MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2023

Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Maximaal bedrag € 350.000,-
Resterend budget € 2.000.000,-
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

35% subsidie voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces.

Mijn dossier

Over de subsidie

 • Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen van morgen? Als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je een nieuw product, dienst of procedé dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Tenderprocedure

 • Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De aanvragen die aan de drempelvereisten voldoen en in principe dus in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria.

  Uit de beoordeling van de aanvragen wordt vervolgens een rangschikking gemaakt. De kwalitatief beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.

  Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om te zorgen voor een gelijke behandeling van aanvragers. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag een bestuursorgaan geen rekening houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

 • Nee dat mag niet. Er mag namelijk geen rekening gehouden worden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt door de aanvrager. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

 • Nee, dat mag niet. In een tenderprocedure is het niet mogelijk om inhoudelijk je aanvraag te wijzigen. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

KIA's

 • KIA's zijn Kennis- en Innovatieagenda's. Er zijn zes KIA's: 

  • Energie en Duurzaamheid 
  • Gezondheid en Zorg 
  • Landbouw, Water en Voedsel 
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën 
  • Maatschappelijk verdienvermogen 

  Om voor de MIT subsidie in aanmerking te komen moet het project passen binnen één van de KIA’s zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën (bijlage I bij de regeling). Dit document is op nationaal niveau door de topsectoren uitgewerkt en vastgesteld.  

 • Je vindt meer informatie over KIA's in het document 'Missies en Sleuteltechnologiëen'. Deze kun je vinden op de subsidiepagina van de MIT Haalbaarheid 2021 onder 'Regeling & Toelichting'. Ook kun je het document terugvinden in bijlage I van de regeling MIT Haalbaarheid. 

Samenwerking

 • Dit is een project, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling óf een combinatie hiervan. Het gaat om een samenwerking waarbij sprake is van gezamenlijk rekening en risico dat wordt uitgevoerd door een R&D samenwerkingsverband.

 • Dit is een verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer niet in een groep verbonden mkb-ondernemers. Het verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een MIT R&D Samenwerkingsproject.

 • Een R&D-Samenwerkingsverband is een verband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaande uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen. Het verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject. 

  Wij sluiten aan bij de uitleg die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hieromtrent hanteert. Deelnemers worden gezien als van elkaar losstaande ondernemingen als zij niet met elkaar zijn verbonden in de zin van artikel 3, lid 3, van bijlage 1 van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (Verordening 651/2014). Van een verbonden onderneming is onder andere sprake als een onderneming meer dan de helft van de stemrechten van een andere onderneming heeft. Daarnaast is de zeggenschapsverhouding bepalend voor de vraag of twee ondernemingen met elkaar zijn verbonden. Verbonden ondernemingen kunnen niet beide deelnemers in een samenwerkingsverband zijn. Verder moet duidelijk uit de aanvraag blijken:

  • dat het samenwerkingsverband speciaal is opgezet voor het project en
  • dat het samenwerkingsverband zelf geen rechtspersoonlijkheid bezit

  Je kan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Deze is vormvrij.

 • Dit is een samenwerkingspartner die zorgdraagt en verantwoordelijk is voor de projectadministratie, aanvragen en verzoeken.

  • De penvoerder moet een mkb-onderneming zijn met een vestiging in Groningen, Fryslân of Drenthe en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.
  • Alle aanvragen in een project moeten door de penvoerder gedaan worden.
  • Het SNN betaalt de subsidie alleen uit aan de penvoerder.
 • In de regeling is bepaald dat een MIT R&D project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer mkb-ondernemingen die niet in een groep verbonden zijn. Dit betekent dat ondernemingen die volledig los van elkaar staan, of ondernemingen die partneronderneming van elkaar zijn, als samenwerkingspartner gezien kunnen worden voor de MIT R&D. De definities van een zelfstandige onderneming, partneronderneming of verbonden onderneming staan in artikel 3 lid 3 van bijlage 1 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

  In onderstaand plaatje is toegelicht welke ondernemingen als aanvrager (samenwerkingspartner) worden gezien.

  Afbeelding welke ondernemingen als aanvrager (samenwerkingspartner) worden gezien

  Onderneming A is zelfstandig en heeft geen relatie met B, C of D.

  Onderneming A is één van de samenwerkingspartners in het MIT R&D project.

  Onderneming B is ook samenwerkingspartner in het project.

  Onderneming C is verbonden met B. Als onderneming C uren en kosten wil maken binnen het project, dan is dat mogelijk omdat zij een verbonden onderneming is. De uren van personeel dat in loondienst is bij onderneming C kunnen tegen het € 60 tarief opgevoerd worden. De kosten die voor het project worden gemaakt namens onderneming C worden berekend aan de hand van facturen (werkelijke kosten).

  Onderneming D is een partneronderneming van B, en dus niet verbonden. Als onderneming D uren en kosten wil maken binnen het project, dan is dat mogelijk door als samenwerkingspartner mee te doen met onderneming A en B.

  Let op: 

  • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste € 100.000,- als de subsidie lager of gelijk is aan €200.000,-;
  • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste €175.000 als de subsidie hoger is dan €200.000,-.
 • Twee of meer mkb’ers kunnen een R&D-samenwerkingsproject uitvoeren als zij niet met elkaar verbonden zijn. Als er sprake is van twee of meer mkb’ers die partnerondernemingen zijn van elkaar, dan kunnen die ook een samenwerkingsverband vormen.  

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Juridische organisatiestructuur

 • Hierdoor krijgen wij een volledig inzicht in het verband van ondernemingen van de onderneming die de aanvraag indient. Wij kunnen op basis van de structuur onder andere de volgende zaken toetsen: 

  • Of er wordt voldaan aan de definitie van een mkb-onderneming;  

  • Of er nog bijzonderheden zijn die we mee moeten nemen in de beoordeling van de aanvraag (wordt er bijvoorbeeld een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit? Of is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eerder een aanvraag heeft ingediend?). 

 • Dit bestaat uit de structuur van het verband van ondernemingen. Deze moet schematisch worden weergegeven inclusief de deelnemingspercentages. Per onderneming moeten de volgende gegevens worden genoemd op basis van de meest recente gegevens (voor elke onderneming voor hetzelfde jaartal): 

  • aantal fte;
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In dit geval dien je de volgende gegevens van je onderneming aan te leveren (op basis van de meest recente gegevens):  

  • aantal fte; 
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In de meeste gevallen maakt de aanvrager deel uit van een verband van ondernemingen. Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is. Dit zijn alle ondernemingen zoals ook opgenomen in de juridische organisatiestructuur.

   

 • Een onderneming beschouwen we voor de de-minimis als een verbonden onderneming als sprake is van zeggenschap over de andere onderneming(en). Als de ene onderneming zeggenschap heeft over een andere onderneming beschouwen we beide ondernemingen als één onderneming voor de de-minimis. Het maakt niet uit of de ondernemingen een fiscale eenheid zijn.

  In de de-minimisverordening is het als volgt beschreven:

  Eén onderneming omvat voor de toepassing van deze verordening alle ondernemingen die ten minste één van de volgende banden met elkaar onderhouden:

  a. één onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming;

  b. één onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;

  c. één onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming.

  d. één onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.

  Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de in de eerste alinea, onder a. tot en met d., bedoelde banden onderhouden, worden ook als één onderneming beschouwd.

 • Een partneronderneming bezit minstens 25% en hoogstens 50% van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor minstens 25% en hoogstens 50% in bezit van een andere onderneming.

  Deze drempel van 25% geldt niet wanneer dat percentage in handen is van openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, personen die geregeld risicokapitaal beleggen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, of institutionele beleggers (met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen) op voorwaarde dat deze niet als verbonden onderneming worden beschouwd. Een participatie- of risicokapitaalmaatschappij is een onderneming die specifiek als doelstelling heeft het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen en eventueel het al dan niet deelnemen aan het bestuur van die ondernemingen. Op het moment dat de participatiemaatschappij meer dan 50% van de aandelen heeft, verandert dit. Dan hebben zij in principe overheersende zeggenschap. In dit geval wordt de participatiemaatschappij een ‘verbonden onderneming’.

  Bij meer dan 50% spreken we van een verbonden onderneming.

Loonkosten

 • Loonkosten zijn subsidiabel voor alle direct betrokken personen die in loondienst zijn bij de aanvragende organisatie. Dit geldt ook voor personen van een verbonden onderneming (inclusief holding B.V. en management B.V.) of eigenaren van ondernemingen die niet worden verloond.

  Opgesomd zijn de volgende loonkosten zijn subsidiabel:

  • Medewerkers in loondienst bij de onderneming die de subsidie aanvraagt;
  • Medewerkers in loondienst bij een verbonden onderneming van de aanvrager;
  • Zelfstandigen die geen brutoloon ontvangen, waarbij voor de aangifte inkomstenbelasting sprake is van ‘winst uit onderneming’;
  • DGA’s die niet worden verloond (bijvoorbeeld in V.O.F.’s, maatschappen of eenmanszaken);
  • (Onbezoldigde) bestuurders indien zij als bestuurder geregistreerd staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Nee. De uren van medewerkers die in loondienst zijn bij een partneronderneming van de aanvragende onderneming zijn niet subsidiabel.

 • Loonkosten van een DGA zijn wel subsidiabel als deze DGA ook als bestuurder staat ingeschreven. Dit moet uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken.

  De loonkosten van deze DGA’s zijn subsidiabel als ze  volgens de Kamer van Koophandel bestuurder zijn.

Jaarrekening

 • Je moet een (gepubliceerde) jaarrekening aanleveren zodat wij de volgende zaken kunnen toetsen:

  • Of je het project financieel kunt dragen. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld of er voldoende cashflow en vermogen is. 
  • Of je niet in financiële moeilijkheden bent. Als wij onvoldoende informatie kunnen herleiden uit de gepubliceerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, dan vragen wij de volledige jaarrekening op.
 • In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van de volgende documenten:

  • Aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt.
  • Openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is.
 • Ja:

  • Bij een zelfstandige onderneming lever je de meest recente enkelvoudige jaarrekening aan.
  • Bij een verband van ondernemingen lever je de meest recente geconsolideerde jaarrekening op groepsniveau aan.
 • Ja, wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen. Wij ontvangen graag een onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van (één van) de volgende documenten: 

  • Aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt.
  • Openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is.
 • Wij moeten beoordelen of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen. In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen.  

  Bestaat je onderneming korter dan 3 jaar? Lever dan (één van) de volgende documenten aan: 

  • kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is;  
  • aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt; 
  • openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is. 

  Bestaat je onderneming langer dan 3 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je een jaarrekening kunt aanleveren. Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op! 

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Projectplan

 • Hiermee zorg je ervoor dat er geen belangrijke informatie over je project ontbreekt bij de aanvraag. Zo verloopt de beoordeling van je aanvraag sneller en soepeler.  

  Let op! Het is belangrijk dat je alle vragen in het projectplan overneemt en herkenbaar en in de aangegeven volgorde beantwoordt. 

 • Probeer het projectplan niet groter dan 5 pagina's te maken. Houdt daarbij rekening met de minimale lettergrootte van 11pt en een regelafstand van minimaal 1. 

 • We raden je sterk af om af te wijken van het format projectplan. Door af te wijken van het format loop je risico dat er benodigde informatie ontbreekt bij de aanvraag, waardoor de aanvraag niet compleet is. 

Mkb-toets

Heb je vragen over de MKB-toets? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de MKB-toets

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de-minimissteun

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 11 april 2024

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 12 april 2024

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Sluit binnenkort
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 24 februari 2024

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 26 april 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie energiebesparing Drents MKB

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...