MIT Haalbaarheid 2024

Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Maximaal bedrag € 20.000,00
Resterend budget € 0,00
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 september 2024

Subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces. Ontvang subsidie voor 40% van de kosten voor o.a. materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige.

Over de subsidie

 • Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of proces, maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Met de subsidie MIT Haalbaarheid is het mogelijk een haalbaarheidsonderzoek te doen. Op die manier krijg je inzicht krijgt in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen én risico's van jouw vernieuwende idee, project, dienst of proces. Hierdoor kun je antwoord krijgen op vragen zoals: welke middelen zijn nodig om het project succesvol te kunnen doorvoeren en wat zijn uiteindelijk de slaagkansen? Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet je uiteindelijk een beslissing kunnen nemen of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van je vernieuwende idee.

  Je kunt 40% subsidie krijgen voor:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie;
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.
 • Het is mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een softwarematige innovatie, alleen moet deze altijd verbonden zijn aan een fysiek product. De innovatie mag niet alleen bestaan uit het ontwikkelen van software. Als je haalbaarheidsonderzoek is gericht op software, zoals apps of beveiligingssoftware, is het belangrijk dat deze verbonden is aan een fysiek product. Alleenstaande software zonder fysiek product komt niet in aanmerking voor de MIT.

  Daarnaast moet je innovatie altijd verbonden zijn aan een van de eerste 5 KIA's:

  1. Klimaat en Energie
  2. Circulaire Economie
  3. Landbouw, Water en Voedsel
  4. Gezondheid en Zorg
  5. Veiligheid

KIA's (Kennis- en Innovatie Agenda's)

 • KIA's zijn Kennis- en Innovatieagenda's. Om voor de subsidie MIT in aanmerking te komen moet het project passen binnen één van de KIA’s zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën (bijlage I bij de regeling). Dit document is op nationaal niveau door de topsectoren uitgewerkt en vastgesteld.  

  Er zijn in totaal 8 KIA's. KIA 1 tot en met 5 zijn maatschappelijke vraagstukken die in de sectoren spelen. Een van deze vijf KIA's vormt altijd de basis van je project. KIA 6 tot en met 8 kun je gebruiken om het vraagstuk op te lossen. Deze laatste drie KIA's zijn dus altijd verbonden aan een van de eerste vijf KIA's.

  Dit zijn de 8 KIA's: 

  1. Klimaat en Energie
  2. Circulaire Economie
  3. Landbouw, Water en Voedsel
  4. Gezondheid en Zorg
  5. Veiligheid
    
  6. Sleuteltechnologieën
  7. Digitalisering
  8. Maatschappelijk Verdienvermogen
 • Een samenvatting van de KIA's vind je in het document 'Publicatie KIA's'. 

  Wil je de volledige KIA lezen? Kijk dan bij 'De Kennis- en Innovatie Agenda's (KIA's)' op de subsidiepagina van de MIT Haalbaarheid 2024. Ook kun je het document terugvinden in bijlage I van de regeling MIT Haalbaarheid onder het kopje 'Wet- en regelgeving'.

 • De KIA’s worden door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenspraak met de topsectoren steeds voor drie jaar vastgesteld. De huidige KIA's zijn vastgesteld voor de periode 2024-2027. Dat heeft als achterliggende reden dat omstandigheden steeds veranderen en technologieën die beschikbaar zijn steeds meer worden toegepast. De wijzigingen worden doorgevoerd om de KIA’s up to date te houden en de mkb’ers uit te dagen om te blijven bijdragen aan relevante maatschappelijke vraagstukken.  

 • De KIA’s zijn als volgt opgebouwd:

  De KIA's 1 tot en met 5 zijn maatschappelijke vraagstukken die in de betreffende sectoren spelen. Om deze vraagstukken op te lossen worden mkb’ers uitgedaagd om deze problemen op te lossen met innovaties. Eén van deze KIA’s is daarom altijd de basis van het haalbaarheidsonderzoek. 

  Om deze vraagstukken op te lossen kun je gebruik maken van de opties/onderzoeksgebieden die KIA 6-8 bieden. 

  Voorbeeld
  KIA 6 gaat over sleuteltechnologieën: Dit gaat over het ontwikkelen van specifieke technieken die nodig zijn om een probleem uit KIA 1-5 op te lossen. Bijvoorbeeld een probleem uit KIA 2 (circulaire economie) is het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen (virgin materials). KIA 6 (sleuteltechnologie) beschrijft onder 2: Een ondersteunende bijdrage te leveren aan verbrede of versnelde toepassing van een of meer sleuteltechnologieën, bijvoorbeeld door de integratie ervan in producten, processen of diensten te vergemakkelijken. 
  Oftewel: Ziet je haalbaarheidsonderzoek op het beter kunnen recyclen van bouwafval om dit weer inzetbaar te maken in de bouw (of een andere sector) dan zou je deze combinatie kunnen aanvragen (zonder dat het probleem uit KIA 2 meteen op te lossen valt na ontwikkeling van je ‘idee’). 

  Belangrijk om te weten:
  KIA 6 bevat ook het onderdeel sleuteltechnologie AI: Deze gaat dus in de basis over het doorontwikkelen van AI als technologie en niet over het inzetten van AI ten behoeve van bestaande problemen (zoals benoemd in KIA 1-5). 

  KIA 7 gaat over digitalisering. Ook hierbij gaat het om hoe deze beschreven technologieën kunnen helpen om de problemen uit KIA 1-5 op te lossen. Een project dat ziet op het ontwikkelen van software, zoals ten behoeve van apps, is niet mogelijk. 

Haalbaarheidsonderzoek

 • Bijvoorbeeld testen welk materiaal het beste gebruikt kan worden, welke technologie kan worden toegepast, hoe bepaalde elementen interactie met elkaar hebben of welke combinaties in potentie geschikt kunnen zijn. Het is niet de bedoeling dat je een prototype van het uiteindelijk beoogde product, proces of dienst maakt. Dan ben je al bezig met het ontwikkelen. Het is wel mogelijk om prototypes van onderdelen of elementen te maken die je in een gesimuleerde omgeving (bijvoorbeeld een laboratorium of een digitale onderzoeksomgeving) gaat testen, zolang deze gericht zijn op het beantwoorden van technische haalbaarheidsvragen. 

 • Bij een haalbaarheidsstudie kan worden gedacht aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, opstellen van modellen en berekeningen om te onderzoeken of een idee technisch haalbaar is, marktverkenning, concurrentieanalyse. 

 • Jouw project is innovatief als het nieuw is voor Nederland óf het heeft een aanmerkelijk vernieuwing in zich.  

 • Het haalbaarheidsproject moet binnen twaalf maanden na de start van het haalbaarheidsproject zijn afgerond.

 • Er zijn verschillen tussen de MIT Haalbaarheid en de Mkb haalbaarheidsvoucher. 

  Bij de Mkb haalbaarheidsvoucher:

  • maak je gebruik van een proeftuin, waardoor je sneller en gerichter tot een beslissing kunt komen. 
  • is er grote rol en betrokkenheid vanuit de eerstelijnsorganisaties. 
  • is het mogelijk om trainingen en workshops te volgen bij de proeftuin als deze betrekking hebben op het onderzoek dat jij daar uitvoert naar jouw idee. 
  • ligt de maximum subsidie hoger, namelijk € 45.000. Bij de MIT Haalbaarheid is dit € 20.000. 

Subsidiebudget

 • Er bestaat een kans dat er meer (complete) aanvragen worden ingediend dan dat er subsidiebudget beschikbaar is. Een loting door een notaris bepaalt dan op welke volgorde aanvragen in aanmerking komen voor subsidie. De aanvragen worden dan inhoudelijk op volgorde beoordeeld tot het subsidiebudget op is. 

  Uitgeloot? Het is dan nog steeds mogelijk dat jouw aanvraag alsnog voor subsidie in aanmerking komt. Het kan namelijk zo zijn dat aanvragen niet voldoen aan de voorwaarden of op eigen verzoek worden ingetrokken. Mocht je aanvraag alsnog in behandeling genomen worden, dan ontvang je hierover bericht van ons. 

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Juridische organisatiestructuur

 • Hierdoor krijgen wij een volledig inzicht in het verband van ondernemingen van de onderneming die de aanvraag indient. Wij kunnen op basis van de structuur onder andere de volgende zaken toetsen: 

  • Of er wordt voldaan aan de definitie van een mkb-onderneming;  

  • Of er nog bijzonderheden zijn die we mee moeten nemen in de beoordeling van de aanvraag (wordt er bijvoorbeeld een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit? Of is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eerder een aanvraag heeft ingediend?). 

 • Dit bestaat uit de structuur van het verband van ondernemingen. Deze moet schematisch worden weergegeven inclusief de deelnemingspercentages. Per onderneming moeten de volgende gegevens worden genoemd op basis van de meest recente gegevens (voor elke onderneming voor hetzelfde jaartal): 

  • aantal fte;
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Dit zijn alle ondernemingen zoals ook opgenomen in de juridische organisatiestructuur.

   

 • Een onderneming beschouwen we voor de de-minimis als een verbonden onderneming als sprake is van zeggenschap over de andere onderneming(en). Als de ene onderneming zeggenschap heeft over een andere onderneming beschouwen we beide ondernemingen als één onderneming voor de de-minimis. Het maakt niet uit of de ondernemingen een fiscale eenheid zijn.

  In de de-minimisverordening is het als volgt beschreven:

  Eén onderneming omvat voor de toepassing van deze verordening alle ondernemingen die ten minste één van de volgende banden met elkaar onderhouden:

  a. één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming;

  b. één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;

  c. één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming.

  d. één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.

  Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de in de eerste alinea, onder a. tot en met d., bedoelde banden onderhouden, worden ook als één onderneming beschouwd.

 • Een partneronderneming bezit minstens 25% en hoogstens 50% van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor minstens 25% en hoogstens 50% in bezit van een andere onderneming.

  Deze drempel van 25% geldt niet wanneer dat percentage in handen is van openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, personen die geregeld risicokapitaal beleggen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, of institutionele beleggers (met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen) op voorwaarde dat deze niet als verbonden onderneming worden beschouwd. Een participatie- of risicokapitaalmaatschappij is een onderneming die specifiek als doelstelling heeft het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen en eventueel het al dan niet deelnemen aan het bestuur van die ondernemingen. Op het moment dat de participatiemaatschappij meer dan 50% van de aandelen heeft, verandert dit. Dan hebben zij in principe overheersende zeggenschap. In dit geval wordt de participatiemaatschappij een ‘verbonden onderneming’.

  Bij meer dan 50% spreken we van een verbonden onderneming.

Loonkosten

 • In de categorie ‘loonkosten’ zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • Personeel in loondienst van de onderneming die de subsidie aanvraagt;
  • Personeel in loondienst van een verbonden of partneronderneming;
  • De eigenaar van een holding die wordt verloond via een management fee;
  • De eigenaar van een eenmanszaak of vennoten.


  De kosten van uitzendkrachten, gedetacheerden of stagiairs komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • Loonkosten zijn subsidiabel voor alle direct betrokken personen die in loondienst zijn bij de aanvragende organisatie. Dit geldt ook voor personen van een verbonden of partneronderneming (inclusief holding B.V. en management B.V.) of eigenaren van ondernemingen die niet worden verloond.

  Opgesomd zijn de volgende loonkosten zijn subsidiabel:

  • Medewerkers in loondienst bij de onderneming die de subsidie aanvraagt;
  • Medewerkers in loondienst bij een verbonden of partneronderneming van de aanvrager;
  • Zelfstandigen die geen brutoloon ontvangen, waarbij voor de aangifte inkomstenbelasting sprake is van ‘winst uit onderneming’;
  • DGA’s die niet worden verloond (bijvoorbeeld in V.O.F.’s, maatschappen of eenmanszaken);
  • (Onbezoldigde) bestuurders indien zij als bestuurder geregistreerd staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Loonkosten van een DGA zijn wel subsidiabel als deze DGA ook als bestuurder staat ingeschreven. Dit moet uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken.

  De loonkosten van deze DGA’s zijn subsidiabel als ze  volgens de Kamer van Koophandel bestuurder zijn.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Projectplan

 • Hiermee zorg je ervoor dat er geen belangrijke informatie over je project ontbreekt bij de aanvraag. Zo verloopt de beoordeling van je aanvraag sneller en soepeler.  

  Let op! Het is belangrijk dat je alle vragen in het projectplan overneemt en herkenbaar en in de aangegeven volgorde beantwoordt. 

 • Probeer het projectplan niet groter dan 5 pagina's te maken. Houdt daarbij rekening met de minimale lettergrootte van 11pt en een regelafstand van minimaal 1. 

 • We raden je sterk af om af te wijken van het format projectplan. Door af te wijken van het format loop je risico dat er benodigde informatie ontbreekt bij de aanvraag, waardoor de aanvraag niet compleet is. 

Ondertekening aanvraag

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Uittreksel Kamer van Koophandel

 • Het aanleveren van een uittreksel van de Kamer van Koophandel is niet verplicht. Wel kan het handig zijn om aan te tonen wie er bevoegd is om te ondertekenen namens de organisatie. Het is namelijk wel verplicht om de tekenbevoegdheid aan te tonen. De documenten waarbij een handtekening vereist is, moeten ondertekend worden door iemand die bevoegd is om dat namens de organisatie te doen. 

  Dit kun je aantonen door een bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat deze persoon bevoegd is om binnen de organisatie te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld met een KvK-uittreksel, statuten of een intern autorisatieschema.

Mkb-toets

Heb je vragen over de MKB-toets? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de MKB-toets

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de-minimissteun

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Friese landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Drentse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

MIT R&D Samenwerking 2024

Binnenkort open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 11 juni 2024

Vraag samen met andere mkb’ers 35% subsidie aan voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor een product, dienst of proces.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

(Verder) werken aan onderscheidend vermogen (EFRO)

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 16 september 2024

Werken jullie aan nieuwe maatschappelijk-economische verdienmodellen waarmee Noord Nederland een verschil kan maken? Doen jullie dit volgens een heldere visie en een systematische aanpak en zijn jullie toe aan een nieuwe stap in dit proces? Vraag dan deze subsidie aan.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Mkb-ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen subsidie van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Valorisatie 2023 Klein (van €100.000 tot €350.000)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Maakt jouw innovatieve project economische en maatschappelijke impact op Noord-Nederland? En draag je bij aan een slimmer, groener, socialer en inclusievere regio? Ontwikkel, test en demonstreer met deze subsidie (€ 100.000 tot € 350.000) een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Valorisatie 2023 Middelgroot (van €350.000 tot €800.000)

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Maakt jouw innovatieve project economische en maatschappelijke impact op Noord-Nederland? En draag je bij aan een slimmer, groener, socialer en inclusievere regio? Ontwikkel, test en demonstreer met deze subsidie (€ 350.000 tot € 800.000) een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Mkb haalbaarheidsvoucher (EFRO)

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 30 november 2024

Ben jij een mkb'er? En wil jij de haalbaarheid van jouw innovatieve idee toetsen? Dit kan bij een noordelijke proeftuin. Vraag deze subsidie aan voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek bij een noordelijke proeftuin.

MIT Haalbaarheid 2023

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces. Ontvang subsidie voor 40% van de kosten voor o.a. materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige.

Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*50%* subsidie voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

EBG InnovatieregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang een subsidie voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of productiemethode.

Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Samenwerking voor innovaties - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Groningen

Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Samenwerking EIP - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Groningen

Samenwerking EIP - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Fryslân

Samenwerking EIP - Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Drenthe

MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2020

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

MIT Haalbaarheid 2022

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*40%* subsidie voor een haalbaarheidsproject

Tender Valorisatie 2022

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de tender Valorisatie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen.

Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Valorisatie 2019

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie 2019 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Valorisatie 2018

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie 2018 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Tender Valorisatie 2017

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Valorisatie 2017 helpt bedrijven, maar ook kennisinstellingen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Open Innovatie Call

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De Open Innovatie Call is een uitnodiging aan bedrijven en kennisinstellingen om samen te bouwen aan een sterk innovatieklimaat.

REACT EU: Innovatie-ecosysteem Kennisinstellingen

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie wordt gefinancierd uit het React EU Fonds. Met het subsidiebudget uit dit Fonds stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

REACT EU: Innovatie-ecosysteem Duurzame gezondheid

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Speel jij, samen met andere ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen, in op de toekomst en maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 die de komende jaren hét verschil gaan maken voor Noord-NL?

Proeftuinen 2019

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2019 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Proeftuinen 2018

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2018 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Proeftuinen 2016 ronde 2

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2016 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Proeftuinen 2016

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

In een proeftuin kunnen ondernemers innovatieve nieuwe producten testen. De Subsidie Proeftuinen 2016 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen.

Open Innovatiekans Noord-Nederland

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Speel jij, samen met andere ondernemers, bedrijven en (kennis)instellingen, in op de toekomst en maatschappelijke uitdagingen uit de RIS3 die de komende jaren hét verschil gaan maken voor Noord-NL?

Open Innovatie Call 2019

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De Open Innovatie Call is een uitnodiging aan bedrijven en kennisinstellingen om samen te bouwen aan een sterk innovatieklimaat.

Kennisontwikkeling 2019: Kennisontwikkelingsproject

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie van Kennisontwikkeling 2019 is bedoeld voor mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen.

Kennisontwikkeling 2018: Kennisontwikkelingsproject

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand.

Kennisontwikkeling 2017

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand.

Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ga jij je bedrijf vestigen in de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen óf ben jij hier al gevestigd en ga je investeren in gebouwen, uitbreiding en/of duurzame bedrijfsuitrusting?

Bedrijvenregeling Dutch TechZone (RID)

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Drenthe (RID) kunnen ondernemingen in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen subsidie krijgen op de aankoop van gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Bedrijvenregeling Dutch TechZone (APR)

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ondernemers met projecten die nieuwe banen en bedrijvigheid opleveren in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden of Emmen kunnen subsidie ontvangen voor arbeidsplaatsen.

MIT Haalbaarheid 2021

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*40%* subsidie voor een haalbaarheidsproject

Bedrijvenregeling Drenthe 2021-2022

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij een (toekomstig) mkb'er in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld of De Wolden? Groeit jouw bedrijf omdat je bezig bent met vestiging, uitbreiding en/of innovatie?

MIT 2020 Haalbaarheid

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*40%* subsidie voor een haalbaarheidsproject