Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB veelgestelde vragen

Budget

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de complete subsidieaanvragen. Is de aanvraag nog niet compleet? Dan geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking de dag waarop de subsidieaanvraag compleet is.

  Wanneer het subsidiebudget op enig moment op raakt, dan volgt een rangschikking op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Dit wordt tot op de minuut geregistreerd. De inhoudelijke controle gaat net zo lang door totdat het budget volledig is verdeeld.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Voorwaarden

 • Als er sprake is van het inschakelen van een leverancier, dan moet deze onafhankelijk zijn van de aanvragende onderneming. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij er geen sprake is van een onafhankelijke leverancier:

  • Als de leverancier en de aanvrager deel uit maken van hetzelfde verband van ondernemingen
  • Als de leverancier een (financieel) belang in de aanvragende onderneming heeft;
  • Als de subsidieaanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de onderneming van de leverancier;
  • Als de directeur van de aanvragende onderneming ook de directeur van de leveranciersbedrijf is;
  • De aanvrager heeft of runt met de leverancier samen een andere onderneming, zijn vennoten in die onderneming, zijn collega's in een andere onderneming, zijn getrouwd/levenspartners en/of zijn tegelijkertijd in een andere setting gelijkwaardige zakenpartners;
  • In geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad (ouder/kind/broer/zuster) tussen aanvrager en leverancier;
  • Als de leverancier een duidelijk belang heeft in de uitkomsten van het project, verder dan gebruikelijk is.

  Deze opsomming is niet limitatief.

 • Een obstakelvrij project is een project dat zonder verdere belemmeringen kan worden gerealiseerd. Mogelijke belemmeringen zijn het (nog) niet voldoen aan wettelijke voorschriften, vergunningsbepalingen of algemene regels. Hierbij kan gedacht worden aan het beschikken over een bouwvergunning of een vergunning in het kader van de natuurwet (als er sprake is van het mogelijk aanwezig zijn van beschermde soorten zoals vleermuizen, mussen, gierzwaluwen etc.) of  in voorkomende situaties de toestemming van de eigenaar van de betreffende locatie.

 • Ja, er mogen meerdere offertes van meerdere partijen worden aangeleverd in dezelfde aanvraag. 

 • ​​​​​​Met deze offerte kunnen wij toetsen of de kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen we aan de hand van de offerte toetsen of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.

  • Een specificatie van de kosten:
   - het aantal uren;
   - het uurtarief;
   - de activiteiten.
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. 

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie kan de offerte helaas als ongeldig worden verklaard.

 • Ja, je mag voor elke vestigingslocatie in de provincie Drenthe een aanvraag indienen. 

  Let op: elke vestigingslocatie kan één keer subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

   

 • Nee, dat hoeft niet. Als huurder mag je ook een aanvraag indienen, mits je aantoonbaar toestemming hebt verkregen van de eigenaar voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

 • Dit is een gebouw met een eigen postadres dat in gebruik of beheer is door de onderneming of organisatie van de aanvrager. Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging is gescheiden van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.

 • Onder het aangaan van een verplichting wordt bijvoorbeeld het akkoord gaan met een offerte van een deskundige bedoeld (ongeacht of dit schriftelijk, online of mondeling is). 

 • Het project is uiterlijk anderhalf jaar na verlening van de subsidie gerealiseerd en afgerond zoals staat in de subsidieaanvraag en de beschikking.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Ondertekening aanvraag

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina over de-minimissteun

 

Terug naar de subsidie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall