Subsidie Kennisontwikkeling 2017 aangevraagd en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Wachtend op verlening, Lopend of al in Vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag Kennisontwikkeling 2017 gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

Fases van het subsidietraject

Het SNN controleert of de aanvraag compleet is. Zo ja, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de deskundigencommissie. Deze beoordeelt de aanvraag op vijf punten:

  • de bijdrage aan de doelstelling van het OP EFRO (30 punten)
  • de mate van innovativiteit (25 punten)
  • de kwaliteit van de business case (20 punten)
  • de kwaliteit van de aanvraag (10 punten)
  • en duurzaamheid (15 punten).

Bij een score van ten minste 70 punten, waarvan 1 punt op duurzaamheid, adviseert de deskundigencommissie het SNN om subsidie toe te kennen. Het SNN controleert vervolgens of de aanvraag ook voldoet aan de (Europese) regelgeving en de regionale beleidskaders: de beleidsregel call Kennisontwikkeling 2017, de REES, de AGVV, het OP EFRO, de RIS3 en de NIA. Als ook deze toetsing positief is, wordt subsidie verleend aan het project.
 

Een toelichting op de beoordelingscriteria en puntenverdeling zijn uitgewerkt in artikel 8 van de uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling 2017.

Behandelproces

Uitvoeringsregeling

Download alle documenten

Vergaderdata Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

Download alle documenten

Er is een akkoord gegeven op de aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen.
Binnen drie jaar na afgifte van de verleningsbeschikking moet het project voltooid zijn.

Behandelproces

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de overeenkomst. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.
De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Behandelproces

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Europese subsidies

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij anderen ondernemers inspireren met jouw projecten?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall