkzaamheden voordat je de aanvraag hebt ingediend, ben je de verplichting aangegaan.  

  Als je een verplichting bent aangegaan voor het indienen van de aanvraag, kom je niet in aanmerking voor subsidie.  

 • Nee. Je mag pas beginnen met het project nadat je het project bij ons hebt ingediend.  

  Dit houdt in dat je nog geen verplichting aangegaan mag zijn. Verder mag de externe deskundige nog geen werkzaamheden hebben uitgevoerd voor het project.  

 • Je kunt subsidie ontvangen voor het inhuren van een externe deskundige. Deze deskundige moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • De deskundige is onafhankelijk.  
  • De deskundige staat ingeschreven in een handelsregister. 
  • De deskundige is gekwalificeerd op grond van opleiding en ervaring. Dit beoordelen wij onder andere aan de hand van de ondernemingsactiviteiten. 
 • Als je subsidie aanvraagt voor het onderdeel bedrijfsontwikkeling of innovatie-advies, dan mag de deskundige alleen het plan opstellen. Uitvoerende werkzaamheden vallen niet onder subsidiabele kosten. Dit omdat we willen stimuleren dat de deskundige helpt om een bepaalde richting op te gaan. Het is de bedoeling dat je vervolgens zelf de vervolgstappen gaat nemen op basis van het advies in het plan.

  Als je subsidie aanvraagt voor het onderdeel strategisch HR, dan zijn uitvoerende werkzaamheden wel subsidiabel.

Kosten

 • Je moet minimaal € 1.000 aan subsidiabele kosten maken (exclusief btw). Ga je minder kosten maken? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor subsidie. 

 • Je vraagt de kosten exclusief btw aan. 

  Volgens de regeling mag er geen subsidie worden verstrekt voor verrekenbare of compensabele omzetbelasting (btw). Als je de kosten inclusief btw begroot, dan zullen wij deze kosten corrigeren. 

 • Dit mag. Let er hierbij wel op dat je alleen het bedrag aanvraagt dat in aanmerking komt voor subsidie. 

  Dit komt bijvoorbeeld voor als de externe deskundige na afloop van het project vervolgwerkzaamheden gaat uitvoeren naar aanleiding van het advies/de opleiding. 

 • Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de subsidiabele begrote kosten en het subsidiepercentage waar je recht op hebt.

  Is dit een ander bedrag dan het bedrag dat je hebt aangevraagd? Dan passen wij dit bedrag aan naar waar je recht op hebt.

 • Er kunnen niet meer kosten verleend worden dan de kosten die je hebt begroot.

  Wij beoordelen wel of deze kosten subsidiabel zijn. Daarom is het goed om ons hierover te informeren. De begroting zal dan afgetopt worden naar het bedrag dat je hebt opgegeven bij het indienen van de aanvraag. Als tijdens het project blijkt dat er kosten wegvallen die bij aanvraag wel zijn begroot, dan kun je deze kosten aanvullen met de kosten die je meer ging maken dan oorspronkelijk gedacht.  

Documenten

  • Samenvatting van het project waarin je kort omschrijft waar het project op ziet. 
  • Kopie bankafschrift (ter verificatie van het bankrekeningnummer)
  • Offerte van de externe deskundige voor het laten opstellen van een adviesplan of van de te volgen opleiding (hieruit blijkt ook dat er na afloop een scholingsbewijs wordt verstrekt) 

  Verder dien je de volgende downloads van onze website aan te leveren:

  • Ondertekening aanvraag 
  • Mkb-verklaring
  • De-minimisverklaring
  • Machtigingsformulier (als iemand anders jouw aanvraag indient)
 • In deze samenvatting omschrijf je waar jouw project op ziet. Denk hierbij aan de aanleiding en het doel van het project. Zorg er in de samenvatting voor dat wij een goed beeld krijgen bij wat je wilt gaan uitvoeren. Doe dit zo duidelijk mogelijk; dit geeft minder kans op vragen en een snellere afhandeling van jouw aanvraag.

 • Nee. Voor het indienen van een aanvraag zijn er documenten nodig die je met pen moet ondertekenen en inscannen.

  Tip: mogelijk kun je bij een copyshop of bij iemand die wel een printer heeft de documenten printen, ondertekenen en inscannen.

 • Maak dan een duidelijke foto van het document. Je kunt deze foto naar jezelf mailen, opslaan en vervolgens uploaden bij je aanvraag

 • Nee. Een fysieke handtekening is vereist (elke handtekening is dus uniek).  

Bankafschrift

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient;
  • de naam van de onderneming;
  • het logo van de bank.
 • Met het bankafschrift controleren we of de subsidie ook daadwerkelijk op de rekening wordt gestort van de onderneming die de aanvraag indient.

Mkb-toets

 • Je bent een mkb-onderneming wanneer:

  • er bij de onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en
  • de jaaromzet de € 50 miljoen of
  • de jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet overschrijdt.

  Wanneer er binnen jouw onderneming meer dan 250 fte werkzaam zijn, ben je geen mkb-onderneming. Je bent ook geen mkb-onderneming wanneer zowel jouw jaaromzet de € 50 miljoen als de balanstotaal de € 43 miljoen overschrijdt.

 • Hiervoor vul je de mkb-verklaring in. Meer informatie vind je op de pagina mkb-toets rekenvoorbeelden

 • De onderneming die de aanvraag indient, ondertekent de mkb-verklaring. Het ondertekenen gebeurt door een tekeningsbevoegd persoon binnen de onderneming.

De-minimissteun

 • De de-minimisverordening is een Europese Vrijstellingsverordening op grond waarvan onder andere subsidie kan worden verleend zonder dat dit staatssteun oplevert. De regeling op grond waarvan je subsidie aanvraagt valt hieronder. Je moet daarom een verklaring invullen hoeveel subsidie aan jouw bedrijf of groep van bedrijven is verleend. Je mag tot € 300.000 aan de-minimis steun ontvangen over drie jaren. 

  Voor de volgende branches gelden afwijkende bedragen: 

  • Visserij en aquacultuur - € 30.000
  • Primaire productie van landbouwproducten - € 20.000

  Meer informatie vind je op de website van Europa Decentraal 

 • De-minimissteun checklist

  De vragen in de verklaring zijn bedoeld om te kijken hoeveel de-minimissteun jouw onderneming mag ontvangen. Standaard mag jouw onderneming de-minimissteun van maximaal € 300.000 ontvangen.

  Voor een aantal sectoren geldt hier een uitzondering op en is er een ander maximum steunbedrag van toepassing. De eerste vraag in de verklaring is bedoeld om te kijken of dit voor jouw onderneming het geval is.

  Is de onderneming actief in een van de onderstaande sectoren, dan geldt een ander maximum:

  • visserij;
  • primaire productie van landbouwproducten;
  • verwerking en afzet van landbouwproducten.

  Zo kan aan een onderneming in de visserij- en aquacultuursector maximaal € 30.000 aan de-minimissteun worden verleend. Voor de landbouwsector kan een maximaal steunbedrag van € 20.000 worden gegeven aan primaire producenten van landbouwproducten.

  In de tweede vraag in de verklaring wordt gevraagd of jouw onderneming onderdeel is van een groep van verbonden ondernemingen. De maximale de-minimissteun die jouw onderneming mag ontvangen geldt namelijk voor alle verbonden ondernemingen in jouw groep.

  Is jouw onderneming een verbonden onderneming? Dan vink je ‘ja’ aan. Is jouw onderneming niet verbonden met andere ondernemingen? Dan vink je ‘nee’ aan.

  Lees in de rest van de veelgestelde vragen over de de-minimissteun meer over verbonden ondernemingen.

  Verklaring

  In de verklaring wordt gevraagd om een begindatum van de periode in te vullen. De periode die hier bedoeld wordt is: de afgelopen drie jaren vanaf de datum waarop je deze verklaring ondertekent. Dit is de periode waarin je onderneming het maximale bedrag aan de-minimissteun mag ontvangen. Je bepaalt de begindatum van deze periode door de datum van ondertekening van de verklaring te nemen en dan drie jaar terug te rekenen.

  Voorbeeld: Stel dat de datum van ondertekening van de verklaring 31 januari 2024 is. Dan reken je drie jaar terug en is de begindatum van de periode 31 januari 2021. Dit is dan de datum die je invult. Bestaat jouw onderneming korter dan drie jaar? Vul dan de datum in waarop jouw onderneming is opgericht.

  Als je de begindatum van de periode hebt berekend ga je na of jouw onderneming (of een verbonden onderneming) vanaf deze datum tot aan de datum van indiening de-minimissteun heeft ontvangen. Kies daarna de optie op de verklaring die van toepassing is: geen de-minimissteun is toegekend of de-minimissteun is toegekend.  

  Geen de-minimissteun is toegekend
  Dit vakje vink je aan als jouw onderneming (of een verbonden onderneming) geen de-minimissteun heeft ontvangen in de berekende periode.

  De-minimissteun is toegekend
  Heb je in de berekende periode wel de-minimissteun ontvangen? Dan vink je dit vakje aan. Vervolgens geef je aan of je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties en/of van het SNN. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van andere instanties lever je een kopie van dat besluit aan. Als je de-minimissteun hebt ontvangen van het SNN vul je de projectnummers in. Vervolgens tel je alle bedragen dat je aan de-minimissteun hebt ontvangen bij elkaar op. Dit totaalbedrag vul je in bij ‘Voor een totaalbedrag van’.

  Ondertekening

  De laatste stap is het invullen van de gegevens van jouw onderneming. Dit is de onderneming waarvoor je de subsidie aanvraagt. Vervolgens vul je je eigen gegevens, de plaats van ondertekening en de datum van het invullen van de de-minimisverklaring in. Als laatste zet je je handtekening. Dit doe je met een pen. Een digitale handtekening is niet toegestaan.  

Offerte

 • Wij kunnen dan het volgende beoordelen:

  • Of de kosten aansluiten met de inhoud van het project.
  • Of de kosten aansluiten met het begrote bedrag.
  • De marktconformiteit van de kosten.
  • De deskundigheid en onafhankelijkheid (indien van toepassing).
 • Als er geen offerte is, dan kun je de kosten ook onderbouwen met bijvoorbeeld mailcontact met de partij waaruit de prijs blijkt, een prijsopgave of een afbeelding van de opleiding. Dit zodat wij kunnen beoordelen of de begrote kosten subsidiabel zijn. 

  Voor bijvoorbeeld het inhuren van een externe deskundige willen wij weten wie deze partij is, wat voor werkzaamheden deze partij gaat uitvoeren en voor welk uurtarief. Voor het volgen van een opleiding willen wij weten hoe je op het begrote bedrag bent gekomen. 

   

 • Nee, dit mag niet. Hiermee geef je al een akkoord op de activiteiten en ga je de verplichting aan met de externe deskundige. 

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar bijvoorbeeld een subsidieadviseur of de externe deskundige, dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je deze persoon toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt dit formulier downloaden op onze website onder het kopje downloads. 

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Subsidie aangevraagd

 • Is er tijdens het project een wijziging? Of heb je meer tijd nodig om het project uit te voeren? Dien dan een wijzigingsverzoek in. Je kunt dit doen in het eLoket. Wij zullen de wijziging vervolgens beoordelen.  

 • Je kunt tijdens het project nog een andere externe deskundige inschakelen. Hierbij is het wel belangrijk dat je dit bij ons meldt met een een wijzigingsverzoek. Je levert in dit verzoek een nieuwe offerte aan van de nieuwe externe deskundige. Wij zullen dan beoordelen of deze externe deskundige aan de voorwaarden van de subsidie voldoet.
   

 • De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat wij bij aanvraag hebben verleend. Vallen de kosten lager uit dan verleend, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd. 

  Valt jouw project niet in de steekproef maar heb je minder kosten gemaakt? Meld dit dan aan ons.  

 • Nadat jouw aanvraag is beschikt, moet je het project binnen de volgende periode afronden:

  • Bij het laten opstellen van een adviesplan: binnen 6 maanden 
  • Bij het volgen van een opleiding: binnen 12 maanden
 • In bijzondere gevallen is het mogelijk om een project met één maand te verlengen. Je kunt dit aanvragen met een wijzigingsverzoek in het eLoket. Omschrijf bij dit verzoek de reden waarom je meer tijd nodig hebt voor het project. Wij zullen dit dan beoordelen. 

 • Na de aangegeven einddatum van van jouw project in het eLoket ontvang je een e-mail van ons. Hierin staat dat de subsidie ambtshalve is vastgesteld of dat het project in de steekproef valt.

  Als het project in de steekproef valt, dan moet je een vaststellingsverzoek indienen. Hierbij lever je de volgende stukken aan: 

  • Ondertekening vaststelling.
  • De ondertekende offerte of opdrachtovereenkomst van de externe deskundige met datum van ondertekening.
  • De factuur van de uitgevoerde activiteit(en).
  • Het betaalbewijs van de factuur.
  • Het opgestelde adviesplan door de externe deskundige (indien van toepassing).
  • Het scholingsbewijs van de gevolgde opleiding (indien van toepassing).
  • Machtigingsformulier (indien van toepassing).

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Friese landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Drentse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Subsidie Mkb personeel en scholing (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het opstellen van strategisch personeelsadvies- en/of beleid op te laten stellen, je personeel bij te scholen op nieuwe vaardigheden en competenties óf door een personeelsmedewerker in dienst te nemen.

Subsidie Mkb digitalisering en robotisering (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het laten opstellen van een digitaliseringsadvies en/of voor de investering in hard- en software.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Mkb-ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen subsidie van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Strategische, groene projecten (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Draag jij met jouw project bij aan het versnellen van de overgang naar een fossielvrije en circulaire economie in de provincie Groningen en/of de gemeente Emmen? Ga je hiervoor investeren in een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof of ‘net zero’ maakindustriebedrijven of bouw je een...

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie start-up fonds

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang max. € 10.000.000,- subsidie voor investeringen in innovatieve duurzame start-ups.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*50%* subsidie voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

Subsidie investering en opleiding (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 september 2025

Ontvang max. €7.500.000,- subsidie voor investeringen in de proces- en maakindustrie én de scholing van nieuw en bestaand personeel.

Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Fysieke investeringen - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Groningen

Fysieke Investeringen - Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Drenthe

Fysieke investeringen - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Fryslân

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2019

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2018

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2017

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Bedrijven krijgen subsidie tot maximaal 30% van het...