MIT Haalbaarheid 2023 veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de MIT Haalbaarheid 2023. 

Over de subsidie

 • Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of proces, maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Met de subsidie MIT Haalbaarheid is het mogelijk een haalbaarheidsonderzoek te doen. Op die manier krijg je inzicht krijgt in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen én risico's van jouw vernieuwende idee, project, dienst of proces. Hierdoor kun je antwoord krijgen op vragen zoals: welke middelen zijn nodig om het project succesvol te kunnen doorvoeren en wat zijn uiteindelijk de slaagkansen? Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet je uiteindelijk een beslissing kunnen nemen of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van je vernieuwende idee.

  Je kunt 40% subsidie krijgen voor:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie;
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.

KIA's

 • KIA's zijn Kennis- en Innovatieagenda's. Er zijn zes KIA's: 

  • Energie en Duurzaamheid 
  • Gezondheid en Zorg 
  • Landbouw, Water en Voedsel 
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën 
  • Maatschappelijk verdienvermogen 

  Om voor de MIT subsidie in aanmerking te komen moet het project passen binnen één van de KIA’s zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën (bijlage I bij de regeling). Dit document is op nationaal niveau door de topsectoren uitgewerkt en vastgesteld.  

 • Je vindt meer informatie over KIA's in het document 'Missies en Sleuteltechnologiëen'. Deze kun je vinden op de subsidiepagina van de MIT Haalbaarheid 2023 onder 'Regeling & Toelichting'. Ook kun je het document terugvinden in bijlage I van de regeling MIT Haalbaarheid. 

Haalbaarheidsonderzoek

 • Bijvoorbeeld testen welk materiaal het beste gebruikt kan worden, welke technologie kan worden toegepast, hoe bepaalde elementen interactie met elkaar hebben of welke combinaties in potentie geschikt kunnen zijn. Het is niet de bedoeling dat je een prototype van het uiteindelijk beoogde product, proces of dienst maakt. Dan ben je al bezig met het ontwikkelen. Het is wel mogelijk om prototypes van onderdelen of elementen te maken die je in een gesimuleerde omgeving (bijvoorbeeld een laboratorium of een digitale onderzoeksomgeving) gaat testen, zolang deze gericht zijn op het beantwoorden van technische haalbaarheidsvragen. 

 • Jouw project is innovatief als het nieuw is voor Nederland óf het heeft een aanmerkelijk vernieuwing in zich.  

 • Bij een haalbaarheidsstudie kan worden gedacht aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, opstellen van modellen en berekeningen om te onderzoeken of een idee technisch haalbaar is, marktverkenning, concurrentieanalyse. 

 • Het haalbaarheidsproject moet binnen twaalf maanden na de start van het haalbaarheidsproject zijn afgerond.

Subsidiebudget

 • Er bestaat een kans dat er meer (complete) aanvragen worden ingediend dan dat er subsidiebudget beschikbaar is. Een loting door een notaris bepaalt dan op welke volgorde aanvragen in aanmerking komen voor subsidie. De aanvragen worden dan inhoudelijk op volgorde beoordeeld tot het subsidiebudget op is. 

  Uitgeloot? Het is dan nog steeds mogelijk dat jouw aanvraag alsnog voor subsidie in aanmerking komt. Het kan namelijk zo zijn dat aanvragen niet voldoen aan de voorwaarden of op eigen verzoek worden ingetrokken. Mocht je aanvraag alsnog in behandeling genomen worden, dan ontvang je hierover bericht van ons. 

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Juridische organisatiestructuur

 • Hierdoor krijgen wij een volledig inzicht in het verband van ondernemingen van de onderneming die de aanvraag indient. Wij kunnen op basis van de structuur onder andere de volgende zaken toetsen: 

  • Of er wordt voldaan aan de definitie van een mkb-onderneming;  

  • Of er nog bijzonderheden zijn die we mee moeten nemen in de beoordeling van de aanvraag (wordt er bijvoorbeeld een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit? Of is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eerder een aanvraag heeft ingediend?). 

 • Dit bestaat uit de structuur van het verband van ondernemingen. Deze moet schematisch worden weergegeven inclusief de deelnemingspercentages. Per onderneming moeten de volgende gegevens worden genoemd op basis van de meest recente gegevens (voor elke onderneming voor hetzelfde jaartal): 

  • aantal fte;
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Dit zijn alle ondernemingen zoals ook opgenomen in de juridische organisatiestructuur.

   

 • Een onderneming zien we als een verbonden onderneming wanneer sprake is van overheersende zeggenschap over de andere onderneming(en). Als de ene onderneming overheersende zeggenschap heeft over een andere onderneming zien we beide ondernemingen als één onderneming.

  Er is sprake van overheersende zeggenschap in de volgende situaties: 

  a. één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming; 
   
  b. één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan; 
   
  c. één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming. 
   
  d. één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming. 

  Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de hierboven genoemde situaties verbonden zijn, worden ook als één onderneming beschouwd. 

  Meer informatie over verbonden ondernemingen vind je in artikel 3 van de  Algemene Groepsvrijstellings­verordening (AGVV).

 • Een partneronderneming bezit minstens 25% en hoogstens 50% van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor minstens 25% en hoogstens 50% in bezit van een andere onderneming.

  Deze drempel van 25% geldt niet wanneer dat percentage in handen is van openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, personen die geregeld risicokapitaal beleggen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, of institutionele beleggers (met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen) op voorwaarde dat deze niet als verbonden onderneming worden beschouwd. Een participatie- of risicokapitaalmaatschappij is een onderneming die specifiek als doelstelling heeft het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen en eventueel het al dan niet deelnemen aan het bestuur van die ondernemingen. Op het moment dat de participatiemaatschappij meer dan 50% van de aandelen heeft, verandert dit. Dan hebben zij in principe overheersende zeggenschap. In dit geval wordt de participatiemaatschappij een ‘verbonden onderneming’.

  Bij meer dan 50% spreken we van een verbonden onderneming.

Loonkosten

 • In de categorie ‘loonkosten’ zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • Personeel in loondienst van de onderneming die de subsidie aanvraagt;
  • Personeel in loondienst van een verbonden onderneming;
  • De eigenaar van een holding die wordt verloond via een management fee;
  • De eigenaar van een eenmanszaak of vennoten.


  De kosten van uitzendkrachten, gedetacheerden of stagiairs komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • Nee. De uren van medewerkers die in loondienst zijn bij een partneronderneming van de aanvragende onderneming zijn niet subsidiabel.

 • Loonkosten zijn subsidiabel voor alle direct betrokken personen die in loondienst zijn bij de aanvragende organisatie. Dit geldt ook voor personen van een verbonden onderneming (inclusief holding B.V. en management B.V.) of eigenaren van ondernemingen die niet worden verloond.

  Opgesomd zijn de volgende loonkosten zijn subsidiabel:

  • Medewerkers in loondienst bij de onderneming die de subsidie aanvraagt;
  • Medewerkers in loondienst bij een verbonden onderneming van de aanvrager;
  • Zelfstandigen die geen brutoloon ontvangen, waarbij voor de aangifte inkomstenbelasting sprake is van ‘winst uit onderneming’;
  • DGA’s die niet worden verloond (bijvoorbeeld in V.O.F.’s, maatschappen of eenmanszaken);
  • (Onbezoldigde) bestuurders indien zij als bestuurder geregistreerd staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Loonkosten van een DGA zijn wel subsidiabel als deze DGA ook als bestuurder staat ingeschreven. Dit moet uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken.

  De loonkosten van deze DGA’s zijn subsidiabel als ze  volgens de Kamer van Koophandel bestuurder zijn.
   

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Projectplan

 • Hiermee zorg je ervoor dat er geen belangrijke informatie over je project ontbreekt bij de aanvraag. Zo verloopt de beoordeling van je aanvraag sneller en soepeler.  

  Let op! Het is belangrijk dat je alle vragen in het projectplan overneemt en herkenbaar en in de aangegeven volgorde beantwoordt. 

 • Er zit geen maximum aan het aantal pagina's. We adviseren het projectplan zo beknopt mogelijk te houden.

 • Nee, er mag niet van het format projectplan worden afgeweken.

Ondertekening aanvraag

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Uittreksel Kamer van Koophandel

 • Er moet een uittreksel van de aanvragende onderneming worden aangeleverd bij de aanvraag.

MKB-toets

Heb je vragen over de MKB-toets? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de MKB-toets

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de-minimissteun

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall